קש"ת - מהרל
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת קרח לשון התורה - `ויקח קרח` - העסיק את הפרשנים לדורותיהם: את מה לקח קרח? המהר`ל מציע פירושים שונים להבנת עניין זה: המכנה המשותף להם הוא העיסוק במשמעותה הרוחנית של המחלוקת. המהר`ל דן בשאלה מדוע לא ערער קרח גם על מנהיגותו הפוליטית של משה, אלא רק על המנהיגות הרוחנית? ומה תורף טענתו של קרח כלפי משה ואהרן במישור הרוחני?
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת שמות מהי משמעות דרשת חז`ל על כך שבמצרים היו יולדות ששה בכרס אחת? מדוע בחרה התורה להסתיר את זהותן האמיתית של המילדות ולכנותן שפרה ופועה, ומדוע בפרשת הולדת משה לא מוזכר אף אדם בשמו? כיצד מתבארת דרשת חז`ל על כך שבעוון דילטוריא ולשון הרע מתעכבת הגאולה, וכיצד ההחצנה עומדת בניגוד לעולם הפנימי-גאולי? שאלות אלו עומדות במרכז דיונינו בדברי המהר`ל לפרשת שמות.
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת תולדות כיצד מתבלטת דמותה של רבקה על רקע ההשפעה הרעה של בתואל, לבן ובני עירה? מהי המשמעות של ההתגוששות בין יעקב לעשו ברחם רבקה? מדוע מזהים חז`ל את הבכורה, שיעקב כל כך חפץ בה, עם העולם הבא? מהי הסיבה שרש`י טורח להסביר כי יעקב לא רימה את יצחק באומרו `אנוכי עשו בכורך`, וכי ניתן לפרש את כוונתו `אנוכי - יעקב, ועשו הוא בכורך`?
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת תצוה מהו ההבדל בין התמידות הנצרכת בהדלקת המנורה לבין הציווי על לחם פנים לפני תמיד? מה היחס בין בגדי הכהונה העשויים לכבוד ולתפארת לבין מכנסי הבד העשויים לכסות בשר ערוה? משה רבנו מקריב בשבעת ימי המילואים פר, ורש`י מביא כי פר זה מכפר על מעשה העגל - מהו ההבדל בין קרבן זה של משה לבין קרבן אהרן ביום השמיני? כיצד נתמודד עם הכלל 'אין קטגור נעשה סניגור' ביחס לכפרה זו?
שיעורי אודיו הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת תרומה מדוע דרשו חז`ל כי התרומה המוזכרת בראשית הפרשה מכוונת גם לתרומות החובה - מחצית השקל לאדנים ומחצית השקל לקרבנות? המהר`ל מבין כי מדובר בתיקון מקיף לחטאם של ישראל בעגל. רש`י מביא כי עצי השיטים למשכן ננטעו במצרים על ידי יעקב אבינו - המהר`ל מקשר זאת לעיקרון יסודי בדבר דמותו המאחדת של יעקב, הוא אשר מהווה את בסיס המשכן ואת הבריח התיכון שלו. בנוסף, דן המהר`ל בקדושת המשכן, והוא קובע כי האדם רק יוצר את המסגרת, אך הקדושה נובעת מן הקב`ה. לסיום, נדון במנורה, שם מסביר המהר`ל את היחס הנכון בין הציווי `ועשית מנורה`, לבין קביעת חז`ל שהקב`ה בעצמו יצר את המנורה.
שיעורי אודיו הרב בני להמן שמירת התורה על ידי האבות חז`ל דרשו כי האבות שמרו את כל התורה כולה. כיצד מסתדרת קביעה זו עם נישואי שמעון לדינה אחותו, ועם נישואי יעקב לשתי אחיות? המהר`ל מציע כמה דרכי התמודדות עם שאלה זו. הדרך הראשונה טוענת שהאבות והשבטים היו בגדר גרים שאין להם אחווה, וממילא אינם אסורים בעריות. הדרך השנייה מסבירה כי מדובר בהיתרים נקודתיים, מעין הוראות שעה. הדרך השלישית מערערת על עצם ההנחה שאכן האבות קיימו מצוות לא תעשה.

עמודים