קש"ת - הלכות צבא
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ הלכות צבא #20 נסיעה בשבת לחיזוק מוראל הלוחמים
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ הלכות צבא #21 גדרם ההלכתי של אימונים. השיעור עוסק בנסיעה בשבת לצורך העלאת מורל הלוחמים. סוגיה זו מבוססת על דיונם של הרב גד נבון והרב גורן בנושא פינוי חללים בשבת. הרב נבון והרב גורן התירו לאסוף חללים בשבת, למרות איסורי התורה המפורטים בגמרא הכרוכים בפעולה זו, בשל מספר סיבות (הורדת מורל הלוחמים, עד רדתה ו'יתובי דעתא' של יולדת).
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ הלכות צבא #22 הבעלות על ממון צה"ל חלק א. השיעור עסק בתשתית הממונית להיתר מכירת חמץ בצבא. בשיעור נידונו סוגיות שעסקו בממון ציבור (בורות עולי רגלים, מצר שהחזיקו בו רבים, בית כנסת של כרכים), בדגש על סוגיית דינא דמלכותא דינא (ושיטת הר"ן בסוגיה זו), וסוגיית תשלום מחצית השקל לקורבן ציבור (עמדת רעק"א). בסיום השיעור הודגש הקושי לבצע אנלוגיה בין ממון המדינה לסוגיות אלו.
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ הלכות צבא #23 הבעלות על ממון צה"ל חלק ב. השיעור המשיך לעסוק בשאלת הבעלות על רכוש צהל. בשיעור הורחב הדיון אודות חיוב המזוזה בבנייני צה"ל (מיהו הבעלים המחויב, המפקד? החיילים?), אודות עירוב חצרות בין מבנים הממודרים זה מזה, ואודות חיוב השבת אבידה בציוד צבאי (למי מחזירים? מיהו הבעלים?).
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ הלכות צבא #24 אחדות המחנה הצבאי - בישול לצורך נכרים ביו"ט. השיעור עוסק בדיון אודות בישול ליחידה אשר רובה המוחלט אינו יהודי ביום טוב. הסוגיה נידונה דרך בחינת היתרי בישול חריגים ביום טוב: היתר 'ריבוי' תבשילים, היתר בישול לגויים ולבהמות והיתר אפיה ביום טוב לצורך המלכות. בסיום השיעור נידונה הייחודיות של מקרה מעין זה בצבא יהודי.
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ הלכות צבא #25 השבת במשטרה + דברי סיום לסדרה.
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ שיעור 12 - מיהו הפוסק בהלכות צבא חלק א12 השיעור עוסק בשאלה מיהו הראוי לפסוק בהלכות צבא, בשיעור נידונים מודלים שונים של קשר בין רב לבין מערכת מקצועית: רפואית, מדינית ובטחונית בסיום השיעור הוצגה הייחודיות של המערכת הצבאית, וההשלכות אותם גוזרים הרב רונצקי והרב אייל קרים מייחוד זה.
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ שיעור 18 - הצטרפות לנסיעת היתר השיעור עוסק בדין הצטרפות לנסיעה בהיתר בשבת. השיעור התייחס לשאלות שונות ( ריבוי בשיעורים, פתיחת האורות, ריבוי עצירות, יציאה מחוץ לתחום ) ובעיקר לדיון הקיים באחרונים אודות זילותא בשבת ואוושא מילתא הקיים בעקבות עניין זה. גדולי הדור הקודם דנו בשאלה זו סביב הצטרפות לנסיעה ברכבת. בסיום השיעור נידונו ההשלכות של מקרים אלה על הלכות צבא (אוושא מילתא גדול יותר וצורך גדול יותר).
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ שיעור 1 - פיקוח נפש השיעור פותח בהקדמה לסדרת השיעורים, ומתחיל לעסוק בהגדרות פיקוח נפש בשבת, תוך חלוקה בין פיקוח נפש ישיר לפיקוח נפש עקיף: על פי מרבית הפוסקים, על מנת להתיר פיקוח נפש בשבת- כאשר הגוף המסכן והגוף המסתכן מוחשיים ומוגדרים, ניתן יהיה לחלל שבת. יישום קביעה זו על הלכות הצבא מוביל לשאלות מורכבות ביותר; בסיום השיעור הובא החילוק של הרב קוק בין הלכות ציבור להלכות יחיד לעניין זה
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ שיעור 10 - טרחה ומאמץ לעוסקים בפיקוח נפש השיעור עוסק בשאלה איזה טורח יש לטרוח על מנת לצמצם בחילול שבת (עיקרון 'הקל הקל תחילה'). בשיעור נידונה בהרחבה דעתו המחודשת של ר' שלמה זלמן אוירבעך בנושא, ואבחנתו בין צמצום בחילול שבת על ידי היעזרות באדם נוסף באופן שיגרום לו לצער גדול ועוגמת נפש (כגון: שיישאר בלא מים חים או בלא תאורה במשך כל השבת) אל מול צמצום בחילול שבת שנעשה על ידי תוספת מאמץ של האדם עצמו. בסיום השיעור הובאו דעותיהם של ר' משה פיינשטיין ושל הרב גורן בנושא זה.
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ שיעור 11 - מלאכות בשינוי במקום פיקוח נפש השיעור עוסק בשאלה מתי צריך לעשות מלאכות בשינוי. בשיעור הוצעו מספר אפשרויות לאבחנה בנושא: דעת שו`ע הרב המחלק בין הותרה לדחויה וה'עמק ברכה' שחלק עליו, דעת הרב אלישיב המחלקת בין דאו' לדרבנן (ייתכן על בסיס אבחנה בין חפצא לגברא), ודעה המחלקת בין פעולה תדירה לפעולה חריגה.
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ שיעור 13 - מיהו הפוסק בהלכות צבא חלק ב השיעור ממשיך את השיעור הקודם, ומפרט מספר דוגמאות אשר מדגימות את גישתם של הרב רונצקי והרב קרים, שרק מי שמעורה ברוחו בחוויה הצבאית ובפעילות המבצעית יכול לכוון לאמיתה של תורה. בסיום השיעור, נידונה הביקורת על עמדה זו.
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ שיעור 14 - לכידות המחנה ומשמעותה ההלכתית השיעור עוסק במקורות ההלכתיים העוסקים בערך הלכידות היחידתית. בשיעור מובאים מספר מקורות הלכתיים ראשוניים בנושא (מחלוקת הראשונים בביאור הציווי 'ונשמרת מכל דבר רע' במחנה; הסבר הראשונים את הסיבה לכך שהירא ורך הלבב חוזר מעורכי המלחמה; הצורך בנוסח אחיד ובבית כנסת משותף), ודן בצורך הצהל`י הממשי בערך זה וביחסו לערכים אחרים (שבת, למשל).
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ שיעור 15 - בישולי נכרים בצה"ל השיעור עוסק בפרישת הייחוד של הדילמה הנוגעת לבישולי נוכרים בצה`ל. השיעור פותח בהצגת הטעמים לאיסור (חיתון/שמא יאכילנו דבר טמא) ובמחלוקות השונות בראשונים ובאחרונים סביב נושא זה (בישול שפחה, בישול בבית ישראל, בישול ציבורי), ומסיים בניסיון ליישם את פסיקת האחרונים בנושא, על המערכת הצבאית בנושא זה.
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ שיעור 16 - רחיצה בשבת לחייל החוזר מפעילות השיעור עוסק בדיני רחצה בשבת לאחר פעילות מבצעית. בשיעור נפרשים גדרי איסור הרחצה בשבת, בין מצד חימום המים ובין מצד איסור הרחצה עצמו (בין בחמים ובין בקרים), תוך הדגשת הקולות הקיימות בפוסקים (ר' עקיבא איגר, ר' משה פיינשטיין, ר' שלמה זלמן אוירבעך) במקרה של חולה או של מצטער, ובמקרה בו המים הוחמו לפני שבת או בהיתר בשבת.
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ שיעור 17 - הקלטת ראיון עם קצין צה"ל שישודר בשבת השיעור עסק בשאלה האם ולאיזה צורך ניתן לשדר בשבת תוכנית רדיו או טלוויזיה שהשתתף בה יהודי.
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ שיעור 19 - תחומין במחנה השיעור עוסק בהלכות תחומין במחנה. בשיעור מוצגות מחלוקת הראשונים המרכזית (רמב`ם, רמב`ן ורי`ף) לגבי השאלה האם תחום יב' מיל הוא מדאורייתא או מדרבנן, ואת הנגזרת של מחלוקת זו לגבי היתר הגמרא לתחומין במחנה.
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ שיעור 2 - פיקוח נפש, המשך שיעור זה המשיך בחיפוש אחר גדרי פיקוח נפש ציבורי (שרידי משפט המלוכה) והיתרי פיקוח נפש שאינם ישירים בסוגיות הבאות: פדיון שבויים יותר מכדי דמיהם, חריש בשביעית משום ארנונה, תספורת קומי, הלוואה בריבית מפני פיקוח נפש, שודדים גויים בעיר ספר, מינוי מלך אליבא דנצי`ב, כיבוי שריפה בשבת על פי בעלי התוס'. השיעור הסתיים בפסיקות גדולי האחרונים (גרש`ז, הרב שאול ישראלי) במספר סוגיות בתחום זה.
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ שיעור 3 - גדרי מלחמה השיעור עוסק בהצגת מחלוקת הראשונים בנוגע למקור היתרי חילול שבת לצורך הצבא ובהשלכותיה, ובמחלוקת נוספת (רמב`ם, רמב`ן) אודות מידת ההרחבה של ההיתר המופיע בגמרא לאכול נבלות (קתלי דחזירא) בשעת מלחמה
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ שיעור 4 - פסיקה מסורתית ושאלות חדשות השיעור עוסק בהצגת שלוש שיטות עקרוניות ביחס לדרך הבירור של שאלות המתחדשות בהלכות צבא (לדוגמא: הפעלה סדירה ש השערים החקלאיים בגדר המערכת לאוכלוסייה אזרחית ערבית). השיעור מביא את דעת הרב וויס המבהיר שיש לברר נושאים אלה דרך לימוד ש`ס ופוסקים, הרב אשר וויס שמוסיף את התנ`ך כמקור, והרב גורן שמחדש דרך עצמאית ואף מנסה ללמוד ממקורות היסטוריים ומספרים חיצוניים.
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ שיעור 5 - פיקוח נפש תקשורתי השיעור עוסק במושג פיקוח נפש תקשורתי. במהלך השיעור נידונות הנחות היסוד העקרוניות העומדות מאחורי נושאים הקשורים ליחידת דובר צהל כגון: הרגעה, דיווח אודות איזור מסוכן, זמינות מידע לנציגים צבאיים ברחבי העולם, מלחמה על דעת הקהל. לשם הכרעה בשאלות אלו נדרש אימוץ הנחות יסוד 'תקשורתיות' (כגון: היום קצר). בסיום השיעור הובאו ונותחו הדעות ההלכתיות השונות כפי שנתפרסמו בכרך 'תחומין'.
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ שיעור 6 - המשך פיקוח נפש, פיקוד העורף השיעור עוסק בשאלות ההלכתיות שמתעוררות בנושא תפקודו של פיקוד העורף בשבת. השיעור אפיין את היקף השאלות, החל מהפעלת צופרים בשבת ובניית מיגון, וכלה בהסעת אוכל בשבת על מנת לאפשר לפתוח את מוסדות החינוך ביום ראשון, על מנת לתאר את המורכבות בניסיון לכמת ולהגדיר במושגים הלכתיים את החוסן הלאומי, עליו אמון פיקוד העורף
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ שיעור 7 - חזרה מפעילות צבאית בשבת חלק 1
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ שיעור 8 - היערכות למניעת חילול שבת בשיעור עסקנו בשאלה האם לאדם מותר להכניס את עצמו למצבים בהם יאלץ משום פיקוח נפש לחלל שבת. השיעור פתח בפרשנות הרי`ף הרמב`ם ובעל המאור לברייתא העוסקת באדם הנוסע בספינה, והמשיך לסקור את המחלוקת ההלכתית שנוצרה בין האחרונים על היקף ומשמעות הפסיקה העקרונית כבעל המאור, המתיר להתחיל פעולות מעין אלו בתחילת השבוע אך אוסר זאת בסופו.
שיעורי אודיו הרב אביהוד שורץ שיעור 9 - היערכות למניעת חילול שבת חלק ב' בתחילת השיעור הובאו מספר השלמות העוסקות בכניסה לסיטואציות המחייבות פיקוח נפש (סביב הגדרות 'צורך מצווה' המתירות להיכנס לחילול שבת, ודעת ר`ת המרחיבה צורך זה). בהמשכו, השיעור עסק בשאלה העקרונית האם יש צורך להקדים ולבצע פעולות על מנת למנוע חילול שבת, ומה הדין במידה ופעולות אלה לא הוכנו (הדוגמה: דעת בעל המאור בנוגע לחימום מים לפני מילה בשבת, ונסיעה ביום שישי לבית החולים), בסיום השיעור נידונו חידושם של הגרש`ז ושל הרב אשר וויס בנידון.