קש"ת - פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב פרשת חקת
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב פרשת מטות
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב פרשת נשא
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב פרשת שלך לך
שיעורי אודיו הרב דוד נתיב תיקונו של אברהם פרשת לך-לך מציבה בפנינו בפעם הראשונה את דמותו של אברהם אבינו. בשיעור זה ננסה לסקור את קורות העולם עד פריצתו של אברהם אל ההיסטוריה - 2000 שנות התוהו - ונראה כיצד הועמד האדם במרכז, והקב`ה נדחק הצידה. אברהם אבינו הינו המתקן הגדול, והוא מעמיד את הקב`ה במרכז התמונה.
שיעורי אודיו הרב מאיר שפיגלמן העם והמשכן עיון בפסוקים מגלה כי תחילתו של ספר במדבר מתייחסת באופן ישיר לסיומו של ספר שמות, ובשניהם מהווה המשכן עיקרון מרכזי. מהו ההבדל בין התפיסות שבין שני הספרים? בשיעור זה נטען כי ספר במדבר מייצג את הקשר והיחס שבין עם ישראל לבין המשכן. עיקרון זה עומד בבסיס הפרשיות הפותחות את ספר במדבר.
שיעורי אודיו הרב יצחק לוי המקדש והתורה חז`ל דורשים כי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון הברית בקודש הקודשים. בעיונינו זה ננסה לבחון את היחס שבין תורת ה' לבין מקום שכינתו של הקב`ה - המקדש. בהקשרים רבים אנו מוצאים קשר הדוק בין הדברים: המשכן מהווה המשך של מעמד הר סיני, מעמד הקהל שנעשה במקדש, קריאת התורה ביום הכיפורים במקדש, וכן מקום מושב הסנהדרין הוא בבית המקדש. כך נוצר חיבור ישיר בין מקום שכינת הקב`ה לבין הספר שבו הוא מגלה את רצונו בעולם.
שיעורי אודיו הרב יצחק לוי התורה והמקדש משה מצטווה להניח את התורה לצד ארון ברית ה'. מהי משמעות מיקומה של התורה במרכזו של המקדש - בקודש הקדשים. בשיעור זה נדון בשאלת היחס שבין התורה והמקדש וננסה לענות על שאלה זו לאור הבנה יסודית יותר של מהות המקדש והיחס שבין המשכן/מקדש לתורה.
שיעורי אודיו הרב יצחק לוי פרשת אחרי מות-קדושים
שיעורי אודיו הרב יצחק לוי פרשת אמור
שיעורי אודיו הרב יצחק לוי פרשת בהעלותך
שיעורי אודיו הרב יצחק לוי פרשת בהר-בחוקותי
שיעורי אודיו הרב יצחק לוי פרשת בלק
שיעורי אודיו הרב יצחק לוי פרשת חוקת
שיעורי אודיו הרב יצחק לוי פרשת מטות-מסעי
שיעורי אודיו הרב יצחק לוי פרשת נשא
שיעורי אודיו הרב יצחק לוי פרשת פנחס
שיעורי אודיו הרב יצחק לוי פרשת קרח
שיעורי אודיו הרב יצחק לוי פרשת שלח מצות ציצית
שיעורי אודיו הרב חיים נבון שוויון ומעמדות טענתו המרכזית של קורח הייתה בדבר המעמד המיוחד של הכהנים ומשה ואהרן. בשיעור זה ננסה לברר מהי עמדתה הבסיסית של התורה בשאלת השוויון ויצירת המעמדות הרוחניים בעם ישראל. מדוע באמת הובדלו הכהנים והלויים לעבודת ה'? כיצד קשורה פרשת נזיר לעניין זה? ומהי עמדת חז`ל בשאלת מעמדו המיוחד של תלמיד חכם אל מול המון העם?
שיעורי אודיו הרב שלמה ברין טהרת הכהנים וסיפורו של רבי שמעון בר יוחאי בשיעור זה ננסה לנתח את סיפורו המפורסם של רשב`י היוצא מן המערה. מדוע נתיישבה דעתו של רבי שמעון כאשר ראה יהודי רץ עם הדסים לכבוד שבת, בשעת ערב שבת בין השמשות? כיצד ניתן לקשר זאת לעובדה שרבי שמעון בוחר לטהר דרך לכוהנים לאחר יציאתו מן המערה?
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן משמעותו של מפקד בני ישראל פרשת במדבר פותחת בתיאור מקיף של מפקד בני ישראל. מהי מטרתו של מפקד זה? כיצד ייתכן כי מניין בני ישראל במפקד שבפרשת במדבר שווה במספרו למניין בני ישראל המתואר בפרשת פקודי שבספר שמות. בשיעור זה נציג גישות שונות של פרשנים לאורך הדורות ליישוב שאלה זו. לבסוף, ננסה לבחון את השאלה מן הבחינה הספרותית, ולהסביר כיצד תיאור המפקד בראש ספר במדבר מייצג נאמנה את רוחו של הספר ואת הפער שבין ספר שמות לספר במדבר.
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרשת בא ארבע מאות ושלשים שנה
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרשת בשלח תלונת מדבר סין
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וארא מכת דם
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויגש נאום יהודה - לספר את הסיפור מחדש
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויחי קבורת יעקב
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויצא
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויקהל פקודי תאריך הקמת המשכן
שיעורי אודיו פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וירא

עמודים