דף יומיומי ראש השנה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו חול המועד שבועות דיון באופי קדושת הימים שאחרי חג השבועות.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו אין קטיגור נעשה סניגור דיון באופי דין לבישת בגדי הבד ביום הכיפורים ובסברת `אין קטיגור נעשה סניגור`.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו דברי סופרים צריכים חיזוק דיון בטעמו וגדריו של הכלל `דברי סופרים צריכים חיזוק, דברי תורה אין צריכים חיזוק`.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו הבאת שליש דיון בטעמו ואופיו של דין הבאת שליש בתבואה או זיתים.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו המפריש כסף לצדקה דיון באופי דין `בל תאחר` בצדקה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו מעשר שני ומעשר עני משמעות היחס שבין מעשר ראשון, מעשר שני ומעשר עני.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו מצוה לקדש על הראייה דיון באופי המצווה לקדש על פי הראייה.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו נשים במצוות עשה שהזמן גרמן דיון באופיו וטעמו של פטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו פיו מצופה זהב דיון ביחס שבין פסול שופר שפיו מצופה זהב לדין ש`כל לנאותו אינו חוצץ`.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו פשוטה לפניה ולאחריה דיון ביחס שבין התרועה לתקיעה שלפניה ולאחריה.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי 'מקודש' נעסוק במצבים בהם ישנו פער בין התאריכים הידועים בבבל לבין אלו שהוכרזו בבית דין
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי אתרוג בת שישית שנתכנסה לשביעית נעסוק במשמעות דינו המיוחד של אתרוג שגדל בשישית ונכנס לשביעית
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי בכור, מאימתי מונין לו שנה? נעסוק בדין מניית השנה לחיוב אכילת הבכור על ידי הכהן
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי האבחנה בין פירות לירקות לעניין שביעית נעסוק ביסוד מחלוקתם של ר`ע ור`י הגלילי בדין ירקות שגידולם דורש השקייה מיוחדת בשמיטה ובמעשרות
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי היוצאים להציל נעסוק בדין חזרתו של מי שיצא בהיתר מחוץ לתחום שבת.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי ידי משה ונחש הנחושת נעסוק בייחוד ובקשר הקיים במעשה נחש הנחושת ובמלחמת עמלק
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי יום תרועה נעסוק בשאלה האם אין איסור בל תוסיף בתוספת התקיעות
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי כוונת קדשים נעסוק בצורך להתכוון לדין בל תוסיף לעניין קודשים
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי ליל ראש השנה נעסוק בייחודו של ליל ראש השנה אל מול ליל ראש חודש
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי סיום למסכת ראש השנה נעסוק בטעמים הראשונים המופיעים בראשונים לצורך לסדר את התפילה קודם שמתפלל
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי עדות קרובים נדון במחלוקת הגירסאות לגבי פסיקת ההלכה בדין צירוף עדים קרובים לעדות קידוש החודש
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי עקירת נטיעות של שביעית נעסוק בהגדרת שלושים היום קודם השביעית לעניין עקירת נטיעות
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי ראש השנה למלכים נעסוק במחלוקת אודות חשיבותו והגדרתו של ראש השנה למלכים
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי שוה היובל לראש השנה נעסוק בהשוואה בין דיני יובל לדיני ראש השנה לתקיעה ולברכות
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ אמירת "מקודש" נדון בחידושו של הגר`מ פיינשטיין בעניין הכרזת מקודש.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ בין קידוש החודש למתן תורה נדרוש בענייני דיומא על רקע מצות קידוש החודש.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ הולדת האבות בהמשך לעיוננו בדף ג', נציע ביאור למחלוקת ר' אליעזר ור' יהושע בעניין מועד הולדת האבות.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מלכויות זכרונות ושופרות נעמוד על סתירת הסוגיות בשאלה האם מלכויות זכרונות ושופרות מדאורייתא או מדרבנן, ובפתרונות שהוצעו לסתירה זו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מלכי ישראל ומלכי האומות העולם נעסוק באבחנה בין ראש השנה לאחד בניסן בהגדרת ראש השנה למלכים
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ מניין שנות ערלה נסקור את השיטות המרכזיות בביאור ההלכה המרוכבת של מניין שנות ערלה.

עמודים