שיעורים במחשבת ההלכה

קבוצה: 

עברית
עיונים יסודיים בפילוסופיה של ההלכה, במשמעות הרעיונית של דרכיה ואורחותיה ובמסרים הרעיוניים שלה

מקור-השעור: 

שם מגיש השעור: 

נושא השעור: 

קטגורית אב סדרה: