דילוג לתוכן העיקרי

עירובין | דף סה | שכרות, מקדש ותורה

הרב אביהוד שוורץ
11.08.2014

 

הגמרא בדפים סד-סה עוסק בהרחבה בעניינים הקשורים ליין ולשכרות. מטבע העולם, ניתן להשתמש ביין בתבונה כדי לשמח ולהרגיע, אך ניתן להשתמש בו גם כגורם שלילי ביותר, הממיט שכרות שסופה באסון.

בין המימרות השונות בסוגיה דורש רב ששת:

"אמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה: יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שחרב בית המקדש ועד עכשיו, שנאמר: "לכן שמעי נא זאת עניה ושכרת ולא מיין" ".


ישעיהו מתאר את פורענות החורבן כשכרות, ואת הנחמה כסילוק כוס השכרות המרעילה מיד כנסת ישראל. לדעת רב ששת, שכרות זו היא המונעת בעדנו מלקיים תורה ומצוות, והדבר עשוי לשמש כלימוד זכות ביום הדין.

בית המקדש משמש נקודת מיקוד וריכוז עבור כל באי עולם. בהעדר מקדש, בהעדר קו רוחני ברור וחד משמעי, ישנה תחושת עירפול, ואחת מתוצאותיה היא התרשלות בקיום תורה ומצוות. העדר משנה רוחנית סדורה מושווה בדבריו של רב ששת לשכרות.

עומדים אנו לקראת סיומה של ספירת העומר, וקבלת תורה בחג השבועות. ומכאן, מתבקש להשוות את מימרת רב ששת בסוגייתינו למימרה ידועה אחרת (ברכות, דף ח):

"דאמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא: מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד".


אמנם אין מקדש, ואין מוקד רוחני ברור, אך התורה עשויה להשלים את החסר. המכוון את כל אורחות חייו על פי דרכה של תורה והלכה, יזכה להינצל מאותו עירפול שמתאר רב ששת, וממילא יינצל בכוחות עצמו מן הדין.

הגמרא בסוגייתינו מעירה על דברי רב ששת, כי רמות שונות של שכרות אינן פוטרות אדם מאחריות למעשיו, וממילא לא יועילו אף ליום הדין. הגמרא מעמידה את דברי רב ששת "מדין תפילה", כלומר שהשכרות והעירפול כתוצאה מהעדר מקדש פוטרים אדם מן האחריות על הרשלנות בתפילותיו. גם כאן, מקבילים הדברים לאותה הסוגיה בברכות, שמוסיפה ואומרת:

"ואמר אביי: מריש הוה גריסנא בגו ביתא ומצלינא בבי כנישתא, כיון דשמענא להא דאמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא: מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד - לא הוה מצלינא אלא היכא דגריסנא".


אם כן, כדרך שהעדר מקדש מערפל את התפילה, כך לימוד התורה מיישר אותה. תפילה הבאה מתוך לימוד תורה עשויה להיות מבוררת יותר, מזוככת יותר וחדה יותר.

מי יתן ונזכה לקבל תורה בשמחה, ומכוחה להצליח לא רק בתפילה, אלא בכל מעשינו, שיעשו בבהירות, בחדות ובדיוק - לשם שמיים.

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)