דילוג לתוכן העיקרי

נזיר דף מ – גילוח

הרב ירון בן צבי
30.09.2015

בסוגייתנו מובאת מחלוקת בין חכמים לרבי אליעזר בעניין אופן הסרת פאת הזקן בו יש על האדם חיוב מלקות; איסור השחתת פאת הזקן לישראל נאמר בפרשת קדושים (ויקרא פרק יט, כז):

"לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך".

איסור גילוח פאת הזקן לכהנים נאמר שם (פרק כא, ה):

"ופאת זקנם לא יגלחו".

 

הרמב"ם כתב בהלכות עבודה זרה וחוקות הגויים (פרק יב הלכה א) שטעם איסור הקפת פאת הראש וגילוח הזקן נובע מאיסור הליכה בחוקות הגויים. בהמשך דבריו כתב:

"אין מגלחים פאתי הראש כמו שהיו עושין עובדי עבודה זרה וכומריהן שנאמר לא תקיפו פאת ראשכם... דרך כומרי עבודה זרה היה להשחית זקנם, לפיכך אסרה תורה להשחית הזקן".

 

לדעת הרמב"ם מותר ללקט את פאות הזקן במספריים ואיסור גילוח הזקן הוא בתער דווקא משום שהאיסור הוא רק בגילוח שיש בו השחתה. כלומר, בעוד שמותר לכתחילה ללקט את שיער הראש באמצעות מספריים, נראה מדבריו שלגבי גילוח אין איסור אך אין זה אומר שהדבר מותר אלא לא אסור (ולכן אולי אין לעשות כן).

 

רבי יוסף קארו (כסף משנה שם) הסביר שדברי הרמב"ם הם לפי המשנה במסכת מכות שם נאמר בסוף המשנה כי המשחית פאת זקנו לא חייב עד שיטלנו בתער. השאלה היא האם האמור 'אינו חייב עד שיטלנו בתער' נאמר רק לגבי השחתת פאת הזקן או שהוא נאמר אף על האמור בתחילת המשנה לגבי הקורח קורה וכו'.

רבנו אשר כתב שמדובר באיסור תורה גם לגבי הקפת הראש באמצעות מספריים, והוא סבור שרק גילוח פאת הזקן מותר באמצעות מספריים. הכרעה זו נלמדה, לדבריו, מהחילוק הקיים בין שני הפסוקים הנזכרים לעיל בעניין גילוח והשחתה. למעשה, המשנה והברייתא הן המקור לכך שאיסור גילוח הזקן הוא רק בתער, ולא במספריים. זאת אפשר לומר לגבי גילוח הזקן משום שלגביו נאמרו שני הפסוקים, אחד לגילוח ואחד להשחתה, אך לגבי פאות הראש לא נאמר אלא הקפה והיא נעשית כששיער הראש הינו ללא פאות מבלי להתייחס לשאלה כיצד נעשה הדבר1. מסיבה זו היא אסורה מהתורה בכל דרך שתעשה.

 

מהאמור נראה לומר כי מה שכתב הרמב"ם לגבי גילוח ממנו ניתן היה להבין כי אין לגלח את פאת הזקן, אינו מדוייק וכי מותר לגלח את פאת הזקן. כלומר, אם ליקוט פאות הראש באמצעות מספריים מותר לגמרי ובפאות הראש אין תנאי של השחתה כמו בגילוח הזקן, הרי שגילוח הזקן יהיה מותר לכתחילה. כך פסק רבי יוסף קארו (שולחן יו"ד סימן קפא סעיף י) שבמספריים מותר אפילו כעין תער וכן פסק רבי משה איסרליש (דרכי משה).          

___________

 

[1] בשונה מדעת הרמב"ם שאומר שאף חכמים לא אסרו לעשות הקפה.

 

 

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)