דילוג לתוכן העיקרי

בבא קמא דף ס – ליבה וליבתו הרוח

הרב ישי יסלזון
29.07.2016

הגמרא דנה במקרה שבו אדם ליבה את האש בעזרת הרוח, ומקשה על מקרה זה מדיני זורה בשבת:

"ת"ר: ליבה ולבתה הרוח, אם יש בלבויו כדי ללבותה - חייב, ואם לאו - פטור. אמאי? ליהוי כזורה ורוח מסייעתו!"

הגמרא מביאה לשאלה זו שלושה תירוצים שמבדילים באופן מציאותי בין זרייה בעזרת הרוח וליבוי בעזרת הרוח. אנחנו נתמקד בתירוץ הרביעי, העקרוני יותר, של רב אשי:

"רב אשי אמר: כי אמרינן זורה ורוח מסייעתו - ה"מ לענין שבת, דמלאכת מחשבת אסרה תורה, אבל הכא גרמא בעלמא הוא, וגרמא בנזקין פטור".

רש"י מסביר מדוע זרייה היא מלאכת מחשבת:

"נתקיימה מחשבתו דניחא ליה ברוח מסייעתו".

ההבדל בין שבת לנזיקין ע"פ רש"י הוא בגורם החיוב – בנזיקין המעשה הוא החשוב, וממילא בגרמא, כאשר לא היה מעשה מוחלט של האדם – אין חיוב. לעומת זאת, בשבת עיקר החיוב הוא על המחשבה – כאשר נתקיימה מחשבתו של האדם הוא חייב גם אם גורמים אחרים היו מעורבים בעניין.

לעומת זאת, התוספות (ד"ה רב אשי) הבינו בצורה שונה:

"וכשגורם לזרות הרוח המסייעתו הוי מלאכת מחשבת, ולהכי חייב בגרמת זרייה זו, אבל עושה מעשה של זרייה בפני עצמו (בלא הרוח – ה.ע) לא אקרי [זורה]".

ע"פ התוספות – מלאכת זורה, בהגדרתה, עושה שימוש ברוח, וע"כ זרייה ע"י הרוח אינה נחשבת גרמא משום שזו דרך הפעולה הרגילה של מלאכת זורה, ואדרבה – מי שזורה ללא הרוח אינו זורה כלל (המהר"ם מוחק את המילה "זורה" שבסוף הציטוט, וע"פ הגהתו נראה ששיטת התוספות דומה לשיטת רש"י, אך אנו נפרש לפי הגירסא המקורית). יוצא שלשיטת התוספות גם בשבת החיוב הוא על המעשה, אלא שמעשה זרייה שונה ממעשה הבערה בכך שבהגדרה הוא כולל בתוכו שימוש ברוח.

ישנה מחלוקת מהותית בין הראשונים מהי משמעות ההגדרה של "מלאכת מחשבת אסרה תורה". התוספות (וכמותם הסביר הרא"ש) מבינים שישנן מלאכות מסוימות שנקראות 'מלאכת מחשבת' ואותן אסרה תורה. לעומתם, רש"י מבין שמלאכת מחשבת באה להגדיר את אופי עשיית המלאכה, ולא לאפיין את המלאכה עצמה.

הציץ אליעזר (חלק א סימן כ פרק ח ס"ק ה) למד משיטת רש"י הלכה למעשה בדיני גרמא בשבת.

כפי שראינו – לרש"י, אע"פ שיש גרמא במעשה הזרייה, חייבים עליו משום שבסופו של דבר נתקיימה מחשבת הזורה. לכאורה דברי רש"י נכונים בכל גרמא, ובאמת לומד מכאן הציץ אליעזר שבכל מקום שבו דרך המלאכה להיעשות ע"י גרמא – יש איסור בעשיית המלאכה באופן זה מדין מלאכת מחשבת. לדברים אלו יש נפקא מינות רבות בשבת, החל משינוי שעון שבת בשבת וכלה בשימוש בקלנועיות ופתרונות אחרים של מכוני השבת והטכנולוגיה למיניהם.

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)