דילוג לתוכן העיקרי

בלק | תשנ"ט

מר משה מושקוביץ
לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה
26.06.1999

הכתב והקבלה

פרק כד' פסוקים יד', יז:

 

שאלות:

 

1.   לכאורה מה הקושי?

2.   מהי תשובת רש"י?

3.   מהי תשובות הרא"ש ובמה היא שונה מרש"'?

4.   מהי דעת פרשננו כאן?

5.   מהו הקושי בפסוק יז' ומה הן תשובותיו של פרשננו?

 

המשתדל

פרק כד' פסוק כב':

 

שאלות:

 

1.   מה מכריח את פרשננו לקבוע כי מדובר בשני נושאים כאן?

2.   לאור זאת מהו פירושו?

3.   למה הוא מפרש זאת על גלות ישראל?

4.   מה לא מובן לו בנגינת הטעמים?

 

מדרשי תורה

פרק בד' פסוק טז':

 

שאלות:

 

1.   פרשננו רואה כאן הד להתגוששות בין בלעם לבלק, מה מביאו לכך?

2.   בעצם מהטוען כאן בלעם?

3.   מה "מבשר" בלעם כאן לבלק?

4.   מה ולמה יעשה הקב"ה לפי זה?

5. מהו פירושו בקטע האחרון?

 

ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן

פרק כה' פסוקים א', ד', ח'?

 

שאלות:

 

1.   כמה אפשרויות אתה מכיר בפירוש השורש "ייחל" ומה ההבדל ביניהם?

2.   פרשננו קובע כאן כלל יסודי בהתיחסות התוכל לגילוי עריות. התוכל להוכיח זאת ממקומות אחרים?

3.   מהו הקשר הישיר והעקיף בין עבודה זרה לגילוי עריות?

4.   "כוחות הנפש הטבועים אצל אנשים", מה הכוונה בכך ואיך זה שייך אלינו?

5.   האם זה מקל או מחמיר אם תחילה היתה כוונתם לזנות בלבד?

6.   על מה בדיוק: "העידה תורה?

7.   לעומת זאת על מה "העידו חז"ל"?

8.   מה מסמלת ההשתחוויה לאלילים?

9.   מה פירושו על "נגד השמש"?

10. מהו חידושו בפסוק ח'?

 

 

תועליות לרלב"ג

פרק כה' פסוק ד':

 

שאלות:

 

1.   מה הם הקשיים בפסוקים עליהם מנסה פרשננו לתמוך יחידותיו?

2.   מנין לו שציווי משה היה מיד ובתוקף?

3.   מה פירוש כאן "לעיני השמש"?

 

חזקוני.

פרק כה' פסוקים ד'-ח':

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי בפסוק ד' אותו מפרש פרשננו עפ"י המדרש?

2.   מהו חידושו בפסוק ה'?

3.   למה חשוב לו לפרש כפי שפירש בקטע הראשון בפסוק ו'?

4.   מה משנה למה הם בוכים ומה רצה לומר לנו?

5.   מהו הקושי בפסוק ז' עליו עונה פרשננו?

6.   מהו הנושא המעסיק את פרשננו בביאורו את פסוק ח' ומה חשיבות יש לכך?

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)