הרב ישי יסלזון
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ישי יסלזון עלון שבות 177: בדין כלאים בסוכת גפנים הרב ישי יסלזון מעבירנו לתחומה של ההלכה, ובוחן את דין הענבים הגדלים בסוכת הגפנים שבישיבתנו בראי הלכות כלאים. המאמר בוחן מהם המינים הנכללים באיסור כלאי הכרם, הן מצד השיוך הבוטני והן מצד ייעודם של המינים הנדונים, ומכח שיקולים אלו ואחרים מגיע להכרעה הלכתית.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף עד – מודה בקנס פטור נעמוד על יסודות בדין 'מודה בקנס – פטור', וננסה להבין על פי יסודות אלו את המחלוקת האם כאשר באו עדים לאחר הודאתו הוא מתחייב בקנס או שמא לא.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף ט – במצווה עד שליש משמעותו וגדרו של החיוב להדר במצוות
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף י – הכשרתי במקצת נזקו על מי מוטלת האחריות על נזקי בור - מי שכרה את חלקו הראשון, או מי שסיים אותו?
הרב ישי יסלזון בבא קמא יא – שומר שמסר לשומר יסוד חיובו של שומר שמסר לשומר אחר
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף יז – בתר מעיקרא ובתר השתא מה מחייב בתשלומי נזק שלם – גרימת הנזק או שמא האחריות על השבת החפץ בשלום
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף יח - דין צרורות כיצד יש לראות את דין צרורות כתולדה של קרן או של רגל ומה ההשלכות של כך על הבנתנו את חיובי תשלומי נזיקין
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף טז – כריעה במודים חשיבותה של הכריעה במודים וההודאה לקב"ה
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף כג – המשסה כלבו פטור המשסה בנזיקין והשלכותיו לעניין צידה בעזרת כלבים בשבת
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף כד – העדאה בשלוש פעמים מה משמעותה של חזקת ג' פעמים בשור המועד ובמקומות נוספים
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף ל – רשות דמצוה מדוע יש בכוחה של רשות מצוה לפטור מנזיקין.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף לא – נזקי רכב מה יהיה דין רכב שנתקע וגרם פגיעה לרכב שמאחוריו.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף לב – קבלת שבת קבלת שבת ומעמד הר סיני: חתונתה של כנסת ישראל עם הקב"ה ועם השבת.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף לז – מועד לשבתות מדוע שור מועד לשבתות והאם הוא יכול להיות מועד לימים אחרים?
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף לח – ישראל והעמים ההבדל בין ישראל לאומות ביחס בין האדם לקניינו וחידוש חסידי נפלא בדיני קניינים.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף לט – אפוטרופוס מקור הכח הממוני של אפוטרופוס ויישומו בסוגייתנו.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף לט – אפוטרופוס מקור הכח הממוני של אפוטרופוס ויישומו בסוגייתנו.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף מד – קבוע נעמוד מעט על יסוד דין קבוע, נסביר את משמעותו וננסה להבין מה טעמו.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף מה – החזרת שור שעמד בדין לבעליו לימוד מוסר בעקבות תשובתו של החתם סופר בעניין החזרת שור שעמד בדין לבעליו.
הרב ישי יסלזון בבא קמה דף מו – ברי ושמא נעמוד על יסוד דין "ברי ושמא ברי עדיף", ונסביר מתי הוא עומד כנגד הכלל של "המוציא מחברו עליו הראיה" ומתי "המוציא מחברו עליו הראיה" גובר.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף נא – מסר לו את דליו נדון במחלוקת רש"י ור"ח בהבנת מסירת הדלי, וננסה לברר מדוע היא מחייבת בנזקי הבור.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף נב – מיגו בנזיקין נעמוד על משמעות ה'מיגו' שמציעה הגמרא, וכדי להעמיק בהבנתו ננסה לבנות יסודות בסיסיים בדין כיסוי בור.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף נג – כי ליכא לאישתלומי מהאי משתלם מהאי נעמוד על יסוד דינו של רבי נתן, ונבין מדוע ובאלו מקרים פונים לבעל הנזק כאשר לא ניתן לגבות מהאדם המזיק.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף נח – מבריח ארי מנכסי חברו נעמוד על טעם הפטור של מי שהבריחו ארי מנכסיו וננסה להבין מהי ההוה אמינא לחייב אותו.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף נט – תשלום נזיקין נעמוד על כמה שאלות מרכזיות בחישוב הסכום של תשלומי נזקי פירות.

עמודים