הרב אוריאל עיטם
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוריאל עיטם האר"י (כו) – (ב) מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם האר"י (כז) – (ג) מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם רמח"ל (כח) – (א) אף שיש עוד הרבה מה לומר על התפילה בכתבי האר"י, אפילו ברמת העקרונות הבסיסיים, נמשיך בכל זאת לרמח"ל. בהמשך הדרך עוד נראה יסודות משיטתו של האר"י, דרך פרשנותם של חכמי ישראל שאחריו. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם רמח"ל (כט) – (ב) מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם רמח"ל (ל) – (ג) מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם טעם התפילה מרס"ג ועד מהר"ל – שיעור סיכום (לא) מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 32 האר"י (א) – עליית העולמות השנה נעסוק בעזרת ה' בטעם התפילה בעולמם של החסידים והמתנגדים, ובהגותם של הראי"ה קוק, הרב סולובייצ'יק והרב יהודה לאון אשכנזי (מניטו). על מנת להבין את משנתם של רוב ההוגים שבהם נעסוק השנה, נפתח תחילה בחזרה על יסודות מרכזיים ממשנת התפילה של האר"י הקדוש שבה כבר עסקנו בשנה שעברה, כיוון שהיסודות שהציב השפיעו השפעה עמוקה על רבים מהבאים אחריו. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 33 האר"י (ב) – בירור הניצוצות על מנת להבין את משנתם של רוב ההוגים שבהם נעסוק השנה, פתחנו בחזרה על יסודות מרכזיים ממשנת התפילה של האר"י הקדוש שבה כבר עסקנו בשנה שעברה, כיוון שהיסודות שהציב השפיעו השפעה עמוקה על רבים מהבאים אחריו. שני היסודות הללו הם בירור הניצוצות ועליית העולמות. בשיעור שעבר עסקנו במושג עליית העולמות, והפעם נעסוק בבירור הניצוצות. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 34 הבעל שם טוב (א) – יסודות התפילה בשיעורים הקודמים חזרנו על העקרונות בירור הניצוצות והעלאת העולמות שטבע האר"י. לפני שנראה כיצד הבעש"ט מיישם אותן, נתבונן בעקרונות שטבע הבעש"ט עצמו בתנועת החסידות. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 35 הבעל שם טוב (ב) - עליית העולמות בתפילה לפי הבעש"ט כפי שנוכחנו לראות בשני השיעורים הראשונים, האר"י לוקח את התפילה מהתמודדות קונקרטית מול הבעיות האישיות והלאומיות, לעבר מרחבי המציאות לכל היקפה וגובהה. השיעור נבחן כיצד היסודות שטבע האר"י מוארים באור חדש בדברי הבעש"ט. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 36 הבעש"ט (ג) – בירור הניצוצות והעלאת המחשבות הזרות לפי הבעש"ט בשיעור הקודם ראינו כיצד הבעש"ט מיישם את עקרון העלאת העולמות, וכעת נראה כיצד הוא מיישם את עקרון בירור הניצוצות. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 37 המחשבות הזרות בדברי המגיד ממזריטש (ד) נתעמק הפעם בהדרכתו של המגיד, על פי הבעש"ט, כיצד להתמודד מול המחשבות הזרות הדוחות את האדם החוצה. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 38 טעם התפילה בחסידות חב"ד (א) לפני שניכנס לדברי אדמו"ר הזקן על התפילה, עלינו לפגוש קודם כל את יסודותיו של ספר התניא. מתוך היסודות נבין גם את עניינה של התפילה לפי ספר התניא, ובייחוד את האופן שבו הוא מיישם את העלאת העולמות ובירור הניצוצות. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 39 טעם התפילה בחסידות חב"ד (ב) שיאה של עבודת הבינוני מתרחש בקריאת שמע. הרגעים שבהם קוראים קריאת שמע הם בין רגעי השיא היחידים של הבינוני שבהם הוא טועם משהו מהמדרגה שמעליו – מדרגת הצדיק. נתבונן בשיעור זה בדברי האדמו"ר הזקן על הפעולה המתרחשת בקריאת שמע. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 40 טעם התפילה בחסידות חב"ד (ג) מושגי היסוד שפגשנו אצל האר"י הם ארבעת העולמות: אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. המושגים הללו הם מיסודות עולם הקבלה, והפעם נראה אותם כפי שהם מתפענחים בדברי בעל התניא. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 41 טעם התפילה בחסידות חב"ד (ד) בשיעור הקודם ראינו כיצד ארבעת העולמות באים לידי ביטוי אצל בעל התניא. בשיעור זה נעבור ליסוד השני שראינו בדברי האר"י על התפילה, בירור הניצוצות. כפי שראינו בנושא העלאת העולמות, בעל התניא לקח את המושגים של עולם הקבלה וברר מה משמעותם לעולם הנפש; בדרך זו הוא הולך גם בדבריו שנראה כעת. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 42 נפש החיים (א) למדנו על טעם התפילה בדורות הראשונים של החסידות – אצל הבעל שם טוב, המגיד ממזריטש ובעל התניא. עוד נפגוש את התפילה בחסידות בהמשך דרכנו, אבל כעת נעבור לתפילה בספר נפש החיים. מעולמה של החסידות אנחנו עוברים היישר לרבי חיים מוולוז'ין, תלמידו הגדול של הגאון מווילנה, שאפשר לראות בספרו נפש החיים גם מעין תגובה לספר התניא – ספרה השיטתי של החסידות. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם שיעור 43: נפש החיים (ב) פתחנו בשיעור שעבר את לימודנו בטעם התפילה לפי רבי חיים מוולוז'ין, בספרו נפש החיים. ראינו את דבריו על מושג הברכה, שפירושו הוספת שפע. כדי לחדד יותר את העניין, ניפגש עתה עם אחד היסודות המרכזיים בספר נפש החיים. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם שיעור 44: נפש החיים (ג) נדמה שהמילים עוסקות בצרכים האישיים שלנו, אך באמת איננו אמורים לחשוב בתפילה על משמעות המילים. מאחורי המילים עומדות כוונותיהם העמוקות של אנשי כנסת הגדולה, לצורך העולמות העליונים. אמנם, נפש החיים בכל זאת מחפש את מקומה של הנפש בתפילה. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם שיעור 45: נפש החיים (ד) אנו ממשיכים את מסענו בנפש החיים, והפעם חוזרים למושגים שמלווים אותנו מאז המפגש עם תורת האר"י: העלאת העולמות ובירור הניצוצות. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם שיעור מבוא: קורות חייו של מניטו ומשמעותם מבין רבני הדור שלפנינו, אחד המוכרים פחות והשגרתיים פחות הוא הרב יהודה ליאון אשכנזי, המכונה מניטו. אנו פותחים את הלימוד בסקירה של קורות חיים. של מניטו לקורות החיים יש משמעות, והראיה היא שהוא עצמו בוחר לפתוח את ספרו בסקירת תולדותיו. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם המימדים השונים במשנת מניטו (א) בשיעור זה ניגע באופן בו מניטו רואה את סיפור חייו של אברהם אבינו בפרט, ואיך צריך לראות את סיפורי התנ"ך בכלל לפי משנתו. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם הבריאה ומחשבת הבריאה (ב) בשיעור זה נדון בפער בין הצגת העולם בתחילת חומש בראשית לעומת האופן בו הוא מצטייר ביום-יום, ובאופן שבו צריך לבחון את ההיסטוריה כתוצאה מכך. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם קניין זכות הקיום (ג) בשיעור זה נביא את דברי הרמח"ל על השאלה מדוע הרב"ה ברא את העולם, ולאן מניטו פיתח את הדברים. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם הבריאה כאקט מוסרי (ד) בשיעור זה נעסוק במרכזיותו של הצמצום שעשה הקב"ה בבריאת העולם כיסוד למעשה המוסרי. פרקים במשנתו של מניטו

עמודים