הרב אוריאל עיטם
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוריאל עיטם האר"י (כו) – (ב) מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם האר"י (כז) – (ג) מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם רמח"ל (כח) – (א) אף שיש עוד הרבה מה לומר על התפילה בכתבי האר"י, אפילו ברמת העקרונות הבסיסיים, נמשיך בכל זאת לרמח"ל. בהמשך הדרך עוד נראה יסודות משיטתו של האר"י, דרך פרשנותם של חכמי ישראל שאחריו. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם רמח"ל (כט) – (ב) מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם רמח"ל (ל) – (ג) מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם טעם התפילה מרס"ג ועד מהר"ל – שיעור סיכום (לא) מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 32 האר"י (א) – עליית העולמות השנה נעסוק בעזרת ה' בטעם התפילה בעולמם של החסידים והמתנגדים, ובהגותם של הראי"ה קוק, הרב סולובייצ'יק והרב יהודה לאון אשכנזי (מניטו). על מנת להבין את משנתם של רוב ההוגים שבהם נעסוק השנה, נפתח תחילה בחזרה על יסודות מרכזיים ממשנת התפילה של האר"י הקדוש שבה כבר עסקנו בשנה שעברה, כיוון שהיסודות שהציב השפיעו השפעה עמוקה על רבים מהבאים אחריו. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 33 האר"י (ב) – בירור הניצוצות על מנת להבין את משנתם של רוב ההוגים שבהם נעסוק השנה, פתחנו בחזרה על יסודות מרכזיים ממשנת התפילה של האר"י הקדוש שבה כבר עסקנו בשנה שעברה, כיוון שהיסודות שהציב השפיעו השפעה עמוקה על רבים מהבאים אחריו. שני היסודות הללו הם בירור הניצוצות ועליית העולמות. בשיעור שעבר עסקנו במושג עליית העולמות, והפעם נעסוק בבירור הניצוצות. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 34 הבעל שם טוב (א) – יסודות התפילה בשיעורים הקודמים חזרנו על העקרונות בירור הניצוצות והעלאת העולמות שטבע האר"י. לפני שנראה כיצד הבעש"ט מיישם אותן, נתבונן בעקרונות שטבע הבעש"ט עצמו בתנועת החסידות. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 35 הבעל שם טוב (ב) - עליית העולמות בתפילה לפי הבעש"ט כפי שנוכחנו לראות בשני השיעורים הראשונים, האר"י לוקח את התפילה מהתמודדות קונקרטית מול הבעיות האישיות והלאומיות, לעבר מרחבי המציאות לכל היקפה וגובהה. השיעור נבחן כיצד היסודות שטבע האר"י מוארים באור חדש בדברי הבעש"ט. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 36 הבעש"ט (ג) – בירור הניצוצות והעלאת המחשבות הזרות לפי הבעש"ט בשיעור הקודם ראינו כיצד הבעש"ט מיישם את עקרון העלאת העולמות, וכעת נראה כיצד הוא מיישם את עקרון בירור הניצוצות. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 37 המחשבות הזרות בדברי המגיד ממזריטש (ד) נתעמק הפעם בהדרכתו של המגיד, על פי הבעש"ט, כיצד להתמודד מול המחשבות הזרות הדוחות את האדם החוצה. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם שיעור מבוא: קורות חייו של מניטו ומשמעותם מבין רבני הדור שלפנינו, אחד המוכרים פחות והשגרתיים פחות הוא הרב יהודה ליאון אשכנזי, המכונה מניטו. אנו פותחים את הלימוד בסקירה של קורות חיים. של מניטו לקורות החיים יש משמעות, והראיה היא שהוא עצמו בוחר לפתוח את ספרו בסקירת תולדותיו. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם המימדים השונים במשנת מניטו (א) בשיעור זה ניגע באופן בו מניטו רואה את סיפור חייו של אברהם אבינו בפרט, ואיך צריך לראות את סיפורי התנ"ך בכלל לפי משנתו. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם הבריאה ומחשבת הבריאה (ב) בשיעור זה נדון בפער בין הצגת העולם בתחילת חומש בראשית לעומת האופן בו הוא מצטייר ביום-יום, ובאופן שבו צריך לבחון את ההיסטוריה כתוצאה מכך. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם קניין זכות הקיום (ג) בשיעור זה נביא את דברי הרמח"ל על השאלה מדוע הרב"ה ברא את העולם, ולאן מניטו פיתח את הדברים. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם הבריאה כאקט מוסרי (ד) בשיעור זה נעסוק במרכזיותו של הצמצום שעשה הקב"ה בבריאת העולם כיסוד למעשה המוסרי. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם המעשה המוסרי (ה) בשיעור זה נראה את תפיסת המוסר של מניטו למול תפיסות עיקריות בעולם המערבי. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם התנאים לדרישה המוסרית (ו) בשיעור זה נדון בהבדל בין הגישה המוסרית של קאנט לזו של היהדות, ובחיסרון של הראשונה לעומת השנייה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם הבחירה החופשית (ז) בשיעור זה נדון בסתירה בין דטרמניזם לבחירה חופשית. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם התורה בקריאת לכתחילה ובקריאת דיעבד (ח) בשיעור זה נראה איך מניטו מקשה על היחס בין חירות לדטרמיניזם בתרבות המודרנית, ואת ההשפעות של ביקורת זו על הקריאה בתנ"ך. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם הקריאה לכתחילה – עיקרון ויישומו (ט) בשיעור זה נדון בגישת הרמב"ם בסוגיית השגחת ה' על העולם, וביישומה בפירוש המקרא. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם תורת החלופות – השוואה לשיטת הספורנו (י) בשיעור זה נראה את גישת הספורנו לבחירה חופשית כפי שהיא משתקפת מהקדמתו לתורה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם תורת החלופות – השוואה לשל"ה (יא) בשיעור זה נתבונן במשנת השל"ה על בחירה וגזירה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם קין והבל (יב) בשיעור זה נראה את המרכזיות של רצח הבל בסיפור בראשית. פרקים במשנתו של מניטו

עמודים