יהודה רוזנברג
מרצה כותרת תקציר סידרה
יהודה רוזנברג תמיד דף כז – אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד סוגייתנו מזכירה את הכלל שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד. נדון בהסברים שונים לכלל זה ובחריגים אפשריים.
יהודה רוזנברג תמיד דף לב – מסעותיו של אלכסנדר מוקדון סוגייתנו עוסקת במסעו של אלכסנדר מוקדון, התר אחר הדרך הטובה שיבור לו האדם. נעסוק במסע זה ובשינוי שעובר אלכסנדר מוקדון במהלכו.
יהודה רוזנברג בכורות דף יב – פדיון פטר חמור: מצות הפרשה או מצות נתינה ר' אליעזר דורש, כתנאי להיתר פטר חמור בהנאה, ששֶׂה הפדיון ינתן לכהן. מאידך, הוא מתיר להפריש פדיון ספק פטר חמור ולא לתתו לכהן. נדון בדברים.
יהודה רוזנברג בכורות דף יז – אי אפשר לצמצם חלק א': בידי שמים ובידי אדם נדון בסוגיית "אפשר לצמצם", העוסקת בגבולותיה של היכולת לדייק.
יהודה רוזנברג בכורות דף יח – אי אפשר לצמצם חלק ב': לא ניתנה תורה למלאכי השרת נמשיך לדון בסוגיית "אפשר לצמצם", ונעסוק במקרים שבהם התורה לא דרשה דיוק מוחלט.
יהודה רוזנברג בכורות דף כד – חזיר בן רחל התוספות בסוגייתנו מחדשים שגם ר' שמעון, האוסר גמל בן פרה, מתיר חזיר בן פרה באכילה. נדון בחידוש זה.
יהודה רוזנברג בכורות דף לב – חרמים בבית בעלים הקדש נינהו רבא קובע שאין צורך לומר שאין לפדות חרמי כהנים. נדון בסיבה לכך.
יהודה רוזנברג בכורות דף לח – הוראת תלמיד חכם לעצמו סוגייתנו קובעת שאין לסמוך על עדותו של תלמיד חכם בעניין הלכתי העומד על הפרק. מהו טעם האיסור, ומה הוא כולל?
יהודה רוזנברג בכורות דף לט – הצורם אוזן הפר לאחר שחיטה בסוגייתנו מובא חידושו של ר' זירא בשם רב, שצרימת אוזנו של קרבן פוסלת אותו גם אם נעשתה לאחר השחיטה, ולא רק לפניה. נדון באופיו ובגדריו של דין זה.
יהודה רוזנברג בכורות דף נד – מעשר בהמה משנה על חברתה סוגייתנו קובעת שאין מפרישים מעשר בהמה משנה על חברתה, אולם הרמב"ם קבע שדין זה שייך רק לכתחילה, ולא בדיעבד. נדון בדברי התורת זרעים, שלמד מדברי הרמב"ם חידוש חשוב לגבי מעשר בהמה בכלל.
יהודה רוזנברג חולין דף צ – שכן איסורו נוהג בבני נח הגמרא מסבירה שאיסור גיד הנשה נחשב חמור יותר מאיסורים אחרים מכיון שהוא נוהג בבני נח. נדון בקביעה זו ובמשמעותה.
יהודה רוזנברג חולין דף צו – טביעות עין לתלמיד חכם מחזירים אבידה בטביעות עין, ואילו לעם הארץ – לא. נדון בהבדל בין תלמידי חכמים ועמי ארצות בעניין זה.
יהודה רוזנברג חולין דף קד – בשר עוף וחיה בחלב משנתנו עוסקת בשאלה אילו סוגי בשר נכללו באיסור בשר בחלב, ואגב כך גם בשאלה באילו סוגי בשר נאסר אדם הנודר הנאה מ'בשר'. לאור משנה זו נדון בטעמו של האיסור לאכול בשר עוף בחלב, גזירה אטו בשר בהמה.
יהודה רוזנברג חולין דף קט – חלב הכחל לפי לישנא קמא דרב חלב הכחל שלא פירש מותר באכילה עם בשר. נדון בטעמו של היתר זה.
יהודה רוזנברג חולין דף קיח – יד חפצים שונים יכולים לטמא או לקבל טומאה בעזרת מגע ב'יד' שלהם – דבר מה המחובר לחפץ ומסייע באחיזתו, אך איננו חלק מהחפץ עצמו. מהו מעמדה של היד עצמה?
יהודה רוזנברג חולין דף קכה – טומאה רצוצה סוגייתנו מביאה את דברי רבי זירא, הסובר שטומאה רצוצה נחשבת כטומאת מגע. נדון בחידוש זה.
יהודה רוזנברג כריתות דף י – מטרתו של קרבן יולדת נדון במטרתו של קרבן יולדת לאור דברי הרמב"ם בנוגע ליולדת שהביאה קרבנה בתוך ימי ספירתה.
יהודה רוזנברג כריתות דף יב – לא נתכוונתי לעדות סוגייתנו מזכירה את הטיעון "לא נתכוונתי לעדות" כסיבה לפטור מקרבן שבועת העדות. נדון בדבריו של השפת אמת בעקבות דין זה, וננסה לבחון מגבלות אפשריות על תחולתו של דין שבועת העדות.
יהודה רוזנברג כריתות דף יט – חטא ואינו יודע במה חטא סוגייתנו דנה באדם היודע שחטא, אולם אינו על איזו עבירה בדיוק עבר. נדון בחיוביו השונים של אדם זה, לאור הדעות השונות המובאות במשנה ובגמרא.
יהודה רוזנברג כריתות דף יז – אשם תלוי בספק ספיקא ננסה לבאר את דעת התוספות, המחייבים אשם תלוי גם בספק ספיקא, ובמיוחד את הסברו של המנחת החינוך לדבריהם.
יהודה רוזנברג כריתות דף כד – אשם תלוי שהוזמו עדיו נדון בפסיקתו של הרמב"ם בנוגע לאשם תלוי שהוזמו עדיו לאחר זריקת הדם, וננסה להסבירה לאור ההבדלים בין חטאת ואשם.
יהודה רוזנברג כריתות דף כו – מנחת סוטה וכפרת יום הכיפורים סוגייתנו דנה בכפרת יום הכיפורים, ואגב כך דנה בשאלה מדוע יום כיפור אינו מכפר על אשה שיש ספק אם זינתה. נדון בכך לאור הבנות שונות בנוגע למנחת סוטה ולכפרת יום הכיפורים.
יהודה רוזנברג מעילה דף ד – איסורא דאתי לידי פיגול סוגייתנו מתייחסת למעמדו של קרבן שהתפגל, אך דמו טרם נזרק. נדון באפשרויות השונות להבנת מעמד זה.
יהודה רוזנברג מעילה דף ו – זריקה שלא כתיקנה סוגייתנו מבחינה בין החלת איסור מעילה והפקעתו על ידי זריקה דם פסולה. נדון בסוגי פסולים שונים בהקשר זה.
יהודה רוזנברג מעילה דף יא – מעילה בדם נדון בהבנות שונות של הדין שאין מעילה בדם קדשים.

עמודים