יהודה רוזנברג
מרצה כותרת תקציר סידרה
יהודה רוזנברג בכורות דף לב – חרמים בבית בעלים הקדש נינהו רבא קובע שאין צורך לומר שאין לפדות חרמי כהנים. נדון בסיבה לכך.
יהודה רוזנברג בכורות דף לח – הוראת תלמיד חכם לעצמו סוגייתנו קובעת שאין לסמוך על עדותו של תלמיד חכם בעניין הלכתי העומד על הפרק. מהו טעם האיסור, ומה הוא כולל?
יהודה רוזנברג בכורות דף לט – הצורם אוזן הפר לאחר שחיטה בסוגייתנו מובא חידושו של ר' זירא בשם רב, שצרימת אוזנו של קרבן פוסלת אותו גם אם נעשתה לאחר השחיטה, ולא רק לפניה. נדון באופיו ובגדריו של דין זה.
יהודה רוזנברג בכורות דף נד – מעשר בהמה משנה על חברתה סוגייתנו קובעת שאין מפרישים מעשר בהמה משנה על חברתה, אולם הרמב"ם קבע שדין זה שייך רק לכתחילה, ולא בדיעבד. נדון בדברי התורת זרעים, שלמד מדברי הרמב"ם חידוש חשוב לגבי מעשר בהמה בכלל.
יהודה רוזנברג חולין דף צ – שכן איסורו נוהג בבני נח הגמרא מסבירה שאיסור גיד הנשה נחשב חמור יותר מאיסורים אחרים מכיון שהוא נוהג בבני נח. נדון בקביעה זו ובמשמעותה.
יהודה רוזנברג חולין דף צו – טביעות עין לתלמיד חכם מחזירים אבידה בטביעות עין, ואילו לעם הארץ – לא. נדון בהבדל בין תלמידי חכמים ועמי ארצות בעניין זה.
יהודה רוזנברג חולין דף קד – בשר עוף וחיה בחלב משנתנו עוסקת בשאלה אילו סוגי בשר נכללו באיסור בשר בחלב, ואגב כך גם בשאלה באילו סוגי בשר נאסר אדם הנודר הנאה מ'בשר'. לאור משנה זו נדון בטעמו של האיסור לאכול בשר עוף בחלב, גזירה אטו בשר בהמה.
יהודה רוזנברג חולין דף קט – חלב הכחל לפי לישנא קמא דרב חלב הכחל שלא פירש מותר באכילה עם בשר. נדון בטעמו של היתר זה.
יהודה רוזנברג חולין דף קיח – יד חפצים שונים יכולים לטמא או לקבל טומאה בעזרת מגע ב'יד' שלהם – דבר מה המחובר לחפץ ומסייע באחיזתו, אך איננו חלק מהחפץ עצמו. מהו מעמדה של היד עצמה?
יהודה רוזנברג חולין דף קכה – טומאה רצוצה סוגייתנו מביאה את דברי רבי זירא, הסובר שטומאה רצוצה נחשבת כטומאת מגע. נדון בחידוש זה.
יהודה רוזנברג כריתות דף יב – לא נתכוונתי לעדות סוגייתנו מזכירה את הטיעון "לא נתכוונתי לעדות" כסיבה לפטור מקרבן שבועת העדות. נדון בדבריו של השפת אמת בעקבות דין זה, וננסה לבחון מגבלות אפשריות על תחולתו של דין שבועת העדות.
יהודה רוזנברג כריתות דף יט – חטא ואינו יודע במה חטא סוגייתנו דנה באדם היודע שחטא, אולם אינו על איזו עבירה בדיוק עבר. נדון בחיוביו השונים של אדם זה, לאור הדעות השונות המובאות במשנה ובגמרא.
יהודה רוזנברג כריתות דף יז – אשם תלוי בספק ספיקא ננסה לבאר את דעת התוספות, המחייבים אשם תלוי גם בספק ספיקא, ובמיוחד את הסברו של המנחת החינוך לדבריהם.
יהודה רוזנברג כריתות דף כד – אשם תלוי שהוזמו עדיו נדון בפסיקתו של הרמב"ם בנוגע לאשם תלוי שהוזמו עדיו לאחר זריקת הדם, וננסה להסבירה לאור ההבדלים בין חטאת ואשם.
יהודה רוזנברג כריתות דף י – מטרתו של קרבן יולדת נדון במטרתו של קרבן יולדת לאור דברי הרמב"ם בנוגע ליולדת שהביאה קרבנה בתוך ימי ספירתה.
יהודה רוזנברג כריתות דף כו – מנחת סוטה וכפרת יום הכיפורים סוגייתנו דנה בכפרת יום הכיפורים, ואגב כך דנה בשאלה מדוע יום כיפור אינו מכפר על אשה שיש ספק אם זינתה. נדון בכך לאור הבנות שונות בנוגע למנחת סוטה ולכפרת יום הכיפורים.
יהודה רוזנברג מעילה דף ד – איסורא דאתי לידי פיגול סוגייתנו מתייחסת למעמדו של קרבן שהתפגל, אך דמו טרם נזרק. נדון באפשרויות השונות להבנת מעמד זה.
יהודה רוזנברג מעילה דף ו – זריקה שלא כתיקנה סוגייתנו מבחינה בין החלת איסור מעילה והפקעתו על ידי זריקה דם פסולה. נדון בסוגי פסולים שונים בהקשר זה.
יהודה רוזנברג מעילה דף יא – מעילה בדם נדון בהבנות שונות של הדין שאין מעילה בדם קדשים.
יהודה רוזנברג מעילה דף יב – מעילה במחוסר זמן סוגייתנו דנה בשאלה אם יש דין מעילה בקרבן מחוסר זמן. נדון בדברים ובמשמעותם לגבי קדושתם של קרבנות שונים.
יהודה רוזנברג מעילה דף יט – יציאת הקדש לחולין במעילה ובפדיון סוגייתנו מחלקת בין סוגי קדשים שונים לעניין יציאה לחולין על ידי מעילה. נעלה אפשרויות שונות להבנת הדין שהקדש מתחלל במעילה.
יהודה רוזנברג נידה דף ג – ספק טומאה לאור מחלוקת רבי שמעון וחכמים בדיני ספק טומאה, נעלה שתי שאלות בנוגע לילפותא מסוטה, שממנה נלמדו דינים אלו.
יהודה רוזנברג נידה דף ד – נגע באחד בלילה נדון ביישום הכלל "ספק טומאה ברשות היחיד טמא" בנוגע לודאי מגע וספק טומאה, לאור המקרה המובא בסוגייתנו – "נגע באחד בלילה, ואינו יודע אם חי אם מת".
יהודה רוזנברג נידה דף ה – מעת לעת שבנידה נדון באופיה של טומאת מעת לעת שבנידה, לאור דין משכב ומושב ודין בועל נידה.
יהודה רוזנברג נידה דף יא – וסת הקפיצות נדון בווסת הקשורה לאירועים שונים העוברים על האשה, ולא לזמן שחלף מאז הראייה האחרונה.

עמודים