יהודה רוזנברג
מרצה כותרת תקציר סידרה
יהודה רוזנברג עירובין דף פג – עיסה החייבת בחלה לפי מה נקבע שיעור העיסה החייבת בחלה, והאם שיעור זה יכול להשתנות במהלך הדורות?
יהודה רוזנברג עירובין דף פד – גג הסמוך לרשות הרבים מהי משמעותו של שיעור עשרה טפחים בנוגע להבדלה בין רשויות שונות?
יהודה רוזנברג עירובין דף פה – בית שער האם בית שער דיחיד אוסר את הטלטול בחצר, ומדוע?
יהודה רוזנברג עירובין דף צ – אכסדרה בבקעה כיצד יתכן שרשות מסוימת מוגדרת כרשות היחיד והטלטול בתוכה מותר, אך הזורק מרשות הרבים לתוכה פטור?
יהודה רוזנברג עירובין דף צ – אכסדרה בבקעה כיצד יתכן שרשות מסוימת מוגדרת כרשות היחיד והטלטול בתוכה מותר, אך הזורק מרשות הרבים לתוכה פטור?
יהודה רוזנברג עירובין דף צא – מבוי שלא נשתתפו בו מדוע אסר רב טלטול במבוי שלא נשתתפו בו?
יהודה רוזנברג עירובין דף צב – חצר קטנה שנפרצה לגדולה מדוע גפנים הנטועות בחצר גדולה אוסרות זריעה בחצר קטנה הפרוצה לה, אך לא להיפך?
יהודה רוזנברג עירובין דף צז – איסור תחומין בחפצים כיצד נקבע תחום שבת עבור חפצי הפקר לאחר שאדם זכה בהם?
יהודה רוזנברג עירובין דף צח – קלוטה כמי שהונחה מתי חפץ העובר ברשות כלשהי נחשב כמונח בה, והאם יש להבחין בעניין זה בין דינים שונים במלאכת הוצאה?
יהודה רוזנברג עירובין דף צט – לבוד האם דין לבוד יכול רק להשלים את החלק החסר במחיצה פרוצה, או גם לקבוע מהו מקומו של חפץ כלשהו?
יהודה רוזנברג עירובין דף קד – המכניס שרץ למקדש מדוע המכניס שרץ למקדש פטור, לדעת שמואל, והאם השרץ עצמו נחשב טמא?
יהודה רוזנברג עירובין דף קה – לעמוד לשרת מדוע הוצאת העבודה הזרה מן המקדש בימי חזקיהו התבצעה גם על ידי הלויים, ולא רק על ידי הכהנים?
יהודה רוזנברג עירובין דף יג – פרשת סוטה שבתורה מה אפשר ללמוד על כתיבת ספר תורה מההיתר להשתמש בבפרשת סוטה שנלקחה מספר תורה לצורך השקאת סוטה?
יהודה רוזנברג ערכין דף כח – אין אדם רשאי להחרים כל נכסיו אסור לאדם להחרים את כל נכסיו. מהו יסוד האיסור?
יהודה רוזנברג ערכין דף כט – גאולת שדה אחוזה בתוך שתי שנים למכירתו המוכר שדה אחוזתו אינו יכול לגאלה בתוך שתי שנים. סוגייתנו מוסיפה שיש בכך איסור, ואפילו אם הקונה מעוניין למכור את השדה חזרה.
יהודה רוזנברג ערכין דף לד – ערי הלויים סוגייתנו דנה בגאולת בתי ערי חומה על ידי הלויים, ואגב כך מזכירה דינים מסוימים הנוגעים לערי מקלט. נדון בדינים אלו.
יהודה רוזנברג פסחים דף ח – חיוב מי שאין לו קרקע בעליה לרגל מדוע מי שאין לו קרקע פטור ממצות העליה לרגל, לפי רבי אמי?
יהודה רוזנברג פסחים דף ט – מדורות העכו"ם מדוע גזרו חכמים טומאה על בתי הנכרים, ומהו גִּדְרָהּ של גזירה זו?
יהודה רוזנברג פסחים דף יד – חרב כחלל על מה מבוסס דין "חרב כחלל", ובאילו כלים הוא נוהג?
יהודה רוזנברג פסחים דף ב – בדיקת חמץ מדוע נתקנה בדיקת חמץ, ומהן הנפקא מינות בין הטעמים השונים?
יהודה רוזנברג פסחים דף טו – "משמרת תְּרוּמֹתָי": לא בשמים היא מה הקשר בין סוגיית תנורו של עכנאי לשאלה אם מותר לטמא תרומה שאינה ראויה לאכילה?
יהודה רוזנברג פסחים דף טז – דם קדשים מדוע דם קדשים אינו מכשיר אוכל לקבל טומאה, והאם "חיבת הקודש" עשויה להגדירו משקה למרות זאת?
יהודה רוזנברג פסחים דף כא – מצות ביעור חמץ האם מצות ביעור חמץ מתמקדת ב"גברא" או "בחפצא", ואילו דינים עשויים להיות מושפעים מכך?
יהודה רוזנברג פסחים דף כב – איסור אכילה ואיסור הנאה האם איסור אכילה ואיסור הנאה מבוססים על יסוד דומה, או שמדובר באיסורים שונים מהותית?
יהודה רוזנברג פסחים דף כג – מסחר במאכלות אסורות מדוע אסור לעשות סחורה במאכלות אסורות, והאם מדובר באיסור מדרבנן או מדאורייתא?

עמודים