יהודה רוזנברג
מרצה כותרת תקציר סידרה
יהודה רוזנברג פסחים דף כח – חמץ שעבר עליו הפסח האם חמץ בפסח הוא איסור גברא או איסור חפצא, ואילו נפקא מינות קשורות לשאלה זו?
יהודה רוזנברג פסחים דף כט – תערובת חמץ במשהו מדוע חמץ בפסח אוסר את תערובתו בכלשהו, והאם הוא נחשב כ"דבר שיש לו מתירין"?
יהודה רוזנברג פסחים דף ל – נותן טעם לפגם האם יש הבדל בין מאכל שבושל בכלי שבלע טעם פגום למאכל שבושל בכלי שבלע טעם משובח, שנפגם לאחר מכן?
יהודה רוזנברג פסחים דף לה – מצת טבל מהו הטעם לכך שמצת טבל אינה יכולה לשמש לקיום מצות אכילת מצה, ומהן הנפקא מינות של שאלה זו?
יהודה רוזנברג פסחים דף לז – מצה עשירה (ב'): איסור אכילתה האם יש איסור באכילת מצה עשירה בליל ט"ו בניסן?
יהודה רוזנברג פסחים דף לו – מצה עשירה (א'): זמן מצות אכילת מצה מהי הבעיה באכילת מצה עשירה בלילה הראשון, והאם היא שייכת גם בימי החג האחרים?
יהודה רוזנברג פסחים דף מב – מים שלנו מדוע יש ללוש מצות דוקא במים שלנו, והאם הדבר נכון לכל המצות הנאכלות בפסח או רק למצות מצוה?
יהודה רוזנברג פסחים דף מג – חמץ נוקשה האם חמץ נוקשה נחשב כחמץ רגיל, אלא שאין חייבים עליו כרת, או שמעמדו שונה?
יהודה רוזנברג פסחים דף מד – כזית בכדי אכילת פרס מהי משמעותו של שיעור כזית בכדי אכילת פרס, ועל אילו דינים הוא משפיע?
יהודה רוזנברג פסחים דף ז – קידושין באיסורי הנאה מדרבנן מתי קידושין באיסורי הנאה מדרבנן חלים ומתי אינם חלים, ומדוע?
יהודה רוזנברג פסחים דף מט – השבת אבידה לעם הארץ באילו מקרים סוברים חלק מן התנאים שאין חובה להשיב אבידה לעם הארץ, ומדוע?
יהודה רוזנברג פסחים דף נ – מנהג (א): מנהג אבות מדוע מנהג שנהגו אנשים מסוימים מחייב את בניהם, ובאילו מקרים יכולים הבנים לבטל את מנהג האבות?
יהודה רוזנברג פסחים דף נא – מנהג (ב): מנהג המקום מדוע סובר רבא שאדם ההולך ממקום שבו נהוג להחמיר למקום שבו נהוג להקל צריך לנהוג כמנהג המקלים?
יהודה רוזנברג פסחים דף נו – ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד מהי משמעות ההכרזה "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", ומדוע אנו אומרים אותה בלחש?
יהודה רוזנברג פסחים דף נז – צווחות העזרה: סיום ל'מסכת פסח ראשון' מה פשר הסיפורים על תיאבונו האדיר של כהן אחד ו'נקיותו' של כהן אחר, ומדוע הובאו דוקא בסוגייתנו?
יהודה רוזנברג פסחים דף נח – עשה דהשלמה מהו יסוד החובה להקריב את כל הקרבנות קודם תמיד של בין הערביים, ומה דינו של קרבן שהוקרב לאחר מכן?
יהודה רוזנברג פסחים דף סג – השוחט את הפסח על החמץ (א) מהו יסוד האיסור לשחוט את הפסח על חמץ, והאם פסח שנשחט על חמץ כשר?
יהודה רוזנברג פסחים דף סד – השוחט את הפסח על החמץ (ב) האם איסור "לא תשחט על חמץ" כולל קרבנות נוספים מלבד קרבן הפסח, ובמה זה תלוי?
יהודה רוזנברג פסחים דף סה – אין שבות במקדש מדוע הותרו איסורי שבות במקדש, ומה הקשר למחלוקת אם ההיתר שייך גם באיסורים הנעשים שלא לצורך העבודה?
יהודה רוזנברג שבת דף ב – פתיחה למסכת שבת: מלאכת הוצאה נעסוק באופייה של מלאכת הוצאה, ובשאלה מדוע היא מופיעה בתחילת מסכת שבת.
יהודה רוזנברג שבת דף ג – שנים שעשאוה נדון בהיקפו ובאופיו של דין "שנים שעשאוה", ובמשמעותו לגבי הבנת אופיים של איסורי שבת.
יהודה רוזנברג שבת דף ה – מהלך כעומד נדון בדין "מהלך כעומד" לאור קושיית הירושלמי בעניין המעביר ארבע אמות ברשות הרבים לדעת בן עזאי.
יהודה רוזנברג שבת דף ח – קרומיות של קנה בעקבות מחלוקת אביי ורבא ביחס לאדם שזרק כוורת לרשות הרבים, נביא את חילוקו של מו"ר הרב ליכטנשטיין זצ"ל בעניין הוצאת מקצת חפץ.
יהודה רוזנברג שבת דף יז – גידולי תרומה נעסוק באופייה של גזירת חכמים על גידולי תרומה שייחשבו כתרומה.
יהודה רוזנברג שבת דף כג – ברכה על תיקון דמאי נדון בקצרה במעמדו של איסור דמאי, לאור המחלוקת המובאת בסוגייתנו לכך שאין לברך על הפרשת תרומות ומעשרות מתבואת דמאי.

עמודים