יהודה רוזנברג
מרצה כותרת תקציר סידרה
יהודה רוזנברג שבת דף לא – סותר על מנת לבנות במקומו נדון באופייה של מלאכת מכבה וביחס בינה ובין מלאכת המבעיר.
יהודה רוזנברג שבת דף לו – גזירת שהייה נדון בהיקפו של האיסור להשהות תבשיל על האש מערב שבת.
יהודה רוזנברג שבת דף לז – קטימה נדון ביסוד ההיתר להשהות (או להחזיר) מאכל על גבי כירה קטומה.
יהודה רוזנברג שבת דף לח – גזירת חזרה נדון בקצרה ביסוד האיסור להחזיר קדרה שניטלה מעל גבי האש.
יהודה רוזנברג שבת דף מג – ביטול כלי מהיכנו נעסוק בהסברים השונים לאיסור ביטול כלי מהיכנו.
יהודה רוזנברג שבת דף מד – בסיס לדבר האסור נדון בטעמים השונים לדין בסיס לדבר האסור, ובנפקא מינות אפשריות ביניהם.
יהודה רוזנברג שבת דף מה – מוקצה ונולד נדון באחד מטעמיו של איסור מוקצה, ובהשלכותיו על איסור נולד.
יהודה רוזנברג שבת דף נ – דבר שאינו מתכוון בשבת ובשאר איסורים נדון "על קצה המזלג" בדין דבר שאינו מתכוון, ובהבדלים אפשריים בעניין זה בין מלאכות שבת לשאר איסורי התורה.
יהודה רוזנברג שבת דף נא – כיסה בדבר שאינו ניטל נדון בהסברו של הראב"ד לדין קדירה המכוסה על ידי דבר שאינו ניטל, וביסודות דין "בסיס לדבר האסור" העולים מתוך דבריו.
יהודה רוזנברג שבת דף נב – מעשה לתקן לאו מעשה הוא נדון בדבריו של רבי יהודה, המגביל את דין "כל הכלים... עולים מטומאתם בשינוי מעשה", ובמשמעותה של ההגבלה.
יהודה רוזנברג שבת דף נט – עמוד ונעשה מלאכתנו שתי הבנות יסודיות בדין טומאת מדרס עשויות לפתוח פתח להסבר דין "עמוד ונעשה מלאכתנו".
יהודה רוזנברג שבת דף סד – מופנה כיצד ניתן להקשות על גזירה שוה, המבוססת על מסורת? התשובה לשאלה זו עשויה ללמד על אופייה של גזירה שוה.
יהודה רוזנברג שבת דף סה – זוחלין ונוטפין מקוה זקוק למים העומדים במקום אחד, אך מעיין פטור מדרישה זו. מה זה אומר על אופיים של שני מקורות הטהרה?
יהודה רוזנברג שבת דף עב – מתעסק על מה מבוסס פטור מתעסק בשבת ובשאר התורה, וכיצד הדבר נובע מן המקורות השונים לדין זה?
יהודה רוזנברג שבת דף עג – שיעורי מלאכות שבת המשנה המונה את מלאכות השבת מציינת את שיעורן של חלק מן המלאכות. מהי משמעות הדבר?
יהודה רוזנברג שבת דף עח – שיעור מלאכת הוצאה מדוע יש צורך בשיעור מינימלי כדי לחייב על מלאכת הוצאה, וכיצד משפיע הדבר על דרך קביעת השיעור הזה?
יהודה רוזנברג שבת דף פ – מעשה ותוצאה במלאכת הוצאה מתי ניתן לצרף שני חצאי שיעור במלאכת הוצאה, וכיצד הדבר קשור ליסודה של מלאכה זו?
יהודה רוזנברג שבת דף פה – כלאי זרעים מדוע הסיבה לכך שנדרשת הרחקה בין זרעים ממינים שונים, וכיצד הדבר קשור ליסודות כלאי זרעים?
יהודה רוזנברג שבת דף פו – פולטת שכבת זרע מהו יסוד טומאתה של אשה שפלטה שכבת זרע?
יהודה רוזנברג שבת דף פז – שלושה דברים עשה משה מדעתו מה משותף לשלושת הדברים שחידש משה מדעתו, ומה אנו יכולים ללמוד מכך?
יהודה רוזנברג שבת דף עא – ידיעה לחצי שיעור מדוע אין ידיעה לחצי שיעור, וכיצד הדבר מסביר מדוע חילוק חטאות שונה מחילוק לשני חצאי שיעור?
יהודה רוזנברג שבת דף צג – בעינן שיעור לזה ולזה מהו יסוד החיוב על ביצוע מלאכה בשותפות, ומה הקשר לצורך בשיעור מלאכה עבור כל אחד מהשותפים?
יהודה רוזנברג שבת דף צד – חי נושא את עצמו ושנים שעשאוה מדוע אדם שהוציא אדם חי פטור? האם דין זה מבוסס על דין "שנים שעשאוה"?
יהודה רוזנברג שבת דף ק – כוחו בכרמלית מדוע התירו חכמים הוצאה על ידי כוחו לכרמלית, וכיצד הדבר קשור לאופיו של הים כרשות שבת?
יהודה רוזנברג שבת דף קו – מלאכת צד (א) מה גודלו של המקום שהכנסת חיה לתוכו בשבת מחייבת משום צידה? במה תלוי דבר זה?

עמודים