יהודה רוזנברג
מרצה כותרת תקציר סידרה
יהודה רוזנברג שבת דף צד – חי נושא את עצמו ושנים שעשאוה מדוע אדם שהוציא אדם חי פטור? האם דין זה מבוסס על דין "שנים שעשאוה"?
יהודה רוזנברג שבת דף ק – כוחו בכרמלית מדוע התירו חכמים הוצאה על ידי כוחו לכרמלית, וכיצד הדבר קשור לאופיו של הים כרשות שבת?
יהודה רוזנברג שבת דף קו – מלאכת צד (א) מה גודלו של המקום שהכנסת חיה לתוכו בשבת מחייבת משום צידה? במה תלוי דבר זה?
יהודה רוזנברג שבת דף קז – מלאכת צד (ב): הנועל את ביתו לשומרו האם מותר לאדם לנעול את ביתו כאשר בתוך הבית נמצא צבי, וכיצד הדבר קשור לאופייה של מלאכת צד?
יהודה רוזנברג שבת דף קח – מן המותר בפיך האם בהמות שמתו מאליהן משובחות יותר מבהמות שנשחטו? על עורותיהן של אילו בהמות עדיף לכתוב תפילין?
יהודה רוזנברג שבת דף קיג – הכנה משבת לחול מדוע אסור לקפל בגדים או לבצע פעולות אחרות בשבת לצורך יום חול, ומהן ההשלכות של ההבנות השונות?
יהודה רוזנברג שבת דף קיד – מקפיד על חלוקו להופכו מדוע מי שמקפיד על לבוש מסודר נאמן יותר ממי שאינו מקפיד על כך?
יהודה רוזנברג שבת דף קטו – שמונים וחמש אותיות בספר תורה ספר תורה שבלה – שיעורו שמונים וחמש אותיות. על אילו דינים משפיע שיעור זה?
יהודה רוזנברג שבת דף קכ – גרמא מהו היחס בין דין "מלאכת מחשבת" לפטור גרמא?
יהודה רוזנברג שבת דף קכא – צידת מזיקים מדוע מותר לצוד מזיקים בשבת, ומה הקשר ליסוד מלאכת צד?
יהודה רוזנברג שבת דף קכב – כלי שמלאכתו לאיסור מדוע אסור לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור בשבת, ומדוע מותר לטלטלו לצורך גופו?
יהודה רוזנברג שבת דף קכז – טרחה בשבת מדוע נאסרה טרחה יתרה בשבת, וכיצד זה עשוי להשפיע על גדרי הדין?
יהודה רוזנברג שבת דף קכח – כמה דאפשר לשנויי משנינן האם יש צורך למעט ככל האפשר בחילול שבת לצורך חולה שיש בו סכנה, כפי שיש לעשות בנוגע ליולדת?
יהודה רוזנברג שבת דף קכט – שומר פתאים ה' מדוע מותר לאדם להכניס את עצמו לספק סכנה, ומה פשר הטיעון "שומר פתאים ה'"?
יהודה רוזנברג שבת דף קלד – "אפשר" ו"אי אפשר" במלאכת אוכל נפש מדוע הותרה מלאכת אוכל נפש ביום טוב, וכיצד הדבר משפיע על גדרי ההיתר?
יהודה רוזנברג שבת דף קלה – מילה ביום השמיני מדוע יש קשר בין טומאת לידה של האֵם לחיוב מילה ביום השמיני או למילה בשבת?
יהודה רוזנברג שבת דף קלו – מילת אנדרוגינוס האם יש חובה למול אנדרוגינוס, האם מילתו דוחה שבת ומה הקשר ליסוד החיוב במילה?
יהודה רוזנברג שבת דף קמא – שחיקת פלפל בשבת מה משמעותה של עשיית מלאכה בשבת בשינוי, ומתי שינוי עשוי להתיר את המלאכה לכתחילה?
יהודה רוזנברג שבת דף קמב – מדומע מהו יסוד איסור מדומע, וכיצד הוא קשור לאיסור לתקנו בשבת?
יהודה רוזנברג שבת דף קמג – סחיטת ספוג מדוע מותר לנגב את השולחן בעזרת ספוג שיש לו בית אחיזה, ומה הקשר לשימוש במברשת שיניים בשבת?
יהודה רוזנברג שבת דף קמד – שינוי מראה במקוה מהי הסיבה לכך שמקוה שמראהו השתנה נפסל, ומה הקשר לגדרי הדין ולתחומים נוספים שבהם הוא שייך?
יהודה רוזנברג שבת דף קמה – בישול אחר בישול מדוע אין בישול אחר בישול בשבת? האם אפשר להרחיב כלל זה לתחומים נוספים?
יהודה רוזנברג שבת דף קמח – שמיטת כספים מה הקשר בין הלוואת יום טוב לשמיטת כספים, ומדוע הלוואה שלא ניתנה להיתבע בבית דין אינה נשמטת?
יהודה רוזנברג שבת דף קמט – אל תפנו אל האלילים מדוע אסור להתבונן בדיוקנאות, והאם האיסור מוגבל לדיוקנאות שנעשו לצורך עבודה זרה?
יהודה רוזנברג שבת דף קנ – הנראה שתעמוד עמי לערב מדוע מותר לאדם לרמוז לחברו בשבת שהוא מעוניין לשוכרו למלאכה במוצאי השבת, אך אסור לו לומר זאת במפורש?

עמודים