יהודה רוזנברג
מרצה כותרת תקציר סידרה
יהודה רוזנברג ברכות דף ב – פתיחה למסכת ברכות: גדרה של מצות קריאת שמע נדון בגדרה ובאופיה של קריאת שמע, ולאור זאת – בחובת לימוד תורה מדי יום.
יהודה רוזנברג ברכות דף ג – אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת נדון בקצרה ביסוד האיסור לדבר בפני המת דברים שאינם נוגעים אליו, ובהשלכות אפשריות של ההבנות השונות.
יהודה רוזנברג ברכות דף י – חזקיהו וישעיהו נדון במחלוקת בין ישעיהו לחזקיהו, המשקפת שתי גישות בעבודת ה'.
יהודה רוזנברג ברכות דף טו – קרא ולא השמיע לאזנו נדון ביסוד דעתו של רבי יוסי, הסובר כי הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו – לא יצא.
יהודה רוזנברג ברכות דף טז – חתן פטור מקריאת שמע נציג שתי הבנות בנוגע לפטור חתן מקריאת שמע.
יהודה רוזנברג ברכות דף כב – זבח רשעים תועבה נדון בהגדרת תפילה במקום שאינו ראוי כ"תועבה".
יהודה רוזנברג ברכות דף כג – שהרי פכין קטנים מצילין באהל המת נדון בהשוואה המובאת בסוגייתנו בין שמירה על תפילין להצלת כלי באוהל המת.
יהודה רוזנברג ברכות דף כד – העולה מבבל לארץ ישראל נדון בקשר בין עלייתו של רבי אבא לארץ ישראל ובין המימרא שאותה שמע כשהלך לבית המדרש.
יהודה רוזנברג ברכות דף ל – עד פרסה נדון באופייה של תפילת הדרך, לאור הדין המופיע בסוגייתנו, שיש לאומרה "עד פרסה".
יהודה רוזנברג ברכות דף לו – שומר לפרי נציג שתי הבנות בנוגע לריבוי "את הטפל לפריו", ואת השלכותיה של נקודה זו להלכות ברכות.
יהודה רוזנברג ברכות דף לז – כל שיש בו מחמשת המינים נדון בקביעתם של רב ושמואל בעניין "כל שיש בו מחמשת המינים".
יהודה רוזנברג ברכות דף לח – המוציא לחם מן הארץ נדון באופייה של ברכת "המוציא" מתוך התבוננות בנוסחים השונים המופיעים בסוגייתנו.
יהודה רוזנברג ברכות דף מב – פת הבאה בכסנין נדון בקצרה בדין פת הבאה בכסנין, לאור הדיון המופיע בסוגייתנו בעניין קביעת סעודה על פת כזו.
יהודה רוזנברג ברכות דף מד – ברכת מעין שלוש נדון באופייה של ברכת מעין שלוש, ובקשר בינה לברכת המזון, לאור מחלוקת הראשונים בעניין הזכרת מעין המאורע בברכה זו.
יהודה רוזנברג ברכות דף נב – אין משגיחין בבת קול בעקבות דבריו של ר' יהושע, הקובע ש"אין משגיחין בבת קול", נסקור בקצרה אפשרויות שונות להבנת קביעה זו.
יהודה רוזנברג ברכות דף נז – ברכה על ראיית עבודה זרה נדון באופייה של ברכת "שנתן ארך אפים לעוברי רצונו", לאור שני ההסברים המובאים בתוס' לכך שברכה זו כבר אינה מקובלת.
יהודה רוזנברג ברכות דף נט – "שכוחו וגבורתו מלא עולם" ו"עושה מעשה בראשית" נדון באופיין של ברכות "שכוחו וגבורתו מלא עולם" ו"עושה מעשה בראשית" לאור מחלוקות הראשונים בסוגייתנו.
יהודה רוזנברג ברכות דף סד – סיני ועוקר הרים נעסוק ביתרונו של הבקי ("סיני") על פני בעל הפלפול ("עוקר הרים").
יהודה רוזנברג שבת דף נז – חציצה בטבילה האם בגד שאינו מונע חדירת מים חוצץ בטבילה? המחלוקת בעניין זה עשויה לשפוך אור על יסודות דין חציצה.
יהודה רוזנברג תמיד דף כז – אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד סוגייתנו מזכירה את הכלל שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד. נדון בהסברים שונים לכלל זה ובחריגים אפשריים.
יהודה רוזנברג תמיד דף לב – מסעותיו של אלכסנדר מוקדון סוגייתנו עוסקת במסעו של אלכסנדר מוקדון, התר אחר הדרך הטובה שיבור לו האדם. נעסוק במסע זה ובשינוי שעובר אלכסנדר מוקדון במהלכו.
יהודה רוזנברג בכורות דף יב – פדיון פטר חמור: מצות הפרשה או מצות נתינה ר' אליעזר דורש, כתנאי להיתר פטר חמור בהנאה, ששֶׂה הפדיון ינתן לכהן. מאידך, הוא מתיר להפריש פדיון ספק פטר חמור ולא לתתו לכהן. נדון בדברים.
יהודה רוזנברג בכורות דף יז – אי אפשר לצמצם חלק א': בידי שמים ובידי אדם נדון בסוגיית "אפשר לצמצם", העוסקת בגבולותיה של היכולת לדייק.
יהודה רוזנברג בכורות דף יח – אי אפשר לצמצם חלק ב': לא ניתנה תורה למלאכי השרת נמשיך לדון בסוגיית "אפשר לצמצם", ונעסוק במקרים שבהם התורה לא דרשה דיוק מוחלט.
יהודה רוזנברג בכורות דף כד – חזיר בן רחל התוספות בסוגייתנו מחדשים שגם ר' שמעון, האוסר גמל בן פרה, מתיר חזיר בן פרה באכילה. נדון בחידוש זה.

עמודים