יהודה רוזנברג
מרצה כותרת תקציר סידרה
יהודה רוזנברג בכורות דף יב – פדיון פטר חמור: מצות הפרשה או מצות נתינה ר' אליעזר דורש, כתנאי להיתר פטר חמור בהנאה, ששֶׂה הפדיון ינתן לכהן. מאידך, הוא מתיר להפריש פדיון ספק פטר חמור ולא לתתו לכהן. נדון בדברים.
יהודה רוזנברג בכורות דף יז – אי אפשר לצמצם חלק א': בידי שמים ובידי אדם נדון בסוגיית "אפשר לצמצם", העוסקת בגבולותיה של היכולת לדייק.
יהודה רוזנברג בכורות דף יח – אי אפשר לצמצם חלק ב': לא ניתנה תורה למלאכי השרת נמשיך לדון בסוגיית "אפשר לצמצם", ונעסוק במקרים שבהם התורה לא דרשה דיוק מוחלט.
יהודה רוזנברג בכורות דף כד – חזיר בן רחל התוספות בסוגייתנו מחדשים שגם ר' שמעון, האוסר גמל בן פרה, מתיר חזיר בן פרה באכילה. נדון בחידוש זה.
יהודה רוזנברג בכורות דף לב – חרמים בבית בעלים הקדש נינהו רבא קובע שאין צורך לומר שאין לפדות חרמי כהנים. נדון בסיבה לכך.
יהודה רוזנברג בכורות דף לח – הוראת תלמיד חכם לעצמו סוגייתנו קובעת שאין לסמוך על עדותו של תלמיד חכם בעניין הלכתי העומד על הפרק. מהו טעם האיסור, ומה הוא כולל?
יהודה רוזנברג בכורות דף לט – הצורם אוזן הפר לאחר שחיטה בסוגייתנו מובא חידושו של ר' זירא בשם רב, שצרימת אוזנו של קרבן פוסלת אותו גם אם נעשתה לאחר השחיטה, ולא רק לפניה. נדון באופיו ובגדריו של דין זה.
יהודה רוזנברג בכורות דף נד – מעשר בהמה משנה על חברתה סוגייתנו קובעת שאין מפרישים מעשר בהמה משנה על חברתה, אולם הרמב"ם קבע שדין זה שייך רק לכתחילה, ולא בדיעבד. נדון בדברי התורת זרעים, שלמד מדברי הרמב"ם חידוש חשוב לגבי מעשר בהמה בכלל.
יהודה רוזנברג חולין דף צ – שכן איסורו נוהג בבני נח הגמרא מסבירה שאיסור גיד הנשה נחשב חמור יותר מאיסורים אחרים מכיון שהוא נוהג בבני נח. נדון בקביעה זו ובמשמעותה.
יהודה רוזנברג חולין דף צו – טביעות עין לתלמיד חכם מחזירים אבידה בטביעות עין, ואילו לעם הארץ – לא. נדון בהבדל בין תלמידי חכמים ועמי ארצות בעניין זה.
יהודה רוזנברג חולין דף קד – בשר עוף וחיה בחלב משנתנו עוסקת בשאלה אילו סוגי בשר נכללו באיסור בשר בחלב, ואגב כך גם בשאלה באילו סוגי בשר נאסר אדם הנודר הנאה מ'בשר'. לאור משנה זו נדון בטעמו של האיסור לאכול בשר עוף בחלב, גזירה אטו בשר בהמה.
יהודה רוזנברג חולין דף קט – חלב הכחל לפי לישנא קמא דרב חלב הכחל שלא פירש מותר באכילה עם בשר. נדון בטעמו של היתר זה.
יהודה רוזנברג חולין דף קיח – יד חפצים שונים יכולים לטמא או לקבל טומאה בעזרת מגע ב'יד' שלהם – דבר מה המחובר לחפץ ומסייע באחיזתו, אך איננו חלק מהחפץ עצמו. מהו מעמדה של היד עצמה?
יהודה רוזנברג חולין דף קכה – טומאה רצוצה סוגייתנו מביאה את דברי רבי זירא, הסובר שטומאה רצוצה נחשבת כטומאת מגע. נדון בחידוש זה.
יהודה רוזנברג ערכין דף כח – אין אדם רשאי להחרים כל נכסיו אסור לאדם להחרים את כל נכסיו. מהו יסוד האיסור?
יהודה רוזנברג ערכין דף כט – גאולת שדה אחוזה בתוך שתי שנים למכירתו המוכר שדה אחוזתו אינו יכול לגאלה בתוך שתי שנים. סוגייתנו מוסיפה שיש בכך איסור, ואפילו אם הקונה מעוניין למכור את השדה חזרה.
יהודה רוזנברג ערכין דף לד – ערי הלויים סוגייתנו דנה בגאולת בתי ערי חומה על ידי הלויים, ואגב כך מזכירה דינים מסוימים הנוגעים לערי מקלט. נדון בדינים אלו.
יהודה רוזנברג תמורה דף ב – קטן מהו שימיר לכבוד תחילת מסכת תמורה, נדון ביחס בין עבירת ההמרה לתוצאתה – הקדשת שתי הבהמות.
יהודה רוזנברג תמורה דף ג – לאו שאין בו מעשה סוגייתנו מזכירה את המחלוקת אם לוקים על לאו שאין בו מעשה. נדון בסיבות השונות לכך שאין לוקים על לאו כזה ובהבדלים ביניהן.
יהודה רוזנברג תמורה דף יט – פדיון קרבן בעל מום נדון ביסוד ההיתר לפדות קרבן שנפל בו מום, לאור דברי השפת אמת בסוגייתנו.
יהודה רוזנברג תמורה דף כב – חטאות המתות דיון ביסוד דין חטאות המתות.
יהודה רוזנברג תמורה דף כד – קדושת קרבנות לאחר פדיונם ושחיטתם סוגייתנו מבחינה בין בכור בעל מום לפסולי המוקדשים לעניין קדושתם לאחר פדיונם ושחיטתם. ננסה להסביר את ההבדלים בין המקרים.