יהודה רוזנברג
מרצה כותרת תקציר סידרה
יהודה רוזנברג כריתות דף יט – חטא ואינו יודע במה חטא סוגייתנו דנה באדם היודע שחטא, אולם אינו על איזו עבירה בדיוק עבר. נדון בחיוביו השונים של אדם זה, לאור הדעות השונות המובאות במשנה ובגמרא.
יהודה רוזנברג כריתות דף יז – אשם תלוי בספק ספיקא ננסה לבאר את דעת התוספות, המחייבים אשם תלוי גם בספק ספיקא, ובמיוחד את הסברו של המנחת החינוך לדבריהם.
יהודה רוזנברג כריתות דף כד – אשם תלוי שהוזמו עדיו נדון בפסיקתו של הרמב"ם בנוגע לאשם תלוי שהוזמו עדיו לאחר זריקת הדם, וננסה להסבירה לאור ההבדלים בין חטאת ואשם.
יהודה רוזנברג כריתות דף כו – מנחת סוטה וכפרת יום הכיפורים סוגייתנו דנה בכפרת יום הכיפורים, ואגב כך דנה בשאלה מדוע יום כיפור אינו מכפר על אשה שיש ספק אם זינתה. נדון בכך לאור הבנות שונות בנוגע למנחת סוטה ולכפרת יום הכיפורים.
יהודה רוזנברג מעילה דף ד – איסורא דאתי לידי פיגול סוגייתנו מתייחסת למעמדו של קרבן שהתפגל, אך דמו טרם נזרק. נדון באפשרויות השונות להבנת מעמד זה.
יהודה רוזנברג מעילה דף ו – זריקה שלא כתיקנה סוגייתנו מבחינה בין החלת איסור מעילה והפקעתו על ידי זריקה דם פסולה. נדון בסוגי פסולים שונים בהקשר זה.
יהודה רוזנברג מעילה דף יא – מעילה בדם נדון בהבנות שונות של הדין שאין מעילה בדם קדשים.
יהודה רוזנברג מעילה דף יב – מעילה במחוסר זמן סוגייתנו דנה בשאלה אם יש דין מעילה בקרבן מחוסר זמן. נדון בדברים ובמשמעותם לגבי קדושתם של קרבנות שונים.
יהודה רוזנברג מעילה דף יט – יציאת הקדש לחולין במעילה ובפדיון סוגייתנו מחלקת בין סוגי קדשים שונים לעניין יציאה לחולין על ידי מעילה. נעלה אפשרויות שונות להבנת הדין שהקדש מתחלל במעילה.
יהודה רוזנברג נידה דף ג – ספק טומאה לאור מחלוקת רבי שמעון וחכמים בדיני ספק טומאה, נעלה שתי שאלות בנוגע לילפותא מסוטה, שממנה נלמדו דינים אלו.
יהודה רוזנברג נידה דף ד – נגע באחד בלילה נדון ביישום הכלל "ספק טומאה ברשות היחיד טמא" בנוגע לודאי מגע וספק טומאה, לאור המקרה המובא בסוגייתנו – "נגע באחד בלילה, ואינו יודע אם חי אם מת".
יהודה רוזנברג נידה דף ה – מעת לעת שבנידה נדון באופיה של טומאת מעת לעת שבנידה, לאור דין משכב ומושב ודין בועל נידה.
יהודה רוזנברג נידה דף יא – וסת הקפיצות נדון בווסת הקשורה לאירועים שונים העוברים על האשה, ולא לזמן שחלף מאז הראייה האחרונה.
יהודה רוזנברג נידה דף יב – ליבו נוקפו ופורש נדון באיסור בדיקת עד לפני ואחרי תשמיש.
יהודה רוזנברג נידה דף יז – שלג נדון במעמדו של שלג כמשקה, לאור הברייתא המובאת בסוגייתנו.
יהודה רוזנברג נידה דף יח – הלכו חכמים אחר הרוב התוספות בסוגייתנו מבחינים בין "רוב גמור" ל"רוב שאינו גמור". נדון במשמעותו של מושג זה.
יהודה רוזנברג נידה דף יט – מראות דמים הגמרא קובעת מהם צבעי הדם המטמא כדם נדה. נדון במעמדו של דם בצבעים אחרים.
יהודה רוזנברג נידה דף כה – ספק בכור לדעת ר' יהושע יש ספק בהמה שהפילה שפיר נפטרה מבכורה. נדון בדברי התוספות, שקבעו שיש לתת את הוולד שנולד לאחר הפלת השפיר לכהן.
יהודה רוזנברג נידה דף לא – מפני מה יולדת מביאה קרבן? נדון בדבריו של רבי שמעון, התולה את חיוב קרבן יולדת בכך שהיולדת נשבעת שלא תיזקק עוד לבעלה.
יהודה רוזנברג נידה דף לב – לרבות את הסך כשותה הברייתא המובאת בסוגייתנו קובעת שכפי שיש איסור לאכול או לשתות תרומה בטומאה, כך יש איסור לסוך תרומה בטומאה. נדון בגדרי דין זה.
יהודה רוזנברג נידה דף לג – טומאת בועל נידה נדון באופייה של טומאת בועל נידה, לאור הדיון המובא בסוגייתנו ומחלוקת הראשונים שבעקבותיו.
יהודה רוזנברג נידה דף לח – דם קושי בימי זיבה נדון ביחס בין טומאת נידה, זבה קטנה וזבה גדולה, לאור הסברו של רש"י למחלוקת רב ולוי המובאת בסוגייתנו.
יהודה רוזנברג נידה דף לט – קביעת וסת בימי זיבה ונידה נדון במעמדם של ימי ה"שבעה נקיים", לאור מחלוקת התוספות והראב"ד בנוגע לקביעת וסת בימי זיבה.
יהודה רוזנברג נידה דף מ – יוצא דופן בקדשים לדעת רבי שמעון ולד יוצא דופן נחשב כוולד גמור, אך אינו יכול להיקרב על גבי המזבח. נדון בגדרו של דין זה.
יהודה רוזנברג נידה דף מז – זמן חיוב חלה נדון בזמן שבו נתייבו ישראל בחלה, לאור דברי הגמרא בסוגייתנו, המעלה אפשרות לחלק בעניין זה בין חיוב חלה וחיוב תרומות ומעשרות.

עמודים