יהודה רוזנברג
מרצה כותרת תקציר סידרה
יהודה רוזנברג נידה דף יב – ליבו נוקפו ופורש נדון באיסור בדיקת עד לפני ואחרי תשמיש.
יהודה רוזנברג נידה דף יז – שלג נדון במעמדו של שלג כמשקה, לאור הברייתא המובאת בסוגייתנו.
יהודה רוזנברג נידה דף יח – הלכו חכמים אחר הרוב התוספות בסוגייתנו מבחינים בין "רוב גמור" ל"רוב שאינו גמור". נדון במשמעותו של מושג זה.
יהודה רוזנברג נידה דף יט – מראות דמים הגמרא קובעת מהם צבעי הדם המטמא כדם נדה. נדון במעמדו של דם בצבעים אחרים.
יהודה רוזנברג נידה דף כה – ספק בכור לדעת ר' יהושע יש ספק בהמה שהפילה שפיר נפטרה מבכורה. נדון בדברי התוספות, שקבעו שיש לתת את הוולד שנולד לאחר הפלת השפיר לכהן.
יהודה רוזנברג נידה דף לא – מפני מה יולדת מביאה קרבן? נדון בדבריו של רבי שמעון, התולה את חיוב קרבן יולדת בכך שהיולדת נשבעת שלא תיזקק עוד לבעלה.
יהודה רוזנברג נידה דף לב – לרבות את הסך כשותה הברייתא המובאת בסוגייתנו קובעת שכפי שיש איסור לאכול או לשתות תרומה בטומאה, כך יש איסור לסוך תרומה בטומאה. נדון בגדרי דין זה.
יהודה רוזנברג נידה דף לג – טומאת בועל נידה נדון באופייה של טומאת בועל נידה, לאור הדיון המובא בסוגייתנו ומחלוקת הראשונים שבעקבותיו.
יהודה רוזנברג נידה דף לח – דם קושי בימי זיבה נדון ביחס בין טומאת נידה, זבה קטנה וזבה גדולה, לאור הסברו של רש"י למחלוקת רב ולוי המובאת בסוגייתנו.
יהודה רוזנברג נידה דף לט – קביעת וסת בימי זיבה ונידה נדון במעמדם של ימי ה"שבעה נקיים", לאור מחלוקת התוספות והראב"ד בנוגע לקביעת וסת בימי זיבה.
יהודה רוזנברג נידה דף מ – יוצא דופן בקדשים לדעת רבי שמעון ולד יוצא דופן נחשב כוולד גמור, אך אינו יכול להיקרב על גבי המזבח. נדון בגדרו של דין זה.
יהודה רוזנברג נידה דף מז – זמן חיוב חלה נדון בזמן שבו נתייבו ישראל בחלה, לאור דברי הגמרא בסוגייתנו, המעלה אפשרות לחלק בעניין זה בין חיוב חלה וחיוב תרומות ומעשרות.
יהודה רוזנברג נידה דף נג – בין השמשות נדון בקצרה במעמדו של בין השמשות, לאור המחלוקת המופיעה בסוגייתנו.
יהודה רוזנברג נידה דף נד – טומאתו של דם הנידה נדון ביסוד טומאתו של דם הנידה, ובהשלכה אפשרית של שאלה זו.
יהודה רוזנברג נידה דף נט – ספק ספיקא נדון במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש אליבא דרבי מאיר בעניין ספק ספיקא.
יהודה רוזנברג נידה דף ס – תליית כתם נציג בקצרה טעמים שונים לכך שאשה יכולה לתלות כתם בחברתה, ונדון בנפקא מינות אפשריות.
יהודה רוזנברג נידה דף סא – בגד שאבד בו כלאים וביטול ברוב נדון בשאלה מדוע חוט של צמר אינו מתבטל כאשר הוא מתערב בבגד פשתן או להיפך, ובגדרו של איסור שעטנז.
יהודה רוזנברג נידה דף עג – הדרן למסכת נידה ולש"ס נראה את חשיבותה של ההתמדה בלימוד, לאור הדברים המובאים בסוף המסכת: "כל השונה הלכות בכל יום – מובטח לו שהוא בן העולם הבא".
יהודה רוזנברג ערכין דף כח – אין אדם רשאי להחרים כל נכסיו אסור לאדם להחרים את כל נכסיו. מהו יסוד האיסור?
יהודה רוזנברג ערכין דף כט – גאולת שדה אחוזה בתוך שתי שנים למכירתו המוכר שדה אחוזתו אינו יכול לגאלה בתוך שתי שנים. סוגייתנו מוסיפה שיש בכך איסור, ואפילו אם הקונה מעוניין למכור את השדה חזרה.
יהודה רוזנברג ערכין דף לד – ערי הלויים סוגייתנו דנה בגאולת בתי ערי חומה על ידי הלויים, ואגב כך מזכירה דינים מסוימים הנוגעים לערי מקלט. נדון בדינים אלו.
יהודה רוזנברג שבת דף ב – פתיחה למסכת שבת: מלאכת הוצאה נעסוק באופייה של מלאכת הוצאה, ובשאלה מדוע היא מופיעה בתחילת מסכת שבת.
יהודה רוזנברג שבת דף ג – שנים שעשאוה נדון בהיקפו ובאופיו של דין "שנים שעשאוה", ובמשמעותו לגבי הבנת אופיים של איסורי שבת.
יהודה רוזנברג שבת דף ה – מהלך כעומד נדון בדין "מהלך כעומד" לאור קושיית הירושלמי בעניין המעביר ארבע אמות ברשות הרבים לדעת בן עזאי.
יהודה רוזנברג שבת דף ח – קרומיות של קנה בעקבות מחלוקת אביי ורבא ביחס לאדם שזרק כוורת לרשות הרבים, נביא את חילוקו של מו"ר הרב ליכטנשטיין זצ"ל בעניין הוצאת מקצת חפץ.

עמודים