יהודה רוזנברג
מרצה כותרת תקציר סידרה
יהודה רוזנברג נידה דף נג – בין השמשות נדון בקצרה במעמדו של בין השמשות, לאור המחלוקת המופיעה בסוגייתנו.
יהודה רוזנברג נידה דף נד – טומאתו של דם הנידה נדון ביסוד טומאתו של דם הנידה, ובהשלכה אפשרית של שאלה זו.
יהודה רוזנברג נידה דף נט – ספק ספיקא נדון במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש אליבא דרבי מאיר בעניין ספק ספיקא.
יהודה רוזנברג נידה דף ס – תליית כתם נציג בקצרה טעמים שונים לכך שאשה יכולה לתלות כתם בחברתה, ונדון בנפקא מינות אפשריות.
יהודה רוזנברג נידה דף סא – בגד שאבד בו כלאים וביטול ברוב נדון בשאלה מדוע חוט של צמר אינו מתבטל כאשר הוא מתערב בבגד פשתן או להיפך, ובגדרו של איסור שעטנז.
יהודה רוזנברג נידה דף עג – הדרן למסכת נידה ולש"ס נראה את חשיבותה של ההתמדה בלימוד, לאור הדברים המובאים בסוף המסכת: "כל השונה הלכות בכל יום – מובטח לו שהוא בן העולם הבא".
יהודה רוזנברג ערכין דף כח – אין אדם רשאי להחרים כל נכסיו אסור לאדם להחרים את כל נכסיו. מהו יסוד האיסור?
יהודה רוזנברג ערכין דף כט – גאולת שדה אחוזה בתוך שתי שנים למכירתו המוכר שדה אחוזתו אינו יכול לגאלה בתוך שתי שנים. סוגייתנו מוסיפה שיש בכך איסור, ואפילו אם הקונה מעוניין למכור את השדה חזרה.
יהודה רוזנברג ערכין דף לד – ערי הלויים סוגייתנו דנה בגאולת בתי ערי חומה על ידי הלויים, ואגב כך מזכירה דינים מסוימים הנוגעים לערי מקלט. נדון בדינים אלו.
יהודה רוזנברג תמורה דף ב – קטן מהו שימיר לכבוד תחילת מסכת תמורה, נדון ביחס בין עבירת ההמרה לתוצאתה – הקדשת שתי הבהמות.
יהודה רוזנברג תמורה דף ג – לאו שאין בו מעשה סוגייתנו מזכירה את המחלוקת אם לוקים על לאו שאין בו מעשה. נדון בסיבות השונות לכך שאין לוקים על לאו כזה ובהבדלים ביניהן.
יהודה רוזנברג תמורה דף יט – פדיון קרבן בעל מום נדון ביסוד ההיתר לפדות קרבן שנפל בו מום, לאור דברי השפת אמת בסוגייתנו.
יהודה רוזנברג תמורה דף כב – חטאות המתות דיון ביסוד דין חטאות המתות.
יהודה רוזנברג תמורה דף כד – קדושת קרבנות לאחר פדיונם ושחיטתם סוגייתנו מבחינה בין בכור בעל מום לפסולי המוקדשים לעניין קדושתם לאחר פדיונם ושחיטתם. ננסה להסביר את ההבדלים בין המקרים.

עמודים