הרב אמנון בזק
הרב אמנון בזק הוא ר"מ של שיעור ב' בישיבת הר עציון, ומרצה לתנ"ך ולתושב"ע במכללת הרצוג ובבית המדרש לנשים במגדל עוז. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" ברבנות הצבאית, הוסמך לרבנות וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. חיבר כמה ספרים על לימוד תנ"ך, וביניהם: 'שמואל א - מלך בישראל', 'שמואל ב - מלכות דוד', ו'נקודת פתיחה' - עיונים בפרשות השבוע. בספרו 'עד היום הזה' הוא מציג דרך כוללת כיצד להתמודד עם שאלות העולות מתוך ביקורת המקרא. מאות משיעוריו, כתובים ומוקלטים, נמצאים באתר בית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציון. הרב בזק גם ערך ספרים רבים, וביניהם את ספרו של הרב עמיטל 'והארץ נתן לבני אדם' ואת סדרת ספרי המועדים של מכללת הרצוג.
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אמנון בזק פרשת פינחס קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק לאופיו של ראש חודש בשיעור זה ננסה לבחון את אופיו של ראש חודש - האם מדובר במועד ככל המועדים או שמא הוא דומה יותר לשבת? עיון בפרשת הקרבנות שבפרשתנו, ובפרשיית המועדות שבפרשת אמור חושף את הצדדים השונים שיש בראש חודש. בנוסף, ננסה לראות כיצד מתבטא אופיו של ראש החודש בפרשיות שונות בתנ`ך. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק משמעותו של קרבן הפסח האם פסח מצרים מוגדר כקרבן, הלא אין מזבח שמקריבים עליו ונותנים עליו את הדם? עיון בפרשה מלמד כי אכן מדובר בקרבן, והתחליף למזבח הוא ביתו של כל יהודי. לכן מזים על דלתות הבית, ולכן נאסר 'קיומו של חמץ בבית. שאלה נוספת שיש לדון בה היא מהו אופיו של קרבן הפסח, האם מדובר בסוג של שלמים או שמא הוא דומה יותר לקרבן עולה? נדמה כי ישנו דמיון רב לקרבן עולה, ואכילתו של הפסח על ידי בני ישראל נתפסת כאכילת המזבח עצמו את בשר הקרבן. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק דין פיגול במקרא ובחז"ל דין פיגול, כפי שעולה מפשט הכתובים, שונה מאוד מהאופן שבו דרשו אותו חז`ל. לפי הפשט נראה שכל קרבן הנאכל חוץ לזמנו נחשב כפיגול ואינו עולה לרצון לבעליו. לעומ זאת, חז`ל מיקדו את תשומת הלב במחשבת המקריב בזמן ההקרבה - רק כאשר המקריב חשב לאוכלו חוץ לזמנו נחשב הקרבן כפיגול. מדוע נטו חז`ל מפשטי המקראות בפרשייה זו? עיון במסכת זבחים מגלה לנו שבאופן כללי חז`ל התמקדו בתחומי המחשבה בקרבנות, יותר מבדינים הקשורים לעשייה המעשית. ייתכן שעיקרון זה מבאר גם את הבנתם בדין פיגול, והוא עומד כפתרון לבעיה שעליה התריעו הנביאים, כאשר עם ישראל השתמש בקרבנות כתריס על אף מעשיהם הרעים. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת קרח קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק משמעותה של מצוות ציצית בסוף פרשת שלח אנו לומדים על הציווי להטיל פתיל תכלת בכנפות הבגדים. כיצד משתלבת מצוה זו ברקע הכללי של חטא המרגלים ושל רצף תלונות בני ישראל בראשית ספר במדבר? עיון במילים מסוימות המופיעות בפרשה מגלה כי מדובר במילים החוזרות גם בחטא המרגלים. נדמה כי שורש חטאי בני ישראל נעוץ בראיית המציאות שלא על רקע אמוני. מצוות הציצית נועדה לתקן את הנקודה הזו בדיוק. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק חטאם של נדב ואביהוא מה היה חטאם של נדב ואביהוא? בתורה מפורש שהחטא היה בכך שהביאו אש זרה אשר ה' לא ציווה אותם. אולם, לא מפורש בתורה מה היה מניעם של נדב ואביהוא בחטא זה. עיון בפרשייה מקבילה - פרשת קרח - יכול לחשוף בפנינו את המניע לחטא. נדמה שמדובר בקנאה וברצון לעמוד בשורה הראשונה של מנהיגי ישראל, כמו משה ואהרן. הסבר זה יכול גם לבאר את דרשות חז`ל על כך שנדב ואביהוא חטאו בכניסה למקדש כשהם שתויי יין, וכן בהוראת הלכה בפני משה רבנו. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק הברכה והקללה התורה מכריזה על נתינת ברכה על הר גריזים וקללה על הר עיבל. מהן אותן ברכות וקללות? נראה כי הברכה והקללה אינן מתייחסות לפסוקי הארורים, אלא לפרשת הברכה והקללה הבאה לאחר מכן. הצעה זו פותחת פתח להבנת שתי גישות שונות באשר ליחס הנכון של עם ישראל כלפי מחויבותם למצוות. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק לפשרן של הברכה והקללה פרשת כי תבוא מציגה בפנינו את מעמד הר גריזים והר עיבל מחד, ואת פרשיות הברכה והקללה בהמשך. מפשטי המקראות עולה כי בהר גריזים ובהר עיבל נכרתה ברית מקדימה, כאשר אין בה הזכרה של ברכה בהקבלה לקללה. רק בהמשך אנו מגלים את פרשיות הברכה והקללה בצמידות. בשיעור זה ננסה לנתח את המשמעות הצפונה מאחורי סידור הבריתות באופן שכזה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק בין יצחק אבינו לאברהם אבינו נהוג לומר כי יצחק אבינו לא חידש הרבה מעבר לפריצת הדרך הגדולה של אברהם, אלא ביסס והעמיק את הדרך שהורה כבר אביו. בשיעור זה ננסה להראות כיצד יצחק אבינו דווקא מתקן ומשפר, לאורך כל חייו, את הטעון תיקון במעשיו של אברהם אבינו. לאורך כל פרשת תולדות ניתן להראות כיצד דווקא באירועים דומים מתנהג יצחק אבינו באופן שונה מאביו, ומשכלל את המפעל האמוני הגדול של האב. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת השבוע פרשת תזריע פרשת השבוע פרשת תזריע קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק הקמת שם במצוות ייבום הנושא המרכזי בפרשת ייבום הוא הקמת שמו של האח המת. בשיעור זה ננסה לברר את הדרכים השונות הקיימות במקרא להקמת שם, ואת היחסים שבין מצוות ייבום וחליצה לאור מבט זה. בנוסף, נדון בפער שבין החליצה כפי שהיא משתקפת בתורה שבכתב לבין דיני החליצה על פי חז`ל. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת השבוע פרשת תצוה פרשת השבוע פרשת תצוה קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרוכת המסך ופרוכת הקודש השוואה בין ציווי הקב`ה למשה על עשיית הפרוכת ובין תיאור התורה את ביצוע המצווה חושפת כי ישנן שתי בחינות שונות בפרוכת: מחד, מטרת הפרוכת היא הבדלה בין הקודש ובין וקודש הקודשים, ומאידך הפרוכת נועדה לכסות את ארון הברית. עיון במשנה במסכת יומא מגלה כי ייתכן שאף במציאות היו שתי פרוכות שונות שהביאו לידי ביטוי את שתי המגמות הללו. הבדל נוסף בין שתי סוגי הפרוכות הוא בשאלה למי נועדה הפרוכת, האם היא נועדה לעם ישראל - על מנת שיבחין בין הקודש לדביר, או שמא מדובר בכלי אשר משרת את ארון הברית, כלומר את הקב`ה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק חטא העגל עיון בפרשיות המרכבה בספר יחזקאל חושף אותנו לכך שפירוש המילה כרוב הוא עגל. לאור זאת ייתכן שאהרן אשר יוצר את עגל הזהב, בעצם מתכוון ליצור משכן זמני וארעי, אלא שבני ישראל פירשו זאת כעבודה זרה והכריזו - אלה אלהיך ישראל. לאור פירוש זה ניתן גם להבין באופן מעמיק יותר את חטאו של ירבעם בן נבט אשר הציב שני עגלי זהב בדן ובבית אל. לא מדובר בעבודה זרה אלא בנסיון לומר שה', אשר שוכן על גבי העגל, נמצא בכל רחבי הארץ, ולאו דווקא במקום המקדש. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק תכונותיו של משה רבנו בפתחה של פרשת שמות מספרת לנו התורה על קורותיו של משה רבנו טרם בחירתו על ידי הקב`ה. עיון מדוקדק בפרשה זו חושף בפנינו את תכונותיו המיוחדות של משה, ואת מקורות אופיו. מבית אביו ספג את האומץ ואת היסוד הלאומי; מבת פרעה קיבל את היסוד המוסרי האוניברסלי; בביתו של יתרו למד על החיפוש הרוחני המתמיד. תכונות אלו משתלבות ויוצרות את אופיו המיוחד של גדול המנהיגים בכל הדורות. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק ביקורת המקרא 5772/תנך/הרב בזק-ביקורת המקרא תוכנית תנך
הרב אמנון בזק פרשת כי תשא, יסודותיו הרעיוניים של חטא העגל
הרב אמנון בזק פרשת ויקהל, פרוכת הקודש ופרוכת המסך
הרב אמנון בזק "מי בחר בירושלים ולמה" השיעור הועבר ביום חמישי י"א באייר בקהילת בית כנסת רימון, חשמונאים.

עמודים