הרב אמנון בזק
הרב אמנון בזק הוא ר"מ של שיעור ב' בישיבת הר עציון, ומרצה לתנ"ך ולתושב"ע במכללת הרצוג ובבית המדרש לנשים במגדל עוז. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" ברבנות הצבאית, הוסמך לרבנות וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. חיבר כמה ספרים על לימוד תנ"ך, וביניהם: 'שמואל א - מלך בישראל', 'שמואל ב - מלכות דוד', ו'נקודת פתיחה' - עיונים בפרשות השבוע. בספרו 'עד היום הזה' הוא מציג דרך כוללת כיצד להתמודד עם שאלות העולות מתוך ביקורת המקרא. מאות משיעוריו, כתובים ומוקלטים, נמצאים באתר בית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציון. הרב בזק גם ערך ספרים רבים, וביניהם את ספרו של הרב עמיטל 'והארץ נתן לבני אדם' ואת סדרת ספרי המועדים של מכללת הרצוג.
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אמנון בזק פרק מ' (1) / המקדש לעתיד לבוא: החצר החיצונה והשערים פרקנו פותח את היחידה החותמת את ספר יחזקאל, שעניינה המקדש, ירושלים וארץ ישראל לעתיד לבוא. החלק הראשון של הפרק עוסק במבנה השערים ובחצר החיצונית של מתחם המקדש. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ' (2) / החצר הפנימית יחזקאל עובר מן החצר החיצונה לחצר הפנימית. נעמוד על מבנה החצר הפנימית, על הפעולות המיוחדות שנעשות בשער הצפוני ועל הלשכות, המעידות על חלוקה חדשה בתוך שבט לוי. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ"א (1) / מבנה המקדש וסביבותיו יחזקאל ממשיך במסעו הנבואי במקדש לעתיד לבוא, וכעת הוא מגיע אל הבית עצמו. הוא מתאר את מבנה הבית לחלקיו ואת סביבותיו, וכנראה גם מערכת נוספת של מבנים שבסמיכות לו. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ"א (2) / קישוטי המקדש והמזבח נעמוד על משמעותם של קישוטי הכרובים והתימורים ועל מעמדו המיוחד של מזבח הקטורת. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ"ב / הלשכות ומידות המתחם; פרק מ"ג (1) / שיבת ה' למקדש בחלקו הראשון של השיעור נשלים את תיאור המקדש בפסוקים הקשים עד למאוד על הלשכות ובניסיון לפתור את הקושי בעניין המידות של מתחם המקדש כולו. בחלק השני נלמד על מראה שיבת ה' למקדש שבתחילת פרק מ"ג, ונעמוד על המסר בדבר הליקוי היסודי שהיה במקדש כבר מבניינו בימי שלמה המלך, ועל תיקונו במקדש העתיד לבוא. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ"ג (2) / מזבח העולה וחנוכתו המשכו של פרק מ"ג עוסק במזבח העולה לעתיד לבוא ובשבעת ימי חנוכתו. נשתדל להבין את מבנה המזבח מתוך התיאור הקשה שבפסוקים, ונעמוד על צדדי הדמיון ועל צדדי השוני בין תהליך חנוכתו ובין שבעת ימי המילואים שהיו במשכן. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ"ד (1) / הנשיא, בני הנכר והלוויים במקדש לאחר סיום הסיור במקדש, יחזקאל שומע על שינוי במעמדם של אישים שונים בסדרי המקדש. חלקו הראשון של הפרק עוסק בשינוי במעמדם של בני הנכר מצד אחד, ובמעמדם של הלוויים מצד שני. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ"ד (2) / דיני הכוהנים במקדש בחלק השני של הפרק יחזקאל מקבל סדרה של הלכות שינהגו בכוהנים במקדש לעתיד לבוא, ובכמה מהן יש שינוי ותוספת קדושה ביחס להלכות המוכרות לנו מן התורה. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ"ה (1) / אזורי הכוהנים והלוויים ומעמדו של הנשיא כהמשך לפרקי המקדש, יחזקאל לומד שגם חלוקת הארץ תשתנה, והדבר ישקף את השינויים במעמדם של הכוהנים, הלוויים והנשיא. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ"ה (2) / חג הפסח וההכנה לקראתו בסוף פרק מ"ה בא ציווי על קורבנות שאינם מוכרים לנו מן התורה: לקראת הפסח, באחד בניסן ובשבעה בו, יש להביא פר לחטאת; וגם מערכת הקורבנות של חג הפסח ושל חג הסוכות שונה מקורבנות המוסף שבתורה. מה היחס בין נבואת יחזקאל לבין האמור בתורה? 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ"ו / מעמדו של הנשיא בשבתות, בראשי חודשים ובקורבנות הפרק ממשיך לעסוק במעמדו המיוחד של הנשיא ובקורבנותיו. בסיום הפרק הנביא נלקח אל מקומות הבישול של הקורבנות; בעיוננו נדון מדוע נדחה תיאור המקומות האלה עד כאן. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ"ז / הנחל היוצא מן המקדש וגבולות הארץ בסיום הסיור המפורט במקדש, האיש מוליך את יחזקאל לאורכו של נחל מופלא היוצא ממנו, שיש בו יכולת לרפא את מימי ים המלח. לאחר מכן מותווים גבולות הארץ לעתיד לבוא, ולאחריהם באה הבטחה מפתיעה, המשנה את מעמדם של הגרים בארץ. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ"ח / חלוקת הארץ בסיום פרקי המקדש ולאחר תיאור גבולות הארץ, מובאת חלוקה חדשה של הארץ לשבטים, השונה למדיי מהחלוקה בימי יהושע. נעמוד על ההבדלים שבין החלוקות ועל משמעותם, ובכך נסיים בע"ה את ספר יחזקאל. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק יח. - מאימתי מונין לגט דין הבחנה הוא איסור על גרושה להינשא שלושה חודשים לאחר הגירושין, כדי להבדיל בן ולד שנולד לה מבעלה הראשון לבין ולד שייוולד לב מבעלה השני. מה מקור דין זה? האם מונים זמן זה משעת כתיבת הגט או משעת נתינתו? גמרא גיטין
הרב אמנון בזק שיעור 17 - מצווה בו יותר מבשלוחו גמרא קידושין
הרב אמנון בזק אף הן היו באותו הנס מהי משמעות הביטוי `אף הן היו באותו הנס`? מהו תוקף חיוב הנשים הנובע מכלל זה? האם ישנה חלוקה בין החיוב לקרוא את המגילה לבין החיוב לשמוע אותה? הלכה אורח חיים
הרב אמנון בזק אמירת 'ויכולו' בשבת הלכה אורח חיים
הרב אמנון בזק בשמחה שיעור זה יעסוק במידה `בשמחה`, ויתמקד בהצגת היראה והשמחה כמידות משלימות החשובות לעבודת ה' בכלל, וללימוד תורה בפרט. קנייני תורה
הרב אמנון בזק תכונת החסד - בין רות לדוד מגילת רות הינה מגילה רצופת מעשי חסד. בשיעורינו ננסה לראות כיצד מתחבר מוטיב החסד במגילת רות למלכותו של דוד בן ישי. נראה שגם מלכותו של דוד מתאפיינת במעשי חסד רבים, וכי בזכות חסדיה של רות, זכה גם דוד לכך שנעשו עמו חסדים בזמן מצוקתו. קש"ת - מגילת רות (הרב יעקב מדן)
הרב אמנון בזק אליהו על רקע תקופתו מדוע דווקא בתקופתו של אחאב, הופיע נביא כה מרכזי כאליהו? דווקא על רקע חוסר היציבות השלטונית של ממלכת ישראל, בולט חוזקה של מלכות עמרי ואחאב. התנ`ך מתאר את עוצמתה של ממלכת ישראל בימי מלכים אלו ומקביל בינם ובין אברהם ודוד, אך יחד עם זאת מדגיש שעבדו עבודה זרה ושמיסדו את העבודה הזרה בישראל בימיהם. רק דמות חזקה ועוצמתית כאליהו יכולה הייתה להתמודד עם מלכים אלו. קש"ת - פרקי אליהו
הרב אמנון בזק נביא עצמאי או פועל בצו ה'? כאשר גזר אליהו על עצירת הגשמים, האם הוא פעל מיוזמתו או בציווי של ה'? לדעת מפרשים רבים, המקרא מתייחס בשלילה ליוזמתו העצמאית של אליהו, אולם מהפסוקים נראה שאין הדבר כך. התנ`ך מבקר את נסיונו של אליהו (כמו גם את זה של שמשון) לתלות את עצירת הגשמים ביכולתו שלו, ואת התעלמותו מתלותו המוחלטת בקב`ה. ביקורת זו באה לידי ביטוי בשלושת סיפורי אליהו הראשונים: כלכלתו ע`י העורבים, מילוי כד הקמח וצפחת השמן של האישה האלמנה מצרפת וסיפור מותו של בנה. קש"ת - פרקי אליהו
הרב אמנון בזק מפגש אליהו עם עובדיה ועם אחאב דמותו של עובדיה כ`ירא ה' מאד` מצד אחד, ומצד שני היותו אחראי על ביתו של אחאב, הופכת את המפגש בינו ובין אליהו לטעון ביותר. באמצעות קריאה מדוקדקת ניתן לעמוד על הטענות החבויות בדברי השניים, ולהבין את הקשרן. בהמשך נפגש אחאב עם אליהו וטוען כלפיו `עכר ישראל`, מה משמעות ביטוי זה, ומדוע משתמש בו אחאב כלפי אליהו? קש"ת - פרקי אליהו
הרב אמנון בזק מעמד הר הכרמל בשיעור זה ננתח את אופן פעולתו של אליהו במעמד הר הכרמל, ונראה כיצד הפעולות של אליהו מזכירות מאורעות חשובים שהתרחשו בהיות בני ישראל במדבר. בסוף הדברים נבחן את תפילתו של אליהו לקב`ה המהווה תיקון מסוים לדרך התנהלותו בעבר. קש"ת - פרקי אליהו
הרב אמנון בזק תוצאות מעמד הר הכרמל לאחר מעמד הר הכרמל מבטיח אליהו לאחאב שירד גשם, אך מדוע נדרש נערו של אליהו לעלות שבע פעמים בטרם נראה לעיניו הענן? בהמשך השיעור נבחן את תגובתה של איזבל למעמד הר הכרמל, ונראה כיצד תגובתה מביאה את אליהו לידי ייאוש גדול. מדוע מתייאש אליהו? האם הדבר נובע מאיומיה של איזבל, או שמא מדובר בסיבה שונה? קש"ת - פרקי אליהו
הרב אמנון בזק לא באש ה' לאחר שאליהו ממשיך להיות רדוף הוא בורח למדבר ומתרחק מחברת אנשים. פרשנים ומדרשים רבים עוסקים בשאלה מה משמעותה של התנתקות זו? האם אליהו נהג נכון? בשיעור נבחן את האספקטים השונים שמעלים הפרשנים, נשווה את תגובתו של אליהו למצב העם לתגובתם של מנהיגים אחרים, ונראה את תגובתו של הקב`ה להתנהגות זו של אליהו. קש"ת - פרקי אליהו

עמודים