הרב אמנון בזק
הרב אמנון בזק הוא ר"מ של שיעור ב' בישיבת הר עציון, ומרצה לתנ"ך ולתושב"ע במכללת הרצוג ובבית המדרש לנשים במגדל עוז. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" ברבנות הצבאית, הוסמך לרבנות וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. חיבר כמה ספרים על לימוד תנ"ך, וביניהם: 'שמואל א - מלך בישראל', 'שמואל ב - מלכות דוד', ו'נקודת פתיחה' - עיונים בפרשות השבוע. בספרו 'עד היום הזה' הוא מציג דרך כוללת כיצד להתמודד עם שאלות העולות מתוך ביקורת המקרא. מאות משיעוריו, כתובים ומוקלטים, נמצאים באתר בית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציון. הרב בזק גם ערך ספרים רבים, וביניהם את ספרו של הרב עמיטל 'והארץ נתן לבני אדם' ואת סדרת ספרי המועדים של מכללת הרצוג.
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אמנון בזק פרשת כי תצא - פשט ודרש בפרשת `והיה אם בִּן הכות הרשע` נעמוד בקיצור נמרץ על שלוש הלכות בפרשת המלקות, שבהן יש, לכאורה, הבדל בין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה. נעלה את האפשרות שכל השינויים נובעים מסיבה אחת: מגמתם של חז"ל, מכוח סמכותם, ליישם בתוקף את הנחיית התורה להיזהר בכבודו של הלוקה. ישראל, אף על פי שחטא - ישראל הוא, ומשלקה - הרי הוא כאחיך. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פשט ודרש בפרשת "והיה אם בִּן הכות הרשע" פרשיית המלקות מהווה מוקד לדיון אודות ההפרש בין הפשט לבין הדרש. לפי הפשט, אדם שחטא - לוקה, ומספר המלקות נתון לשיקול דעתו של בית הדין, ובלבד שלא יעלה על ארבעים מלקות. ההלכה, לעומת זאת, הגבילה את המלקות לחטאים שבין האדם למקום, ביטלה את שיקול הדעת של בית הדין בקביעת מספר המלקות וקבעה שמספר המלקות הוא תמיד שלושים ותשע. כל השינויים ששינה המדרש מפשוטו של מקרא מצביעים על המגמה לשמור על כבודו של הלוקה, ולהימנע מפגיעה בכבודו אפילו בטעות. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק חטא המרגלים, חטא העם ועונשו של משה מי אשם בחטא המרגלים: המרגלים? העם? שמא משה רבנו? בשיעור נעמוד על האפשרויות השונות העולות משני התיאורים שיש בתורה לחטא זה. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק בין "שמע" ל"והיה אם שמֹע" למה קדמה 'שמע' ל'והיה אם שמוע'? אלא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה ואחר כך יקבל עליו עול מצות (ברכות פ`ב מ`ב). בשיעור נעמוד על שני ההבדלים המהותיים בין שתי הפרשות ובשני ההיבטים השונים בעבודת ה' שהן מבטאות. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת וילך - התורה, השירה, השמיים והארץ בפרשת וילך מסופר על כתיבת התורה: "ויכתֹב משה את התורה הזאת ויתנהּ אל הכֹּהנים בני לוי" (ל"א, ט). 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת פינחס - מדי חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו מהו מעמדם של השבת ושל ראש החודש? בפרשיות המועדות והמוספים שבפרשת פינחס ובפרשת אמור הם מופיעים בין המועדים, ואף נתייחד להם קרבן מוסף בדומה לשאר החגים. נראה, שהשבת נחשבת ל`מקרא קודש` ול`שבת שבתון` למרות שהיא אינה מועד, וקרבן המוסף המוקרב בה מלמד על מעמדה הייחודי. ראש חודש, לעומתה, אינו נחשב `מקרא קודש` אך נמנה על המועדות, ולכן מעמדו הוא מעמד ביניים - בין ימי החול והשבת לבין המועדים. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת ראה - תהליך הכפרה בספר ויקרא ובספר דברים לראשונה בתולדות עם ישראל, נאמר להם כי הקב`ה עתיד לבחור מקום מיוחד שבו ישכן את שמו, ואליו הם יביאו את מתנותיהם לה'. ברם, רשימת המתנות המובאת פעמים רבות בפרק מעוררת תהייה: מדוע מזכירה התורה את קרבנות הנדבה (עולות ושלמים, תרומות ומעשרות, נדרים ונדבות ובכורות), ומשמיטה את קרבנות החובה (החטאת והאשם)? ובכלל - מדוע מתעלם ספר דברים מקרבנות החובה? התשובה לשאלה זו עשויה ללמדנו גם את פשר ההבדל שבין ספר ויקרא וספר דברים במצוַת כיסוי הדם, ובמקור הקדושה בכלל. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק את מי מייצגת העגלה הערופה פרשת עגלה ערופה מעוררת כמה וכמה שאלות, ובראשן: מה מסמלת עריפת העגלה, וכיצד טקס זה מכפר על הרצח המסתורי. נעסוק בשאלות אלו ובהיבטים נוספים בפרשה. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת דברים - איכה אשא לבדי קיימים קווי דמיון רבים, אך גם הבדלים רבים, בין תיאור מינוי השופטים בפרשתנו לבין תיאור מינוי השופטים בפרשת יתרו. ייתכן שמטרת שני המינויים הייתה שונה: בפרשת יתרו נתמנו שופטים, ואילו בפרשתנו - מנהיגים. בצורה דומה, יש לבאר את היחס בין מינוי המנהיגים בפרשתנו לבין מינוי הזקנים אחרי פרשת המתאווים: בפרשת המתאווים פנה משה לה' וזכה להנהגה נבואית, ואילו בפרשתנו פנה משה לעם וזכה לעזרה בהנהגה הגשמית. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק אבנים גדולות ואבנים שלמות משה מצווה את בני ישראל שלאחר הכניסה לארץ יקימו אבנים גדולות ויכתבו עליהן את כל התורה, ויקימו מזבח אבנים ויעלו עליו עולות ושלמים. כיצד קושרת התורה בין שני הציוויים? מה המשמעות של כתיבת התורה על האבנים? האם קיים יהושע את הציוויים בדיוק כשם שתוארו בתורה? 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת עקב - תפילת משה - לפני הירידה מההר או אחריה? לאחר חטא העגל, משה התפלל וביקש מהקב`ה לסלוח לעם ישראל. על פי פרשת כי-תשא, משה התפלל תפילה זו לפני שירד מההר. לעומת זאת, על פי פרשת עקב, תפילה זו התרחשה אחרי שמשה ירד מההר, ראה את העגל, שבר את הלוחות ועלה להר שנית. מתי התפלל משה תפילה זו? מדוע מתארת התורה אירוע זה בשני אופנים שונים? האם היה רגע שבו הקב`ה גמר בדעתו לכלות את ישראל ולהשמידם? 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת שופטים - ערי מקלט וערי מנוסה מהו אופיין של ערי המקלט? מפרשת מסעי נראה שיש להן תפקיד משפטי (להגן על הרוצח עד עומדו למשפט ולהעניש אותו בגלות אם רצח בשגגה), ואילו מפרשתנו עולה שיש להן תפקיד הגנתי - להגן על הרוצח מפני גואל הדם המבקש להורגו. האם מותר לגואל הדם להרוג את הרוצח בשגגה? האמנם שתי הפרשיות עוסקות ברוצחים דומים? מה פשר ההבדל בין שתיהן? 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת כי תבוא - הברכה והקללה ורשימת ה'ארורים' מה היו ה`ברכה` וה`קללה` שניתנו על הר גריזים? האם היו אלה רשימת ה'ארורים' שבתחילת הפרשה, או השכר והתוכחה שבסופה? מהו היחס בין שתי הפרשיות הדומות הללו? האם המחוייבות לקיום המצוות נובעת רק מהשכר המובטח לנו אם נקיימן ומהעונש המאיים עלינו אם נעבור עליהן? 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת האזינו - ייחודה של שירת האזינו לשירת האזינו קודמת פתיחה מפורטת בסוף פרשת וילך, היוצרת ציפייה אצל הקורא לקראת אותה שירה מיוחדת, שעליה נאמר שגם בשעות הקשות של עם ישראל היא "לא תִשָכח מפי זרעו" (ל"א, כא). 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת וזאת הברכה - וזאת הברכה אשר ברך משה מדוע ברכותיהם של שבטי לוי ויוסף ארוכות במידה ניכרת מברכותיהם של שאר השבטים? מדוע משה לא ברך את שמעון? אם הסיבה לכך היא מעשה שכם - מדוע הוא ברך, ועוד באריכות, את שבט לוי? מדוע מזכיר משה בברכתו ללוי דווקא את מעשיהם במעשה העגל? הייתכן שמשה חש קרבה יתירה דווקא ליוסף, בגלל קורות חייהם הדומים? 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרק א - דמותה של חנה (א) במרכז סיפורו הראשון של ספר שמואל עומדת דמותה רבת-העצמה של חנה, המתמודדת באמונה ובגדלות נפש עם הקשיים שמערימה עליה סביבתה, תוך פילוס נתיבים חדשים בעבודת ה'. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק א - דמותה של חנה (ב) במרכז סיפורו הראשון של ספר שמואל עומדת דמותה רבת-העצמה של חנה, המתמודדת באמונה ובגדלות נפש עם הקשיים שמערימה עליה סביבתה, תוך פילוס נתיבים חדשים בעבודת ה'. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק ב - תפילת חנה עיון במבנה? ובתוכנה של תפילת חנה מגלה כמה וכמה קשיים בייחוסה לחנה. בשיעורנו ננסה לפתור קשיים אלו במסגרת פתרון בעיה כללית יותר של אי-התאמה בין מזמורים וכותרותיהם. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק ב - שמואל מול בני עלי לפ?סקה זו מבנה מעניין, המנגיד בין דרכו של שמואל, ההולך וגדל וטוב, לבין דרכם של חפני ופינחס, בניו הרשעים של עלי, ההולכת ומידרדרת. מלבד הנגדה זו, משיג מבנה הפ??סקה מטרה נוספת: הוא מחלק את פרשת חטאיהם של בני עלי לשני חלקים - חלוקה שעל טיבה נעמוד בשיעור. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק ב - נבואת אי הא-להים לאחר שלמדנו בהרחבה על חטאי בני עלי, מגיע כעת איש הא?לוהים אל עלי, ובפיו תוכחה חמורה ובשורות קשות על העונש הצפוי לביתו. בשיעורנו נעמוד על נבואת התוכחה, על העונשים המתוארים בה ועל התגשמותם 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק ג - נבואת ההקדשה של שמואל בפרק ג' מתוארת הקדשתו של שמואל לנביא. שיעורנו ידון בדרכה הייחודית של הקדשה זו, בתפקיד המיוחד שתופס בה עלי, ובמהפך שהיא מבשרת באשר להימצאות "דבר ה' " בישראל. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק ד - המפלה לפני פלשתים ומות עלי (א) פרק ד' מתאר את אחת המפלות הקשות ביותר שידעו ישראל בתקופת המקרא. הקושי המרכזי בפרק הוא הבנת הסיבה למפלה: המקרא אינו מציין חטא מיוחד שעליו צריך עם ישראל להיענש כל כך; אדרבה, מן הפרק עולה לכאורה שבני ישראל נהגו כשורה, בפנותם אל ארון ה'! מה גרם אפוא לתבוסה הגדולה? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק ד - המפלה לפני פלשתים ומות עלי (ב) האפילוג לפרק ד' עוסק בפרשת מותה של אשת פינחס ולידתו של אי-כבוד - סיפור המהווה נספח לפרשת מפלת ישראל במערכה עם פלשתים, אך יש בו כדי לחדד את משמעות הפרק כולו כפי שבוארה בשיעור הקודם. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק ה - ארון ה' בפלשתים לאחר מפלת ישראל לפני פלשתים מתעוררת בעיה: אף שהמפלה הייתה עונש לישראל, בעיני הפלשתים היא נתפסה כניצחון שלהם לא רק על ישראל, אלא גם על א?לוהי ישראל, המתגלם בארון. פרק ה' מלמד כיצד הופרכה תפיסה זו. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק ו - השבת הארון לישראל לאחר התפתלויות מרובות משתכנעים הפלשתים להחזיר את הארון לישראל. אירוע משמח זה הפך לטרגדיה גדולה, שבעקבותיה מתו רבבות מישראל. בשיעור נעסוק בשני חלקי הפרק: התפתלויות הפלשתים וחטאם המפתיע של בני ישראל. 04 - שיעורים בספר שמואל א

עמודים