הרב עזרא ביק

הרב עזרא ביק משמש כר"מ בישיבת הר עציון מאז שעלה ארצה מניו יורק, בשנת תשל"ט. הוא הוסמך לרבנות וסיים תוארM.S. בישיבה אוניברסיטה וכן סיים תוארM.A. בפילוסופיה באוניברסיטת קולומביה. כיום מנהל הרב ביק את בית המדרש הוירטואלי ע"ש ישראל קושיצקי שליד ישיבת הר עציון.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עזרא ביק טהרת המצורע פרשת השבוע הזה עוסקות באופן בלעדי בטומאה וטהרה. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק הלויים והבכורים הפרשה הפותחת את ספר במדבר ידועה בכך שהיא מורכבת ברובה מסדרה של מפקדים, חלקם מפורטים למדי, של כל עם ישראל, של השבטים בנפרד, של הלויים ושל הבכורים. הפרשנות הרגילה לריבוי מפקדים זה היא כי הקב"ה אוהב לספור את עם ישראל (פרשנות זו מתבססת על רש"י לפסוק הפתיחה), כי הבכורים היו מיועדים לשרת במשכן אך הוחלפו בלויים בגלל חלקם בחטא העגל, וכי הלויים אינם נכללים במפקד הכללי כיוון שהם מקודשים במקום הבכורים. ברצוני להראות כי הנחות אלו אינן נכונות או שאינן שלמות, וזהו נושא שיעור זה. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק חנוכת הנשיאים והמנורה פרשת בהעלותך נפתחת בציווי לאהרון בנוגע להדלקת נרות המנורה. פרשה קצרה זאת מעלה כמה שאלות יסוד. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק עליה 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק בחירת שבט לוי 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק השלמת המחנה בין השלמת מינוי הלויים לבין חנוכת המשכן מופיעות ארבע פרשיות הלכתיות. בשיעור זה ברצוני לנסות להבין מהו מקומן בסדר הפרשה. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק בלעם ובלק 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת פינחס 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק משה ומדין 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק תקווה ותבוסה: תחינתו של משה 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת עקב 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת כי תבוא 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת נצבים 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק שירה ותוכחה 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק משמוש (דף קטו.) גמרא בבא בתרא
הרב עזרא ביק חלוקת ארץ ישראל (קיז.) גמרא בבא בתרא
הרב עזרא ביק הילך אדם שהודה במקצת הטענה ושילם אותו חובו מייד - פטור משבועה. האם דין זה חל רק על פקדון, או גם על הלוואות? הראשונים נחלקו בשאלה זו, וכן בשאלת "הילך" בשטר. גמרא בבא מציעא
הרב עזרא ביק מעשה קנין באבידה ובהקנאה "ר' יהודה אומר לעולם לא קנה עד שתהא משיכה בגמל והנהגה בחמור". (ב"מ דף ט.) לענין הנהגה בגמל, הוא קנין דלאו אורחיה - ויש ארבע שיטות בראשונים. גמרא בבא מציעא
הרב עזרא ביק צה. - שמירה בבעלים מהו ההיגיון שמאחורי הפטור של "בעליו עמו"? ייתכן שהשומר והבעלים שותפים למעשה השאלה והאחריות נותרת אצל הבעלים, או לחילופין - ייתכן שבעל החפץ נחשב לעובד של השואל, ולכן אינו יכול לחייב אותו בתשלום. גמרא בבא מציעא
הרב עזרא ביק צו. - בעיות רמי בר חמא הגמרא מביאה כמה בעיות בשם רמי בר חמא, בעניין אדם ששאל בהמה למטרות שונות ומשונות. השיעור עוסק בהבנת ארבע השאלות הראשונות. לדעת רש"י, הן נוגעות לגדרי השומרים הכלליים, ואילו לדעת הרמב"ם הן נוגעות רק לשאלה בבעלים. גמרא בבא מציעא
הרב עזרא ביק טמון באש (סא:-סב.) גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב עזרא ביק תרנגולין שהיו מחטטין בחבל דלי גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב עזרא ביק דף ח: תפילת ותיקין גמרא ברכות
הרב עזרא ביק דף יא.: ברכה ארוכה וקצרה גמרא ברכות
הרב עזרא ביק דף יא: ברכות התורה גמרא ברכות

עמודים