הרב עזרא ביק

הרב עזרא ביק משמש כר"מ בישיבת הר עציון מאז שעלה ארצה מניו יורק, בשנת תשל"ט. הוא הוסמך לרבנות וסיים תוארM.S. בישיבה אוניברסיטה וכן סיים תוארM.A. בפילוסופיה באוניברסיטת קולומביה. כיום מנהל הרב ביק את בית המדרש הוירטואלי ע"ש ישראל קושיצקי שליד ישיבת הר עציון.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עזרא ביק דף יב: פתח בדחמרא וסיים בדשיכראפט גמרא ברכות
הרב עזרא ביק דף יב: המלך הקדוש והמלך המשפט גמרא ברכות
הרב עזרא ביק כא. - מעשה הקניית גט לאישה המאמר עוסק בדיני הנתינה של הגט, ובאופי הכפול של נתינה זו: הנתינה הממונית, ונתינת הגט ביד האישה. גמרא גיטין
הרב עזרא ביק מסכת גיטין פ"ב - אלא לפלוני אנו מתחילים לימוד מסכת גיטין. בחדשיים הראשונים, אנו נלמד את הפרק התשיעי, פרק המגרש. למרות מיקומו בסוף המסכת, הפרק עוסק יסוד מהות הגירושין – מושג ה"כריתות" – ולכן ראינו לנכון לפתוח בלימודו ורק אחר כך לחזור לתחילת המסכת (בעצם, לפרק ב'), שעוסקת במעשה הגירושין ובחפצא של הגט. גמרא גיטין / פסחים
הרב עזרא ביק מסכת גיטין פ"ט - חוץ בקידושין (פב:) בשיעור בשבוע שעבר, ראינו את שיטת הריטב"א בדף פב: בנוגע לדברי הגמ' שבמקרה מסוים "קידושי שמעון לא אהנו". הריטב"א קבע שקידושין שאינם אוסרים אינם חלים כלל. מזה הסקנו שלפי הריטב"א מעשה הקידושין הוא מעשה של איסור והיתר ולכן אם אין אף חלות חדשה בתחום האיסור אין משמעות לקידושין כלל. גמרא גיטין / פסחים
הרב עזרא ביק ארבעה זקנים (פג.) גמרא גיטין / פסחים
הרב עזרא ביק מסכת גיטין פ"ט: פ"ד: יטלנה הימנה כיצד יעשה יטלנה הימנה (פד:) גמרא גיטין / פסחים
הרב עזרא ביק פט. גמרא גיטין / פסחים
הרב עזרא ביק לג. - יש דיחוי במצוות הסוגיה בדף לג.-לג: מעוררת את השאלה אם דין דיחוי, שמקורו בקודשים, נוהג גם במצוות. בשיעורנו ננסה לעמוד על הבנת מושג הדיחוי בכלל, ודיחוי במצוות בפרט, מתוך ליבון שיטתם המסובכת של התוספות, על החילוקים השונים העולים בדברי הגמרא ובדבריהם (קרבן לעומת מצווה, בידו לתקן לעומת אין בידו לתקן, נראה מעיקרא לעומת נראה ונדחה). גמרא סוכה
הרב עזרא ביק לה. - היתר אכילה ודין ממון הגמרא מעלה שתי אפשרויות בהבנת פסול ערלה: "חד אמר: לפי שאין בה היתר אכילה, וחד אמר: לפי שאין בה דין ממון". שיעורנו יתמקד בבירור שני מושגים אלו. גמרא סוכה
הרב עזרא ביק לה:-לו: - פסולי הגוף באתרוג החלק השני של המשנה בדף לד: עוסק בפסולי הגוף של האתרוג. אנו, בעקבות הגמרא, נעסוק בפסולים אלו, כל אחד בנפרד. גמרא סוכה
הרב עזרא ביק לו:-לז: - חציצה בלולב הגמרא (לז.-לז:) מביאה שלוש מחלוקות בין רבה ורבא בעניין חציצה בין הלולב ויד הנוטל. רבה מונה שלושה מצבים שבהם נוצרת לדעתו חציצה – האגד עצמו, סודר ועלים באגד – ובכולם דוחה רבא את החשש. באגד ובעלים שבו מנמק רבה את הפסול מטעם חציצה ורבא משיב בהגבלת דין זה, בעוד שבעניין סודר ממוקדת המחלוקת בגדרי לקיחה. השיעור יעסוק בשיטות הראשונים השונות בהבנת פסול חציצה ובגדרי לקיחה ולקיחה תמה. גמרא סוכה
הרב עזרא ביק כא. - תחלית פרק ב' המאמר עוסק במספר נושאים העולים בתחילת הפרק השני וקשורים לפרק הראשון של המסכת: האם אדם שנתן חמץ לבהמתו והיא הכניסה את זה לביתו עובר על "בל ייראה" ועל "בל יימצא"? האם מותר למכור חמץ לנכרי בתוך שלושים יום לפני הפסח? האם ניתן ליהנות מהחמץ בזמן שריפתו? גמרא פסחים
הרב עזרא ביק לימוד מסכת פסחים בזמן קיץ גמרא פסחים
הרב עזרא ביק פסחים בפרק ב' כא: - איסורי הנאה (א) הגמרא מביאה את דעת רבי אבהו, שכל מקום שאסרה תורה אכילה בלשון "אוכל" - נאסרה גם ההנאה. המאמר עוסק בהסבר שיטה זו, ובעיקר בשיטת הרמב"ם בנושא זה. גמרא פסחים
הרב עזרא ביק כב. - איסורי הנאה (ב) הרמב"ם מקבל את דינו של רבי אבהו בכל התורה, אבל מביא לימוד מיוחד לאיסור הנאה מחמץ ומגיד הנשה. גמרא פסחים
הרב עזרא ביק פסחים פרק ב' כב:-כג. - נושאים שונים המאמר עוסק בכמה נושאים העולים בסוגייתנו: מכירה, קנייה והפקת רווח מאיסורי הנאה, דין "לפני עיוור" בגוי והלימוד המיוחד האוסר להשתמש בפירות ערלה לצביעה ולמאור. גמרא פסחים
הרב עזרא ביק כג.-כג: - איסורי הנאה (ג) המאמר עוסק בהמשך הסוגייה של איסורי הנאה, ובוחן את איסורי ההנאה לאור מחלוקתם של רבי אבהו וחזקיה. גמרא פסחים
הרב עזרא ביק כד. - איסורי הנאה (ד) המאמר עוסק בסוף סוגיית איסורי הנאה, ובעיקר בסוגיית "ריבוי לאווין" ובמחלוקת הרמב"ם והרמב"ן. גמרא פסחים
הרב עזרא ביק פרק ב' – דף כ"ד: שלא כדרך הנאתו הגמרא בדף כ"ד: מביאה שתי לשונות למימרא של רבי אבהו המגבילה את חיוב האדם בעת עברה על איסור. קודם נעיין בהבנתו של רש"י בשתי לשונות אלה (במיוחד לאור הפירוש של רבנו דוד), ולאחר מכן ננתח את שיטת הרמב"ם. גמרא פסחים
הרב עזרא ביק פרק ב' – דף כ"ד: - כה. פיקוח נפש באילו מקרים האדם מצווה להיהרג ולא לעבור על המצוות? מדוע אסתר לא מסרה את נפשה על איסור גילוי עריות? האם ההיתרים של "קרקע עולם" ו"הנאת עצמם" מועילים גם בפרהסיא? גמרא פסחים
הרב עזרא ביק כה. - מתרפא באיסורים האם יש הבדל בין כפייה חיצונית לעבור על המצוות לבין מחלה שהאדם צריך להתרפא ממנה באמצעות איסור? גמרא פסחים
הרב עזרא ביק פרק ב' – דף כ"ה: הנאה הבאה לאדם בעל כורחו - חלק א' השיעור הוא מבוא לסוגיית "הנאה הבאה לאדם בעל כורחו", ועוסק במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון אודות דבר שאינו מתכוון ובגדי "פסיק רישא". גמרא פסחים
הרב עזרא ביק פרק ב' – דף כ"ו. הנאה הבאה לאדם בעל כורחו - חלק ב' המאמר עוסק בסוגיית "הנאה הבאה לאדם בעל כורחו", ובחלוקה בין הנאה מכוונת לבין הנאה לא מכוונת, ובין הנאה שאפשר להימנע ממנה לבין הנאה שאי אפשר להימנע ממנה. גמרא פסחים
הרב עזרא ביק ה: - ו. - קבלת אחריות הגמרא קובעת שאדם עובר על איסורי "בל ייראה" ו"בל יימצא" על חמץ של נכרי שנמצא אצלו, אם הוא קיבל עליו אחריות. מהו יסוד האיסור - הקשר הפסיכולוגי לחמץ, או בעלות חלקית עליו? מה הדין כאשר האדם "ייחד לו בית"? גמרא פסחים

עמודים