הרב עזרא ביק

הרב עזרא ביק משמש כר"מ בישיבת הר עציון מאז שעלה ארצה מניו יורק, בשנת תשל"ט. הוא הוסמך לרבנות וסיים תוארM.S. בישיבה אוניברסיטה וכן סיים תוארM.A. בפילוסופיה באוניברסיטת קולומביה. כיום מנהל הרב ביק את בית המדרש הוירטואלי ע"ש ישראל קושיצקי שליד ישיבת הר עציון.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עזרא ביק ט: - ספק בבדיקת חמץ השיעור עוסק במקרים השונים שהובאו בגמרא, שבהם קיים ספק האם צריך לבדוק את החמץ. גמרא פסחים
הרב עזרא ביק שיעור 4 - קניין חליפין בקידושין הגמרא מדייקת מהמשנה שאי אפשר לקדש אישה באמצעות קניין חליפין. מדוע לא ניתן לעשות זאת? האם קניין חליפין דומה באופיו לקניין כסף, או שיש לו מעמד עצמאי? גמרא קידושין
הרב עזרא ביק שיעור 13 - מקדש במשכון מהו מעמדו של המשכון בהלוואה רגילה? מדוע אי אפשר לקדש אישה במשכון? כיצד אפשר לקדש אישה במשכון של אחרים? גמרא קידושין
הרב עזרא ביק שיעור 35 - ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף הגמרא מביאה מחלוקת בנושא השכירות: האם "ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף", או שמא "אינה לשכירות אלא לבסוף". מהי סברת המחלוקת? מה ההשלכה של מחלוקת זו לדיני הקידושין? גמרא קידושין
הרב עזרא ביק עקירה והנחה מהו מעמדם של המרכיבים השונים במלאכת הוצאה? נעסוק ביחס בין העקירה, ההוצאה וההנחה. גמרא שבת
הרב עזרא ביק עקירת גופו כעקירת חפץ רבי מחלק בין ידו של אדם ובין גופו, וקובע שעקירת יד שבה מונח חפץ אינה נחשבת כעקירת החפץ עצמו, ואילו אם החפץ מונח על גופו - עקירת גופו כעקירת החפץ. נדון בהסברים השונים לקביעה זו. גמרא שבת
הרב עזרא ביק חטא כדי שיזכה חברך הגמרא שואלת בתמיהה: "וכי אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חבירך?!" ננסה להבין את הסברא העומדת מאחורי תמיהה זו, ובאילו מקרים על האדם לחטוא כדי להציל את חברו מאיסור חמור. גמרא שבת
הרב עזרא ביק קלוטה כמי שהונחה נדון במשמעותו של המונח "הנחה" בדין של "קלוטה כמי שהונחה דמיא". גמרא שבת
הרב עזרא ביק נוסח 'אתה חוננתנו' הלכה אורח חיים
הרב עזרא ביק מהותה של ברכת כהנים למה לא יוצאים ידי חובת ברכת כהנים באמצעות הכלל ההלכתי - `שומע כעונה`? מהו הגדר המדויק של דין שומע כעונה? מהי מהותה של ברכת כהנים? מהן ההשלכות ההלכתיות של מהות זו? נוסח הברכה הוא :`לברך את עמו ישראל באהבה`. מה פשרה של אותה אהבה? האם יש מצווה על הציבור להתברך ולא רק לכהנים לברך? הלכה אורח חיים
הרב עזרא ביק איסור עצי סוכה וארבעת המינים כל שבעה מהו אופיו של האיסור להשתמש בעצי הסוכה ובארבעת המינים בחג הסוכות? האם איסור זה קשור לאיסור מוקצה, או שזהו איסור עצמאי? האם ניתן להתנות על איסור זה? הלכה אורח חיים
הרב עזרא ביק בענין מצוות קריאת התורה בציבור הלכה אורח חיים
הרב עזרא ביק שיעור 1 - הקדמה: חוק וחוויה ליבה של היהדות היא ההלכה - מערכת של ציוויים ולא מערכת של אמונות. ניתן להסביר זאת ברגעיות של רגשות ואמונות, ברצון ליצור מסגרת אוניברסלית שתאפשר לאדם להדמות לא-ל , ובחשיבות הקהילה ביהדות. מדוע אנו מוכנים להכפיף את עצמנו לציווי של א-ל.? יסודות החיים ההלכתיים
הרב עזרא ביק שיעור 2 - זמן היום ההלכה מחייבת התייחסות לזמן, למצוות רבות יש זמן מסויים, ויש הבדל בין יום ליום, בין יום ללילה ובין השעות השונות ביום. זמן הלכתי זה שונה מהזמן "הרגיל" שלנו - היום מתחיל מהלילה, השעות הן שעות זמניות, ואנו נאלצים להתאים את עצמנו לקצב של ההלכה. יסודות החיים ההלכתיים
הרב עזרא ביק שיעור 3 - שבת (א) בשבת אסור ליצור. מדוע? השבת היא זכר למעשה בראשית ובמנוחת השבת אנו מחקים את הקב"ה. מעבר לכך, השבת נותנת הקשר ראוי ליצירה במשך כל השבוע. יסודות החיים ההלכתיים
הרב עזרא ביק שיעור 4 - שבת (ב) במשך כל השבוע האדם יוצר, מתקדם, השבת נועדה לאפשר מבט פנימה, לחוות את העולם הפנימי וליצור בו. נדגים איך עקרון זה בא לידי ביטוי בהלכות שבת. יסודות החיים ההלכתיים
הרב עזרא ביק שיעור 5 - שבת (ג) בקידוש אנחנו בפועל מקדשים את השבת בכך שאנו מכריזים שהקב"ה קידש אותה. קידוש השבת מחייב את הבדלתה מימות החול באמצעות קידוש בכניסתה והבדלה ביציאתה. בשבת אנחנו מנותקים מהמחויבויות של כל השבוע. יסודות החיים ההלכתיים
הרב עזרא ביק שיעור 6 - שבת (ד) אנו חייבים בכבוד ההורים, התורה והשבת. המשותף לכולם הוא שהם נעלים עלינו ואנחנו מקבלים מהם. כיבוד השבת מעיד על הבנת ערכה לאדם. מצוות עונג היא ייחודית לשבת. השבת מאפשרת לאדם לחוות את עצמו, לחוויה כזו ההנאה חיונית. השבת מאפשרת לגלות מחדש ולחוות לעומק חוויות מ יסודות החיים ההלכתיים
הרב עזרא ביק שיעור 7 - ט`ו בשבט המשותף לרוב ההלכות העוסקות במאכל מן הצומח הוא נתינת חלק מן היבול למישהו אחר ורק לאחר מתן זה התבואה שייכת לבעלים. מצוות אלו הן מצוות התלויות בארץ שבה לכל אחד יש חלק אך יש חובות שהן תנאי מקדים להנאה מפירות הארץ. ההלכות הן חלק מירושת הארץ. הלכות רבות תלויות בזמן למשל ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות במובן ההלכתי. יסודות החיים ההלכתיים
הרב עזרא ביק שיעור 8 - כשרות (א) קדושת ישראל מבוססת על ההבחנה בין ישראל לאומות. בדומה עלינו להבדיל בין המאכלים הכשרים לאלו שאסורים באכילה. האיסורים, הריסון העצמי, הם אלו שיוצרים את הקדושה. אכילה היא צורך בסיסי אונברסלי ולכן הכרחי ליצור שם קדושה באמצעות הבדלה וריסון. כך ההבדלה נעשית חלק מ יסודות החיים ההלכתיים
הרב עזרא ביק שיעור 9 - כשרות (ב) - מה כן ומה לא? פירות וירקות נועדו לאכילה ולכן ניתן לאכול מהם ללא הבחנה. בעלי חיים ניתן להפוך לאכול אך התהליך מחייב בדיקה (שהם מהסוג הכשר), שחיטה (מוות מכוון ולא אכזרי) והפרדה בין החלקים המותרים לאכילה לאסורים (הוצאת הדם). ההבחנה בין בשר וחלב מבחינה בין שני דברים קרובים יסודות החיים ההלכתיים
הרב עזרא ביק שיעור 10 - פורים - חג בתחפושת פורים הוא חג "פשוט". הוא חג שמבטא את השמחה ועבודת ה' שפורצת באופן טבעי מתוך האדם ולא מתוך מעשי ה'. ה' נסתר בפורים ולאדם נותר לגלותו בתוכו. בחג שבו האדם מגלה את הקב"ה המצוות של פורים הן מצוות שמטרתן שיתוף ואחדות כדי שהחגיגה תהיה באמת מתוך ההכרה הפנימית של עם ישראל. המשותף לפורים וליום הכיפורים הוא קבלת התורה על ידי היחיד שעולה לפגוש את הקב"ה. שמחה היא האדם בשלמותו. יסודות החיים ההלכתיים
הרב עזרא ביק שיעור 11 - נימוסי שולחן הלכתיים חסד נותן משמעות לאכילה - לכן שלושה שאכלו כאחד מתחייבים בזימון. החסד מקדש את האכילה. הברכה מעידה שהאוכל שייך לה' ואינו שלנו, זהו הבסיס לחסד. יסודות החיים ההלכתיים
הרב עזרא ביק שיעור 12 - ברכות הרב סולוביצ'יק מסביר שכאשר אנחנו מברכים אנחנו מגדילים את נוכחות הקב"ה בעולם. אכילה ללא ברכה מגבילה את נוכחות הקב"ה לשמיים, לעולמו שלו. הברכה על האוכל מאפשרת חיבור בין קודש לחול. יסודות החיים ההלכתיים
הרב עזרא ביק שיעור 13 - פסח (א) - מצה ומרור בליל הסדר האדם חווה בכל שנה מחדש את היציאה מעבדות לחרות. כדי לסיים בלי להותיר מקרבן הפסח האדם צריך להתארגן מראש לשיתוף עם אחרים. רק לבן חורין יש אפשרות להיות נדיב ולהתחלק במיותר. הסדר הוא חווית למידה של יציאת מצרים. המצוות של ליל הסדר מבטאות את היציאה מעבדות לחירות ולגאולה ואת השירה הפורצת כהלל על הגאולה. יסודות החיים ההלכתיים

עמודים