הרב עזרא ביק

הרב עזרא ביק משמש כר"מ בישיבת הר עציון מאז שעלה ארצה מניו יורק, בשנת תשל"ט. הוא הוסמך לרבנות וסיים תוארM.S. בישיבה אוניברסיטה וכן סיים תוארM.A. בפילוסופיה באוניברסיטת קולומביה. כיום מנהל הרב ביק את בית המדרש הוירטואלי ע"ש ישראל קושיצקי שליד ישיבת הר עציון.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עזרא ביק מבנה תפילת שמונה עשרה בשיעור זה נעסוק במבנה הבסיסי של תפילת לחש - שבח, בקשה והודאה - ובמשמעותו. נסביר מדוע קשה לאדם המודרני להבין את ההקשר של מבנה זה, ונראה כיצד הוא מגדיר את משמעות התפילה כעבודה. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק לפני ה' בשיעור זה נעסוק במרכיבים נוספים של תפילת שמונה עשרה, קדושה וברכת כוהנים, הנמצאים בתפילת שמונה עשרה אך אינם מרכיבים בפני עצמם של תפילת בקשות. לא נעסוק בהם בהרחבה, אלא נסביר - בעקבות הרמב"ם - כי תפילת שמונה עשרה היא עמידה לפני המלך, ונראה כיצד קדושה וברכת כוהנים קשורים לכך. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק תחנון בשיעור זה נעסוק בתחנון שלאחר תפילת לחש. מוקד השיעור לא יהיה הטקסט, אלא עצם נפילת האפיים ומשמעותה. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק "אשרי" ו"ובא לציון" בשיעור זה נעסוק בעיקר בקטע הפתוח ב"ובא לציון גואל" לקראת סוף תחילת שחרית, על פי רש"י המסביר כי מהות הקטע היא עיסוק של כל ישראל בלימוד תורה, ואמירת קדושה. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק "עלינו" בשיעור זה נעסוק בתפילת "עלינו לשבח". נסביר את מהותה, ונבהיר מהי המשמעות של העתקתה מתפילת ראש השנה לתפילת היומיומית. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק שיעור 1 - פתיחה מה בדיוק היא הפעולה שמתבצעת על ידי י"ג המידות? איך ניתן לכנות את הרשימה של מידותיו של הקב"ה כ"סדר תפילה", וכיצד יכול סדר זה להביא לידי מחילה? למה דווקא י"ג המידות הפכו לחלק המרכזי והעיקרי של הסליחות? מטרת סדרת שיעורים זו, היא לנסות לבאר את י"ג המידות. עיון בשלוש-עשרה מידותיו של הקב`ה
הרב עזרא ביק שיעור 2 - ה' ה' האם מונים את "ה' ה' " כשתי מידות, מידה אחת או כלל לא? למה שם הוי"ה בכלל נחשב למידה של רחמים, ומדוע התמדת נוכחות אותו שם למרות החטא נחשבת למידה נוספת ושונה מהתגלותה לפני החטא? מהו היחס בין שני שמות הוי"ה? עיון בשלוש-עשרה מידותיו של הקב`ה
הרב עזרא ביק שיעור 3 - א-ל למה השם "א-ל" הוא מידת רחמים? מהו הפירוש המילולי של המילה "א-ל"? אם מבינים שפירוש המילה הוא כוח/חזק, למה זה חלק מי"ג מידות הרחמים? למה כדי לרחם ולסלוח יש צורך בכוח, ולמה הכוח הוא בעצמו מידת רחמים? מהו היחס בין כוח ורחמים? עיון בשלוש-עשרה מידותיו של הקב`ה
הרב עזרא ביק שיעור 4 - רחום וחנון מהו ההבדל בין רחום לבין חנון? מהו היחס בין שתי מידות רחמים אלו למידות שקדמו להן, שהיו יותר שמות כלליים של הקב"ה מאשר מידות רחמים? מה מאפיין את מידת הרחמים ומהיכן היא באה? למה בכלל יש חנינה? עיון בשלוש-עשרה מידותיו של הקב`ה
הרב עזרא ביק שיעור 5 - ארך אפים מהי פעולתה של מידת "ארך אפים" ומה משמעותה? למה מופיעה מידה זו בלשון רבים? האם יש למנות אותה כמידה אחת או כשתים? עיון בשלוש-עשרה מידותיו של הקב`ה
הרב עזרא ביק שיעור 6 - רב חסד חז"ל פירשו את המילה רב במידה "רב חסד" כ"מטה כלפי חסד". מהי אותה הטיה המיוחדת לחסד, מה משמעותה ועל מה היא מתבססת? עיון בשלוש-עשרה מידותיו של הקב`ה
הרב עזרא ביק שיעור 7 - אמת למה מידת האמת היא חלק ממידות הרחמים של הקב"ה? נראה שמקומה הטבעי הוא בין מידות הדין? האם זו בכלל מידה עצמאית, או שמא היא חלק ממידת החסד? למה אמת היא מידה של חסד, ואיך היא פועלת כדי לאפשר קיום לחוטא למרות חטאיו? מהי משמעותה של הבחירה החופשית של האדם? כיצד היא פועלת ומשפיעה עליו? מהו היחס בין מידת האמת למידת השלום בעולם? במה קשורה האמת לחזרתו בתשובה של האדם לאחר שיחטא? עיון בשלוש-עשרה מידותיו של הקב`ה
הרב עזרא ביק שיעור 8 - נוצר חסד לאלפים מה פירוש המילה נוצר? מהו החסד המדובר? מה ההבדל בין זיכרון לשמירה? האם אפשר להסביר את המילה נוצר כמצמיח? מה פירוש המילה אלפים, ולמה בחרה התורה לבחור דווקא במספר זה? עיון בשלוש-עשרה מידותיו של הקב`ה
הרב עזרא ביק שיעור 9 - נושא עוון ופשע וחטאה האם הסדר הפנימי בפסוק מחייב? לפי פירושם של חכמים, שיש לסדר את סוגי העבירות בסדר עולה, כפי שעולה ממקומות אחרים, הפסוק אצלנו לא מסתדר. איך הם מסבירים זאת? מה פירוש "עשה להם זדונות כשגגות"? מה משמעות המידה "נושא עוון ופשע וחטאה, אחרי תשע המידות הקודמות? מה ההבדל בין מידות אלו לקודמות? מה ההבדל בין עוון, פשע וחטא? באיזה כוח, באיזו מידה, הקב"ה שומר על הטוב מפני החטא? עיון בשלוש-עשרה מידותיו של הקב`ה
הרב עזרא ביק שיעור 10 - ונקה מה פירוש הביטוי "נקה לא ינקה"? מהי המידה הי"ג - "נקה" או "נקה לא ינקה"? האם המידה האחרונה היא מידת רחמים או מידת דין? האם יש כאן היפוך של המשמעות המקורית? אם כן, איך יכולים חכמים לעשות זאת? מה משמעותם של י"ג המידות בקשר בין הקב"ה לישראל? מה כוחה של התשובה, ולמה היא מופיעה רק במידה האחרונה? עיון בשלוש-עשרה מידותיו של הקב`ה
הרב עזרא ביק תוכן תוכן העניינים, כולל דברי הקדשה עיון בשלוש-עשרה מידותיו של הקב`ה
הרב עזרא ביק מבוא עיון בשלוש-עשרה מידותיו של הקב`ה
הרב עזרא ביק נספח 1 - י`ג המידות ודבר שבקדושה עיון בשלוש-עשרה מידותיו של הקב`ה
הרב עזרא ביק נספח 2 - הברית המחודשת עיון בשלוש-עשרה מידותיו של הקב`ה
הרב עזרא ביק אחרי ארבעים ושמונה שיעור זה הוא שיעור סיום לסדרת השיעורים. השיעור יעסוק באיכותה המיוחדת של התורה לעומת הכהונה והמלכות, ויסביר כיצד מ`ח קנייני התורה מהווים הליכה בדרכי התורה. קנייני תורה
הרב עזרא ביק שיחה לפרשת מקץ - חנוכה - פך השמן כסימן לדורות בשיחה שנאמרה בחנוכה, מסביר הרב ביק את המסר שנס החנוכה מעביר לדורות - מציאת פך השמן כדוגמה לכוחותיו ויכולותיו של ניצוץ טהרה קטן. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב עזרא ביק שיעור 1 - סמיכת גאולה לתפילה מדוע כה חשוב לסמוך גאולה לתפילה? מה הקשר בין סמיכת הגאולה לתפילה לבין משמעותה הבסיסית של התפילה - עבודת השם? התפילה היא שירות שלנו לקב"ה, ומבטאת את התלות המוחלטת שלנו בו. שיעורי עיון בתפילת העמידה
הרב עזרא ביק שיעור 2 - פתיחת שפתיים בפתיחת התפילה אנו מבקשים "ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך". אנו מבקשים היתר להתפלל, יכולת להתפלל ודעת מספיקה כדי להתפלל. שיעורי עיון בתפילת העמידה
הרב עזרא ביק שיעור 3 - ברכת אבות (א) הברכה הראשונה נקראת ברכת אבות. הברכה מציגה את האלוקים - מקבל התפילה - בפני המתפלל. ההבנה כי אנו מתפללים לאלוקי האבות מאירה לנו את הדרך שבה עלינו להתפלל שיעורי עיון בתפילת העמידה
הרב עזרא ביק שיעור 4 - ברכת אבות (ב) מה פירוש הביטוי "גומל חסדים טובים"? אילו "חסדי אבות" זוכר הקב"ה? מה משמעות תארי הקב"ה -"מלך עוזר ומושיע ומגן"? שיעורי עיון בתפילת העמידה

עמודים