הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי זמן קריאת שמע של ערבית המשנה הראשונה במסכת ברכות אומרת שזמן קריאת שמע של ערבית הוא משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. מדוע המשנה תולה את זמן ק`ש באכילת תרומה? ייתכן שהדבר תלוי בחקירה יסודית בזמן ק`ש - האם מדובר בזמן שכיבה, או שמא זמן השכיבה הוא סימן ללילה. בנוסף, ייתכן שהמשנה מעוניינת לקשור את קריאת שמע לעולם המקדש והכהנים, בבחינת `ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש`. בסוף השיעור נתחיל לדון בדברי הראשונים באשר למנהג העולם לקרוא את שמע טרם צאת הכוכבים. קש"ת - קריאת שמע
הרב ברוך גיגי קריאת שמע מפלג המנחה רבנו תם סבור שניתן באופן עקרוני לצאת ידי חובת קריאת שמע כבר מפלג המנחה, וזאת אליבא דרבי יהודה שמגביל את זמן מנחה לפלג המנחה. כיצד ניתן להבין שיטה זו? בשיעור ננסה להוביל שתי דרכים בהבנת שיטת רבנו תם, הדרך האחת מיוסדת על כך שזמן זה הוא זמן שכיבה, וזאת לאור שיטת רבנו תם הכללית באשר לזמני היום. הדרך השנייה טוענת שהחל מפלג המנחה מדובר כבר בלילה של עולם המקדש, ולאור זאת ניתן לקרוא את שמע החל מן הזמן הזה. קש"ת - קריאת שמע
הרב ברוך גיגי תפילת ערבית מוקדמת בשיעור הנוכחי נמשיך לעסוק בשיטות הראשונים השונות כיצד יש לנהוג כאשר מתפללים תפילת ערבית טרם צאת הכוכבים. נדון בדברי הראשונים ביחס לשיטת ר`ת - הטוען שניתן לצאת ידי חובת קריאת שמע כבר מפלג המנחה אליבא דרבי יהודה, האם ניתן להתפלל מנחה לאחר הפלג המנחה ומיד לאחר מכן ערבית; נעסוק בשיטת רבנו יונה, שיש לחזור ולקרוא שתי פרשיות ראשונות של שמע לאחר צאת הכוכבים. וכן נדון במנהג הנפוץ בקרב עדות ישראל הלכה למעשה. קש"ת - קריאת שמע
הרב ברוך גיגי זמן ערבית וקריאת שמע בארצות הצפון מנהג רווח מימות הקדמונים היה להתפלל ערבית זמן רב קודם צאת הכוכבים, ואפילו לפני פלג המנחה. תרומת הדשן טוען שעל אף שאין בסיס הלכתי למנהג זה, הרי שכיוון שרבים וטובים נהגו כך ניתן לאמץ מנהג זה. ייתכן שיש מקום ללמד זכות על מנהג זה, לאור היסוד של זמן קריאת שמע של ערבית לפי 'זמן שכיבה', וכן לפי העיקרון של 'תפילות אבות תקנום', כך שזמן תפילת ערבית אינו כפוף להקטרת אברים ופדרים במקדש, אלא לסיום יומו של האדם. ענין נוסף שנדון בשיעור הוא המנהג לקיים מניינים מאוחרים בשבתות, כך שלא ניתן לקרוא קריאת שמע בזמנה במסגרת המניין. קש"ת - קריאת שמע
הרב ברוך גיגי דין ריח הגט הפוסל בכהונה שיעור כללי
הרב ברוך גיגי מזויף מתוכו שיעור כללי
הרב ברוך גיגי תקנת זמן בגיטין ובשטרות שיעור כללי
הרב ברוך גיגי שם האיש והאשה בגט שיעור כללי
הרב ברוך גיגי ההשלכות של עציץ נקוב בסדר זרעים שיעור כללי
הרב ברוך גיגי שיעור פתיחה לברכות שיעור כללי
הרב ברוך גיגי אבות תיקנום או כנגד תמידין שיעור כללי
הרב ברוך גיגי תפילת תשלומים שיעור כללי
הרב ברוך גיגי שכח של שבת ביום טוב שחל בשבת שיעור כללי
הרב ברוך גיגי מפרכסת שיעור כללי חולין
הרב ברוך גיגי תחילתו בפסול וסופו בכשרות בפסולי עבירה שיעור כללי סנהדרין
הרב ברוך גיגי פסול אוהב ושונא שיעור כללי סנהדרין
הרב ברוך גיגי נערה מאורסה בעלה ואביה מפירין נדריה שיעור כללי קידושין
הרב ברוך גיגי בין גט שחרור עבד לגט אשה שיעור כללי קידושין
הרב ברוך גיגי מקורות חיוב הצלה שיעור כללי קידושין
הרב ברוך גיגי בדין תרומת גוי שיעור כללי קידושין
הרב ברוך גיגי גירושי קטנה ושוטה שיעור כללי קידושין
הרב ברוך גיגי אונאה וביטול מקח באחים שחלקו ובשליחות שיעור כללי קידושין
הרב ברוך גיגי כיבוד אב ואם בענייני שידוכין שיעורי מוצש
הרב ברוך גיגי ערבות שיעורי מוצש

עמודים