הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי שעון שבת – שימוש בו ועריכת שינויים בשבת האם מותר להשתמש בשעון שבת? מדוע אסר האגרות משה את מרבית השימושים בשעון שבת, ומהן הנימוקים להתיר? נראה גם את הדיון באחרונים בנוגע לדחיית או הקדמת פעולה בשעון שבת. בנוסף, נדון האם יש בעיה בהפעלת מפעל בצורה אוטומטית במהלך כל השבת, והאם יש לחשוש לחילול שבת של אחרים.
הרב ברוך גיגי אונאת דברים מהי אונאת דברים? מהו יסוד האיסור? מה הקשר בין אונאת דברים לבין אונאת ממון? מה היחס בין אונאת דברים לבין הלאו של `לפני עיוור` ולאיסור `גניבת דעת`, ובין האיסור הכללי לבין האיסור המיוחד לגרים?
הרב ברוך גיגי ראשי חודשים לעמך נתת
הרב ברוך גיגי הגדרת איסור ייחוד מהם גדרי איסור ייחוד? האם החשש שמא יבואו לדבר עברה, או שיש מציאות ספציפית שנאסרה? מאמר זה דן בשאלות אלו ובדינים השונים הנוגעים להלכות ייחוד, על מנת להבין את יסוד האיסור.
הרב ברוך גיגי פורים משולש כאשר פורים חל ביום שישי, ופורים דמוקפים חל בשבת - נוהגים בערים המוקפות חומה 'פורים משולש'. מהם דיניו של פורים זה? מתי קוראים במגילה, ומתי מקיימים את שאר מצוות הפורים?
הרב ברוך גיגי על גבולותיה של חובת הערבות `כל ישראל ערבים זה לזה` - משמעות הביטוי הזה היא שלכל אדם מישראל יש אחריות מסוימת כלפי קיום המצוות של זולתו. מהו המקור לערבות זו? האם הערבות חלה גם על מעשים הנעשים בסתר? מה הדין כאשר אדם צריך לעבור עבירה קלה כדי שחבירו לא יעבור עבירה חמורה?
הרב ברוך גיגי בין קדושת שבת לקדושת יו`ט
הרב ברוך גיגי חציצה בטבילה ובנטילת ידיים
הרב ברוך גיגי גדרי פסיק רישא בשיטת רש"י
הרב ברוך גיגי לדון לכף זכות - מראי מקומות לשיעורו של הרב ברוך גיגי - ימי עיון חנוכה תשעח מראי מקומות לשיעורו של הרב ברוך גיגי - ימי עיון חנוכה תשעח

עמודים