הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי מצוות מזוזה – חלק א' היום נפתח את לימודנו במצוות מזוזה. מאפיין בולט במצוות המזוזה הוא השמירה: כפי שעולה מפסוקי התורה וממדרשים רבים, המזוזה מייצגת את השמירה של ה' על הבית. במהלך השיעור, נעמיק ביסוד זה, נבין את דברי הרמב"ם החולק לכאורה עליו, ונראה את הקשר בין מצוות מזוזה לבין נתינת הדם על המזוזות, בפסח מצרים. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי מצוות מזוזה – חלק ב' בשיעור הקודם העלנו, שמצוות מזוזה הופכת את ביתו של אדם ל"בית ה'". בעקבות זאת, הבית שמור ממילא מעצם היותו בית ה'. על פי זה, ניתן להבין מדוע שמים את המזוזה בפתח, וכיצד מובילה המזוזה לאריכות ימים. אולם, מתוך כך אנו מבינים את חשיבות הזכירה שמה ששומר עלינו הוא לא עצם המזוזה, אלא ההשפעה שלה עלינו, שהופכת בתורה את הבית להיות בית ה'. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי מצוות ציצית – חלק א' בשיעור זה נתחיל לעסוק במהותה של מצוות ציצית: נראה את היחס בינה לבין מצוות תפילין ומזוזה, נעמיק בפירוש המושג ציצית ובהשלכות של חובת ראיית הציצית. מתוך עיון בפסוקים ובמדרשים, נבין את תהליך הזיכרון שעל האדם לעבור בלובשו ציצית על בגדיו. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי מצוות ציצית – חלק ב' בציצית מתקיים תהליך בן שלושה שלבים. ראשית, הראיה החיובית מביאה לידי זכירה ועשייה. בנוסף, מניעת הראיה השלילית והרחקה מן החטא, דבר המוביל את האדם לכתנות האור. ולבסוף, מתוך הזיכרון, מגיע האדם למעלת הקדושה של ציצית, שהיא כעין ציץ. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי מצוות ציצית – חלק ג' מדוע סופחה פרשת ציצית לחובת קריאת שמע? עיון ביסודות פרשיית ציצית מלמד אותנו על העקרונות השונים הקיימים בפרשה זו, שביסודם שאלת הקישור בין הארציות לרוחניות. פרשת ציצית מדברת על דרך עבודת ה' של 'אנשי החול', שדרכם אל הא-ל מפותלת וארוכה, למול 'אנשי הקודש' של התפילין והמזוזה, אודותם דיברנו בעבר. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי ולעבדו בכל לבבכם – פרק סיום משימת חייו של האדם קבלת עול מלכות שמיים בכל רגע ורגע מחייו. קריאת שמע, על פרשיותיה והמצוות שבה, מתוות לנו את הדרך לשם. מתוכם, נזכה לקיים את דברי תלמוד תורתך באהבה. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי ברכת שהחיינו על עיצומו של יום בחנוכה הרב ברוך גיגי פותח דרך סוגיית ברכת שהחיינו על הימים הנוראים, וממשיך בהתלבטות הגמרא האם יש לסמוך ברכה זו למצוות החג. מכאן נוגע המאמר בשאלת אופיו של היום והזיקה להדלקת נרות חנוכה. נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי הלכות תרומות ומעשרות אילו גידולים חייבים בתרומות ומעשרות? כיצד מפרישים תרומות ומעשרות? כיצד פודים כיום מעשר שני? כיצד צריך להתנהג אורח הנמצא בשבת במקום שהאוכל בו אולי אינו מעושר? נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי היחס בין קידוש החודש לקידוש השבת המכילתא על הפסוק "זכור את יום השבת לקדשו" (שמות כ, ח) לומדת שיש לקדש את השבת על היין בערב ובבוקר. נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי בגדרי פרי בתחומים שונים (חלק א') כל פרי הגדל על עץ צריך להיות בגודל מינימלי כדי שיתחייב במעשר, יהיה מותר באכילת שביעית או שיהיה ראוי לברכת "בורא פרי העץ". במאמר זה ננסה לברר, אם גדרי "פרי" זהים בתחומים השונים, או שמא בכל תחום הדבר תלוי בקריטריון אחר. נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי בגדרי פרי בתחומים שונים (חלק ב') עתה נבוא לחיוב ברכות הנהנין. נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי שיעור 1 - מבוא והקדמה להלכות שבת בשיעור זה נסקרות החובות השונות המוטלות על האדם בשבת: שמירה, זכירה, עונג וכבוד. בתוך כך נדונה מהותה של מצו?ת זכירת השבת לפי דעות הראשונים השונים, תוך התייחסות לדעת הרמב"ם לגבי חובת הכבוד והעונג בשבת - האם היא מדאורייתא או מדרבנן. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 2 - מבשל - הגדרה (1) מהי הגדרת מלאכת "מבשל"? השיעור דן בשאלות היסודיות של הבישול בשבת: מהו "בישול", והאם קיימת הבחנה בין מאכלים לבין בדברים שאינם נאכלים. האם מותר לייבש בגדים? ומשום מה מתחייב המתיך מתכת? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 3 - מבשל - הגדרה (2) האם "בישול" יכול להיעשות דווקא באמצעות אש? האם כבישה ומליחה, הנעשות ללא אש, אסורות אף הן משום "מבשל"? מהי עוצמת האש המחייבת משום בישול? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 4 - מבשל - הגדרה (3) האם קיים איסור "מכה בפטיש" באוכלין גם כאשר אין חיוב משום "מבשל"? האם מותר לבשל פירות חיים ומאכלים אחרים הנאכלים גם ללא בישול? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 5 - מבשל - עוד בעניין יסודות המלאכה מה דינו של הבישול המתחיל בשבת ונגמר במוצאי שבת? האם ישנה הבחנה לעניין זה בין מלאכת "מבשל" לבין המלאכות האחרות? מהו שיעור הבישול האסור? האם מותר לבשל דבר מבושל ("בישול אחר בישול")? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 6 - מבשל - בישול אחר בישול בדבר לח מאכלים נוזליים (לחים) שונים ממאכלים מוצקים (יבשים) בשיעור הבישול האסור בהם ובדין "בישול אחר בישול". מהי הגדרתו של דבר לח? האם מותר להמיס קרח - להפוך דבר יבש ללח? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 7 - מבשל - בישול אחר אפייה וצלייה או להיפך האם מותר להכין לאכילה דבר שכבר הוכן לאכילה בעבר? השיעור עוסק בדברי הראשונים השונים, הן מתוך השוואה לתחומים אחרים והן מתוך עקרונות החיוב של מלאכת בישול. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 8 - מבשל - כלי ראשון שיעור זה עוסק בדיני הבישול בכלי ראשון: האם הוא אסור מדאורייתא או מדרבנן? אילו מאכלים מתבשלים בכלי ראשון? מהו החום שכלי ראשון מבשל בו? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 9 - מבשל - כלי שני מהו ההבדל בין בישול בכלי ראשון לבין בישול בכלי שני? מדוע "כלי שני אינו מבשל", והאם זה נפסק להלכה? השיעור עוסק בפרטי דיני הבישול בכלי שני, ובפרט בקלי הבישול, דבר גוש, מצקת וכלי שני שחומו גבוה מאוד. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 10 - מבשל - עירוי מכלי ראשון מה רמת האיסור של עירוי מכלי ראשון? הירושלמי דן בשאלה זו, והראשונים הרבו להתייחס אליה. השיעור מתייחס גם לעירוי על דבר עבה ולעירוי אחר עירוי. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 11 - מבשל - עירוב מים במים השיעור עוסק בעירוי נוזל לתוך נוזל - חמים לתוך צוננים וצוננים לתוך חמים. שאלה זו נדונה בגמרא בסוגיית "אמבטי", ויש לה השלכות מעשיות רבות לימינו (לדוגמא, לעניין הכנת תה). שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 12 - מבשל - בישול בחמה (1) השיעור דן בגדרי איסור הבישול באש ותולדותיה, ובהיתר הבישול בחמה. הבישול בחמה הוא אב-טיפוס לסוגי בישול מודרניים ללא אש: מיקרוגל, אש כימית, זכוכית מגדלת, ועוד. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 13 - מבשל - בישול בחמה (2) מדוע אסור לבשל ב"תולדות חמה"? האם מותר להשתמש בשבת בדוד שמש? האם מותר לבשל באמצעות אש דבר שהתבשל באמצעות חמה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 14 - מבשל - מגיס (1) השיעור דן ביסוד איסור ההגסה ובגבולותיו. שיעורים בהלכות שבת

עמודים