הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי פריסת מצודות לחיות ולדגים (א) האם ניתן להתחייב משום צד על פריסת מצודה לחיה? האם החיוב הינו רק כאשר ניצודה חיה בשעת פריסת המצודה? האם מתחייבים על יצירת המנגנון שיצוד בסופו של דבר את החיות, או שמא ניתן לומר כי פריסת המצודה כמוה כצידת החיה עצמה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי פריסת מצודות חיה עופות ודגים (ב) כיצד ניתן להבין את דברי המאירי הפוטר בכל מקרה של פריסת מצודה? מדוע התיר ה'אור זרוע' לפרוס מצודת עכברים בשבת? האם עכברים נחשבים דבר שיש במינו ניצוד? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי חיה ועוף שברשותו, ובעלי חיים מותשים אילו חיות נחשבות 'מחוסרות צידה'? האם מותר לצוד בעלי חיים הנמצאים ברשותו? מה דין צידת בעלי חיים מותשים? האם המוקד הוא שליטת האדם על בעל החיים או תחושת החירות של בעלי החיים? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בעלי חיים איטיים בטבעם וצידת נחש מהו מעמדם של בעלי חיים איטיים כנמלים, תולעים, צבים, וכיו`ב, בנוגע למלאכת צידה? האם ישנו איסור לעייף חיה עד אשר היא תחשב כניצודה? מה דין צידת נחש על מנת שלא ישכנו? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי צידת צבי, ואופני צידה נוספים מן המשניות מתבאר כי במקרה שצבי נכנס מאליו לביתו של אדם, והלה נעל בפניו את הפתח - חייב משום צד. מהו הדין כאשר האדם נועל את ביתו לשמרו אך יודע שיש צבי בתוכו? האם ישנו צורך בכוונה בשעת צידת הצבי? מה דין צידת בעלי חיים על ידי שיסוי כלבים? האם ניתן לשחרר בעלי חיים שניצודו ממצודתם? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מלאכת שוחט - נטילת נשמה (א) האם ישנה הבחנה בין שחיטה לחניקה? האם ניתן לחייב על שוחט ללא נטילת נשמה? מה יהיה הדין במקרה בו בא ראשון ושחט, ובא אחר וגמר מיתתו? האם יש לחייב גם את השני על שגמר להוציא נשמתו? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מבעיר (ב') - הבערה ללאו יצאה או לחלק - המשך בשיעור זה נמשיך לעסוק במחלוקת האם הבערה ללאו יצאה או לחלק. נראה אפשרות נוספת להסביר את ייחוד הפסוק הספציפי להבערה, עונשי בית דין. לסיום, נעסוק בפסיקת הלכה, לאור הדעות השונות שהתבררו. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מבעיר (ג') – גדרי מבעיר ומקלקל בהבערה התנאים והאמוראים נחלקו בדין מקלקל במבעיר ובחובל. בשיעור נעסוק בהסברים השונים של דעת רבי אבהו ורבי יוחנן והבנתם את מחלוקת התנאים, ונעמוד על יסוד הפטור או החיוב במקלקל. בנוסף, מהו מגדיר המלאכה במבעיר. וכיצד הדברים מתקשרים למחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון במלאכה שאינה צריכה לגופה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מבעיר (ד') – מקלקל בהבערה, פסיקת הלכה בעקבות פסיקת הרמב"ם במקלקל בהבערה, נדון בשיטתו וביסודי דין מבעיר: בהכרעה בין מבשל למבעיר ובמבעיר בשביל להשיב את יצרו או להתחמם. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מבעיר (ה') – הבערה ללא כילוי החומר האם מלאכת מבעיר שייכת גם כאשר אין כילוי של החומר, כגון במחמם גחלת של מתכת? בשיעור נעסוק בשיטות הראשונים בנושא, ובהוכחות השונות מסוגיות הגמרא. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מבעיר (ו') – הבערה ללא כילוי החומר - המשך בשיעור זו אנו ממשיכים את הדיון בהבערה שאין בה כילוי. כיצד מסביר האבני נזר את דרישת הרמב"ם שמבעיר בגחלת יהיה כדי צירוף? נעסוק גם בדעת שולחן ערוך הרב, לפיה לרמב"ם אכן אין צורך בכילוי כדי להתחייב, ובהוכחות השונות שמביא. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מבעיר (ז') – הדלקת נורת להט בשבת וביום טוב לאור הדברים שהעלנו בשיעורים הקודמים, נדון בשיעור זה ישירות בשאלת הדלקת נורת להט בשבת וביום טוב. האם יש איסור דאורייתא בהדלקת נורת להט בשבת? האם יש איסור בהדלקה זו ביום טוב? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מבעיר (ח') – יצירת ניצוצות, חשמל סטטי ועוד האם יש איסור ביצירת ניצוצות, או בחשמל סטטי? נדון ביסודות מבעיר, בשאלת החלוקה בין סוגי ניצוצות שונים, ובגורמים נוספים המשפיעים על פסיקת ההלכה במקרה זה. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכבה (א) – גדרי מבעיר האם מלאכת מכבה היא ההיפך ממלאכת מבעיר, או מלאכה בפני עצמה? על פי שאלה זו, נבחן את המחלוקת בהסבר דעת רבי יוסי, המחייב רק את המכבה את הנר מפני שהוא עושה פחם, ואת דעת חכמים המרחיבים יותר. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכבה (ב) – גדרי כיבוי - המשך הראשונים נחלקו מדוע אסור לכבות גחלת של עץ ברשות הרבים ומותר לכבות גחלת של מתכת. לאור דבריהם, נדון בגדר נוסף של כיבוי: לא ביטול הבערה, אלא יצירת פחמים. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכבה (ג) – נותן שמן בנר ומסתפק ממנו בגמרא בביצה מבואר, שיש איסור להוסיף שמן לנר או לקחת שמן מהנר. האם האיסור הוא בעצם נתינת/לקיחת השמן, או שמדובר בגרם איסור בלבד? בנוסף, נדון מתי חל החיוב: האם כזמן ההוספה/לקיחה, או בזמן שהוספה זו משפיעה. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מלאכת שוחט (ב) – נטילת נשמה ודין חובל מה דין ההורג בהמה טריפה בשבת? מהו היחס בין שחיטה לחבלה? מהו גדר מלאכת חובל? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכבה (ד) – נותן שמן בנר ומסתפק ממנו - המשך תקציר השיעור: פעם שעברה דנו האם המסתפק מהשמן חייב בזמן הפעולה או כשהפעולה משפיעה. השלכות לדיון זה הם בחותך נר שעווה, במוציא שמן ומחזיר, ובמחלוקת הראשונים והפוסקים על הוספת פתילה. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מכבה (ה') – גרמא בשבת וגרם כיבוי האם העושה מלאכה בגרמא בשבת חיב? מהסוגיות עולות אפשרויות שונות לגבי דין זה והיחס בינו לבין גרמא בנזיקין. לאור הסברי הראשונים והאחרונים, נדון ביסוד דין גרמא, כמבוא לדין גרם כיבוי. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי גרם כיבוי (ב') – המשך בשיעור זה אנו ממשיכים את העיסוק בגרם כיבוי, וביחס בין הסוגיות השונות ובין הלכות שבת להלכות נזיקין. כך, נדון בשיטת הטור, בדברי התוספות ובגישת היד רמ"ה בשאלות היסוד: האם גם בשבת יש לפטור בגרמא? האם ההבדל נעוץ בדין "מלאכת מחשבת", בזמן החיוב או בכוונת האדם? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי גרם כיבוי (ג') - המשך בהמשך לסתירה בין הסוגיות ביחס לגרמא בשבת, נראה את שיטת הרא"ש והזרע אמת. בנוסף, נתייחס להשלכות של השיטות השונות שסקרנו - לגבי טחינה בריחיים של מים, ולגבי מכשירי גרמא שונים. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי גרם כיבוי (ד) - הלכה נחלקו הראשונים בפסיקת ההלכה בגרם כיבוי ביום טוב, ובגרם כיבוי בשבת. בעקבות זאת, נדון גם בגרמא בשאר מלכות. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי גרם כיבוי (ה) – בין גרם כיבוי למקרב כיבוי במשנה בשבת אסרו לתת מים בכלי שתחת הנר כדי לקבל את הניצוצות, משום שנחשב כמכבה. על פי דעת הבבלי, אפילו מי שמתיר גרם כיבוי, מודה שמקרב כיבוי אסור. בשיעור זה, נדון בהסברים השונים ביסוד דין מקרב כיבוי, ומדוע האוסרים מתירים לתת מים בצד טלית בוערת? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי גרם כיבוי (ו) – כיבוי וגרם כיבוי ביום טוב, לצורך אוכל נפש ושלא לצורך האם כיבוי הותר לצורך אוכל נפש? לשיטות שלא הותר, מדוע שונה משאר המלאכות. בשיעור זה נדון בשאלות הללו ועוד, לאור סוגיית עישון פירות ונתינת בשר על גבי גחלים. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי גרם כיבוי (ז) – כיבוי ביום טוב - המשך רבי יהודה וחכמים נחלקו האם מותר לכבות את הדליקה ביום טוב כדי להציל את הבית או הקדירה. לכאורה, מחלוקתם נעוצה בשאלת היתר כיבוי ביום טוב לצורך מכשירי אוכל נפש. אולם, לאור פסיקת הרמב"ם והרי"ף, הציעו הראשונים חלוקות שונות בתוך דיני כיבוי. שיעורים בהלכות שבת

עמודים