הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי כותב (א) מהו גדר מלאכת כותב? מה פירוש הדרישה לכתיבת שתי אותיות? מה פירוש ההבחנה בין גופן שלנו לגופן שלהם? האם מלאכת כותב בשבת היא יצירת אותיות, או העברת מסרים ותכנים? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי כותב (ב) האם דווקא אותיות מתויגות נחשבות ככתב לעניין מלאכת כותב? מהו כתב משיטא? כיצד דיון זה מתקשר לדין כתיבה בחול המועד? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי כותב (ג)- רושם מה הדין ברושם סימנים? האם מתחייב משום כותב? כיצד היו רושמים על גבי קרשי המשכן? מה דין הרושם רישומים וצורות על הכותל? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי כותב (ד)- כתיבה המתקיימת המשנה פוטרת את הכותב בכתב שאינו מתקיים. מהי הגדרת כתב המתקיים? האם צריך שיכתוב גם על גבי דבר של קיימא? למשך כמה זמן הדבר צריך להתקיים (שבת, שבוע, לעולם)? מה דין הכותב על בשרו? מה דין כתיבה במחשב? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי כותב (ה) – פרטי דינים בכותב מה דין הכותב אות אחת ומשלימה לספר? האם מתחייב משום מכה בפטיש? האם ישנו איסור לחבר בגדים לבגד? האם כתיבה בראשי תיבות נחשבת כתיבה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי כותב (ו) – חק תוכות וכתב על גבי כתב בכל מקום בו נדרשת כתיבה (כדוגמת ספר תורה), ישנו כלל כי חק תוכות אינה נחשבת כתיבה. האם כך הוא גם לגבי שבת? האם ניתן לחלק בין שאר המקרים לכתיבה האסורה בשבת? מה דין כתב על גבי כתב? האם יש כאם מעשה כתיבה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מוחק (א) האם מלאכת מוחק הינה מחיקת האותיות או הכשרת מקום לכתיבה חדשה? מה דין המוחק אותיות מכיוון שזקוק לנייר חלק? האם מתחייב על מחיקת טשטוש דיו? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מוחק (ב) - שעווה שנפלה על הדיו התוספתא קובעת כי המוחק שעווה ממקום שיש בו כדי לכתוב שתי אותיות – חייב. האם מדובר על מקרה בו נפלה השעווה על מקום חלק או על גבי אותיות? מה הדין כאשר צובע משטח על מנת להכשירו לכתיבה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מוחק (ג) – היחס בין כותב למוחק  האם יתכן כי במעשה אחד יתחייב הם משום כותב והן משום מוחק? מהו חידושו של החיי אדם בנוגע לנטילת ידיים בשבת? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מוחק (ד) – העלמת כתב ע"י אכילה, קריעה  ושריפה  מה דין אכילת עוגה שעליה כתובות מילים? האם אכילה נחשבת מחיקה? האם ישנו הבדל בדין אם הכתה הוא ממין העוגה או ממין אחר? מה יש לעשות הלכה למעשה עם עוגת יום הולדת? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי קושר (א) מהו יסוד מלאכת קושר? מהי מחלוקת רש`י והרמב`ם? האם הקשר נבחן במידת קיומו בלבד, או שמא גם באופן עשייתו? אילו קשרים נאסר לקשור בשבת? מה דין קשר עניבה? האם ניתן לאגוד את הלולב ביו`ט? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי קושר (ב) לדעת רש`י והרא`ש מלאכת קושר בנויה על יסוד אחד בלבד, והוא שאלת מידת קיומו של הקשר. מכיוון שיש לנו שלוש דרגות בקושר: חייב, אסור ומותר, עלינו להגדיר את משך הזמן של עמידות הקשר לדרגות השונות. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי קושר (ג) לדעת הרי`ף ישנם שני מאפיינים לקשר עליו מתחייבים בשבת – אומן ובר קיימא. מהו קשר אומן? האם קשר אומן נקבע על פי חוזקו או שמא על פי דרך קשירתו? מהו היחס בין שני המאפיינים? האם שניהם נדרשים במידה שווה על מנת להתחייב? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי קושר (ד)- פסק הלכה בשיעורים הקודמים עמדנו על שיטות הראשונים העיקריות בדין קושר, ובשיעור זה נבוא לעמוד על פסק ההלכה בסוגיה. האם מותר לקשור קשר אחד אף לכתחילה? האם מותר לקשור קשר בראש חבל? מהם תולדות מלאכת קושר? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מתיר מהם גדרי מלאכת מתיר? האם חייבים עליה רק כאשר היא באה לתקן בדומה למלאכת קורע? האם חייב רק כאשר מתיר על מנת לקשור? האם ישנה עדיפות בהתרת קשר על פני ניתוקו? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מלבן (א) אב המלאכה של מלאכת מלבן הוא ליבון הצמר שנגזז מן הבהמה, כשהמגמה היא לנקותו ולהצהיל את צבעו. האם המוקד הוא ניקוי הצמר מן הלכלוך או הצהלת הצבע. במילים אחרות: האם מלאכת מלבן היא מלאכת ניקוי הצמר גרידא, או שמא יש זיקה בין מלאכה זו לצביעה, ומגמתה בהשגת הצבע הטבעי של הצמר? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מלבן (ב) בשיעור שעבר ראינו את שיטת ר`ת שקבע כי ליבון שייך רק בבגדים ובמים, ולא בשאר משקים. בשיעור זה נציע הסבר נוסף בשיטתו, ונבאר גם את שיטת הרמב`ן החולק עליו. מהו פסק ההלכה בנוגע לליבון שאינו במים? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מלבן (ג) – שרייתו זהו כיבוסו האם שרייתו של בגד במים נחשבת כבר לכיבוס שנאסר בשבת? הם יש לחלק בין בגדים מחומרים שונים? האם נאמר כלל 'שרייתו זהו כיבוסו' אף כאשר כלל איננו מתכוין לנקות את הבגד? מהי פסיקת ההלכה בנושא? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מלבן (ד) בשיעור זה נשלים כמה נקודות מהשיעור הקודם אודות 'שרייתו זהו כיבוסו'. בהמשך, נעסוק באיסור סחיטת בגדים, על רקע איסור מלבן. האם ישנו איסור סחיטה בכל המשקין או רק במשקין המלבנים? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מלבן (ה) – כיבוס בעור האם יש איסור כיבוס בעור? במה הדבר דומה לסחיטת שער? בשיעור זה נבאר את דעת הראשונים בנושא ואת פסיקת ההלכה בסוגיה. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מלבן (ו) – ניעור טלית האם שייך איסור ליבון בניעור בגד מעפר? אילו הגבלות קיימות על איסור זה? מהו המקרה של ניעור טלית מן הטל שעליה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מלבן (ז) מתי מותר ומתי אסור לנער בגד מלכלוך טיט שעליו בשבת? האם מותר לשפשף בגדים לצורך ניקוים בשבת? האם שייך איסור ליבון בחמה? מה דין הנחת בגדים רטובים בסמוך לאש? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מלבן (ח)- קיפול בגדים באילו תנאים מותר / אסור לקפל בגדים בשבת? מה דין קיפול שלא כסדר קיפולו הראשון? מה דין קיפול טלית בשבת במקום הקפלים? האם ישנה נפקא מינה לשאלה האם זו טלית המיוחדת לשבתות או שהיא משמשת אותו גם בימות החול? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מלבן (ט) מה דין כיבוס בגדי ניילון, מפות ניילון ופלסטיק? האם ניתן להשוותם לכיבוס עור? מה דין שטיפת כלים בסקוטש בעל סיבי ניילון דקים וצפופים? מה דין שריית עדשות מגע בחומר חיטוי? האם ניתן לנקות נעליים מהאבק שעליהם בשבת? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בונה (א) מה נכלל בהגדרת מלאכת בונה? האם כל יפוי של הבנין נאסר גם כן? האם גם הבונה משהו בלבד נאסר? מה ניתן ללמוד ממלאכת מגבן על הכלול באיסור בונה? מהו פסק ההלכה בסוגיה זו? שיעורים בהלכות שבת

עמודים