הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי קידוש או הבדלה על משקה אחר קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי חימום אוכל בשבת קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי חיוב קריאת התורה קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי שימוש בדוד שמש בשבת קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי רחיצה בשבת ויום טוב קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי הקדמת ערבית בליל חג השבועות קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי ערבית כשמקבלים שבת מוקדם קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי מנחה לאחר הדלקת נרות קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי מוזיקה בימי בין המצרים קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור ראשון - נישואים בישראל ועכום בשיעור זה הוגדרה האבחנה בין האישות של הגויים לבין האישות של ישראל סביב מושג המשפטי של הקידושין, והובהרו ההשלכות של אבחנה זו על דיני פילגשות, ועל העונשים השונים שמוטלים על בגידה בנישואין במצבים השונים (בין בת ישראל לבן נוח, בת נוח ובן ישראל ובין שני בני נוח). קש"ת - יסודות אישות
הרב ברוך גיגי שיעור שני - גירושין בישראל ובעכום בתחילתו, השיעור מסיים את אפיון מחלוקת הראשונים (הרמב`ן והתוס') בנוגע לשאלה מהו הרובד ממנו נאסרו גויים באשת איש. בהמשך השיעור, נידון הפער בין יהודים לגויים סביב הליך הגירושין כפי שהוא מאופיין בירושלמי בריש קידושין ובסוגיה בסנהדרין מח ע`ב קש"ת - יסודות אישות
הרב ברוך גיגי שיעור שלישי - מצוות הקידושין השיעור עוסק במצוות הקידושין. בשיעור נידונה השאלה האם מדובר על מצווה עצמאית (רמב`ם, ריב`ש), נסמכת למה שמגיע אחריה (נישואין/פריה ורביה – רמב`ן), או הכשר מצוה בלבד (רא`ש בכתובות). השיעור התמקד בשיטת הרמב`ם. קש"ת - יסודות אישות
הרב ברוך גיגי שיעור רביעי - מצוות הקידושין הרמב`ם מנסח בשני אופנים בספר המצוות ובפתח הלכות אישות, ויש להבין את דעתו במדויק. קש"ת - יסודות אישות
הרב ברוך גיגי שיעור חמישי - מעשה הקניין בקידושין השיעור עוסק בהגדרת הקניין הייחודית בהליך הקידושין. השיעור מתמקד בשיטת רש`י והמאירי המדגישים את מגבלות הקניין, אך מציין גם לרמב`ם בנדרים יב ט ולגמ' בגיטין עז המדגישים דווקא את תוכנו. השיעור מאפיין שאין מדובר בקניין הגוף אך בנוגע לענייני האישות קיים רובד קנייני. קש"ת - יסודות אישות
הרב ברוך גיגי שיעור שישי - דרכי קניין הקידושין בתחילתו, השיעור מציע אלטרנטיבה עקרונית למושג הקניין על בסיס הפני יהושוע בקידושין כט ע`א וטוען כי כלל הקניינים נלמדו מקניין אישה ולא להפך. בהמשכו, השיעור מאפיין את חשיבות דרכי הקניין השונות (כסף שטר וביאה) על בסיס השוואת הסוגיות בין הירושלמי לבבלי ובוחן את היחס בינם לבין הדיון על לשונות הקידושין המופיע בסוגיות הראשונות בבבלי. קש"ת - יסודות אישות
הרב ברוך גיגי כיסוי הראש

עמודים