הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי שיעור 7 - מבשל - בישול אחר אפייה וצלייה או להיפך האם מותר להכין לאכילה דבר שכבר הוכן לאכילה בעבר? השיעור עוסק בדברי הראשונים השונים, הן מתוך השוואה לתחומים אחרים והן מתוך עקרונות החיוב של מלאכת בישול. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 8 - מבשל - כלי ראשון שיעור זה עוסק בדיני הבישול בכלי ראשון: האם הוא אסור מדאורייתא או מדרבנן? אילו מאכלים מתבשלים בכלי ראשון? מהו החום שכלי ראשון מבשל בו? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 9 - מבשל - כלי שני מהו ההבדל בין בישול בכלי ראשון לבין בישול בכלי שני? מדוע "כלי שני אינו מבשל", והאם זה נפסק להלכה? השיעור עוסק בפרטי דיני הבישול בכלי שני, ובפרט בקלי הבישול, דבר גוש, מצקת וכלי שני שחומו גבוה מאוד. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 10 - מבשל - עירוי מכלי ראשון מה רמת האיסור של עירוי מכלי ראשון? הירושלמי דן בשאלה זו, והראשונים הרבו להתייחס אליה. השיעור מתייחס גם לעירוי על דבר עבה ולעירוי אחר עירוי. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 11 - מבשל - עירוב מים במים השיעור עוסק בעירוי נוזל לתוך נוזל - חמים לתוך צוננים וצוננים לתוך חמים. שאלה זו נדונה בגמרא בסוגיית "אמבטי", ויש לה השלכות מעשיות רבות לימינו (לדוגמא, לעניין הכנת תה). שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 12 - מבשל - בישול בחמה (1) השיעור דן בגדרי איסור הבישול באש ותולדותיה, ובהיתר הבישול בחמה. הבישול בחמה הוא אב-טיפוס לסוגי בישול מודרניים ללא אש: מיקרוגל, אש כימית, זכוכית מגדלת, ועוד. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 13 - מבשל - בישול בחמה (2) מדוע אסור לבשל ב"תולדות חמה"? האם מותר להשתמש בשבת בדוד שמש? האם מותר לבשל באמצעות אש דבר שהתבשל באמצעות חמה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 14 - מבשל - מגיס (1) השיעור דן ביסוד איסור ההגסה ובגבולותיו. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 15 - מבשל - מגיס (2) האם מותר להכניס כף לקדירה? האם יש הגסה במים? נוסף על הדיון בשאלות אלו, השיעור מכיל גם סיכום של פסיקת ההלכה בעניין מגיס. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי השלמות בדיני כלי ראשון, שני ושלישי וערוי מים המאמר דן במחלוקת בנושא בישול בכלי שלישי ועירוי מכלי שני. כן הוא גן בצינורות המובילים מים חמים שדינם ככלי שני ובשאלה האם יש בישול בהפשרת תבשיל על ידי קירובו לאש. הוא מפריד בין אם המטרה רק להפיג צינתו לאם המטרה היא לחממו כשהחשש הוא הגעה לחום שהיד סולדת בו שאז יש חשש בישול. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 16 - שהייה (1) אילו תבשילים מותר להשהות על האש מערב שבת ואילו תבשילים אסור להשהות? האם התבשיל המושהה צריך להיות מבושל כל צרכו, כדי שיעור מאכל בן דרוסאי, או אינו מבושל כלל? במה נחלקו חנניה וחכמים? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 17 - שהייה (2) כיצד נפסקה ההלכה באיסור שהייה? מהו דין "קדרא חייתא" (קדרה חיה)? האם מותר להשהות על האש מערב שבת תבשיל שאינו מבושל כלל? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 18 - שהייה (3) מהן הגדרת "גרוף" ו"קטום"? כיצד הן משליכות על היתר השהייה על פלטה ובתוך תנור חשמלי? האם איסור שהייה בכלל נוהג בימינו? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 19 - החזרה (1) תבשיל שהוסר מן האש בשבת, מותר להחזירו אליה בשלושה תנאים: שההחזרה לא תהיה כרוכה באיסור בישול מדאורייתא, שהאש תהיה גרופה או קטומה, ושההחזרה לא תהיה נתינה חדשה על האש. מהו היחס בין שלושת התנאים? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 20 - החזרה (2) כיצד נפסקה ההלכה בעניין החזרה? האם מותר להחזיר תבשיל אל האש סמוך לחשיכה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 21 - הדרכים הנאותות לחימום מאכלים בשבת שיעור זה עוסק בדרכים שונות לחימום מאכלים קרים בשבת: נתינה סמוך למדורה, קדרה על גבי קדרה, הנחה על גבי פלטה חשמלית ונתינה בתוך תנור חשמלי שעתיד להידלק בשבת (באמצעות שעון שבת). שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 22 - הטמנה (1) יסודות דין הטמנה וטעמי האיסור: ההבחנה בין הטמנה בדבר המוסיף הבל לבין הטמנה בדבר שאינו מוסיף הבל; בין הטמנה לצורך ערב שבת לבין הטמנה לצורך שבת בבוקר. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 23 - הטמנה (2) מהי "הטמנה"? האם מותר להטמין קדרה כאשר חלק ממנה נשאר גלוי? כיצד מותר לכסות תבשיל שעל גבי פלטה חשמלית בשמיכות? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 24 - הטמנה (3) האם מותר להטמין תבשיל בעטיפה צוננת, כדי שלא יתחמם ("הטמנה בצונן")? האם מותר להטמין מאכלים בתוך כלי שבתוכו אוכל? מה דינו של כיסוי בנייר אלומיניום (נייר כסף): האם מותר לכסות תבשילים בנייר כזה ולהניחם על הפלטה? מה דינו של סיר לבישול איטי (slow cook)? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 25 - הטמנה (4) - הולדת חום מה דינו של חימום דבר קר על ידי דבר חם - האם חימום כזה כרוך באיסור בישול או באיסור הטמנה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 26 - הטמנה (5) - החזרה, החלפה והוספת להטמנה השיעור דן במחלוקת ת"ק ורשב"י בענין החלפה והוספה בהטמנה בשאלת דיעבד ומלכתחילה. הוא דן בשאלה האם יש הטמנה אם חוזר וטומן תבשיל שנתגלה ובשאלה באילו תנאים ניתן להחזיר קדרה להטמנה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בגדרי שהייה והטמנה בשיטת רש"י שיעור האחרון בשנה זו. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 27 - זורע השיעור עוסק בגדרי מלאכת זורע, בתולדות המלאכה, בדינו של זורע במים, ובזריעה ונטיעה בעציצים. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 28 - חורש השיעור עוסק בהבנות הראשונים בהגדרת מלאכת חורש. כמו כן נידונה שאלה חרישה באמצעות מחרשה וטרקטור ומחלוקת האחרונים בעניין. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 29 - קוצר (1) השיעור עוסק בהגדרת מלאכת קוצר, בסוגיית "זומר וצריך לעצים", ובשאלה של קוצר בנוגע לגידולי קרקע. שיעורים בהלכות שבת

עמודים