הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי שיעור 30 - קוצר (2) השיעור עוסק בסוגיית עציץ נקוב ושאינו נקוב ובשאלות הנספחות לסוגיות אלו. כמו כן, נידון האיסור להשתמש 'במחובר' בשבת ולרכב על בהמה בשל כך. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 31 - מעמר (1) השיעור פותח בשאלה איזו פעולה בדיוק באיסוף התבואה נחשבת מעמר. לאחר מכן נידונה השאלה של מעמר בגידולי קרקע. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 32 - מעמר (2) השיעור מתמקד בשיטת הרמב"ם במלאכת מעמר ובפרשנויות השונות שניתנו לה. כמו כן, מובאת פסיקת השו"ע והאחרונים בשאלות שהועלו בשני השיעורים. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 33 - מלאכות הברירה - מבוא השיעור מתמודד עם השאלה מדוע יש צורך בשלוש מלאכות הברירה: זורה, בורר ומרקד, ומה בדיוק קו הגבול המבחין ומפריד ביניהן. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 34 - זורה השיעור דן במלאכת זורה ובמחלוקת האחרונים במהותה וביחסה למלאכת בורר. סוגיית "זורה ורוח מסייעתו" נידונת באריכות על השלכותיה, בנוסף לשיטת הירושלמי בעניין. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 35 - בורר (1) השיעור דן בחקירה האם מוקד מלאכת בורר הוא בפעולה או בתוצאה. כמו כן, מועלית שאלת שיעור האיסור וכיצד מודדים אותו, בזיקה למקרה של זבוב שנפל למרק. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 36 - בורר (2) השיעור מתמקד בשאלה האם ומתי יש איסור ברירה בין שני מיני אוכלים ולבסוף האם יש איסור ברירה במין אחד. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 37 - בורר (3) מה הם התנאים להתיר ברירה? הדבר תלוי במחלוקת הראשונים. השיעור עוסק בשיטת רמב"ן מחד ורש"י ותוספות מאידך. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 38 - בורר (4) השיעור מביא דעות החולקות על הבנת רבינו חננאל בסוגיית היתרי ברירה ומציעות היתרים נוספים. לבסוף מובאת פסיקת ההלכה בעניין שלושת היתרי הברירה. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 39 - בורר (5) השיעור מברר את הגדרת שניים מתוך שלושת היתרי הברירה: לאלתר ואוכל מתוך פסולת. מחלוקות הראשונים והפסיקה בעניין. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 40 - בורר (6) השיעור ממשיך ומברר את הגדרת היתרי הברירה והפעם השלישי: ביד ולא בכלי. מהי ברירה בכלי? נידונות גם שאלות נוספות בדיני ברירה בעל משמעות הלכתית אקטואלית. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 41 - דש (1) השיעור עוסק בהגדרת מלאכת דש: רש"י מול שאר הראשונים. הרב מראה כי ישנם שני סוגים של מלאכת דש. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 42 - דש (2) השיעור עוסק בכלל העקרוני "אין דישה אלא בגידולי קרקע" ובהבנות השונות שנאמרו בו. כמו כן, מובאת פסיקת ההלכה בסוגיית חולב. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 43 - דש (3) השיעור עוסק בשאלה האם יש איסור לקלף פירות בשבת. לשם כך נידונה השאלה מה היחס בין מלאכת בורר ודש, לעניין היתר "לאלתר" למשל. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 44 - דש (4) השיעור עוסק בדין סחיטת פירות בשבת. סחיטת פירות נידונה כתולדת דש, ומתוך כך מתבארת ההבחנה בין סוגי הפירות. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 45 - דש (5) בשיעור זה נמשך הדיון בסחיטת פירות, תוך עיסוק בשתי שאלות עיקריות: סחיטת כבשים ושלקות, וסחיטת משקה ההולך לאיבוד. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 46 - דש (6) בשיעור זה נמשך הדיון בסחיטת פירות ונידונים בו השלמת עניינים נוספים בעניין זה: סחיטת פירות לתוך אוכלים ודין סחיטת פירות בוסר. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 47 - דש (7) בשיעור זה נידונים היבטים נוספים במלאכת דש: סחיטת לימונים, חליבה בשבת, וחליבה לתוך אוכל. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 48 - דש (8) בשיעור זה מושלם הדיון במלאכת דש. השיעור דן בשלושה נושאים: ריסוק חלות דבש, ריסוק שלג וברד ודינו של החובל בבהמה, חיה ועוף. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 49 - טוחן (1) בשיעור זה נידונים גדרי מלאכת טוחן. האם טוחן הוא רק עשיית אבקה וקמח או גם חיתוך דק? צורת מלאכת טוחן: מלאכת כתישה או מלאכת חיתוך? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 50 - טוחן (2) האם איסור טוחן שייך בכל סוגי המאכלים? בכך נאמרו חמש שיטות בראשונים. בשיעור נידונות השיטות ופסיקת ההלכה בנידון. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 51 - טוחן (3) בשיעור נדונים שני היתרים המוזכרים בראשונים לגבי מלאכת טוחן: טחינה 'לאלתר' וכן "אין טוחן אלא בגידולי קרקע". שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 52 - טוחן (4) השיעור פותח בהיתר אפשרי נוסף במלאכת טוחן: "אין טוחן אחר טוחן". כמו כן, נידונות סוגיות מעשיות במלאכת טוחן: מעיכת בננה ואבוקדו ו'שחיקת סממנים' - רפואה בשבת. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 53 - לש (1) השיעור דן בהגדרת מלאכת דש. השיעור מבאר את מחלוקות התנאים (רבי ורבי יוסי), האמוראים והראשונים בעניין לישה בקמח ובעפר. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שיעור 54 - לש (2) בשיעור זה נידונה מחלוקת האמוראים בעניין לישה בדיו. כמו כן, מובאת מחלוקת הפוסקים בעניין לישה במי פירות. שיעורים בהלכות שבת

עמודים