הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי הלל בליל הסדר קש"ת - מעגל השנה
הרב ברוך גיגי קדושת ראש השנה וראש חודש בשיעור זה נעסוק ביחס שבין קדושת ראש השנה וקדושת ראש חודש. נבחן את השאלה האם מדובר בשתי קדושות נפרדות, או שמא מכיוון שימים אלו מחוברים מעצם הגדרתם הרי שקדושה אחת היא. עיקר הדיון יתמקד בשאלת הגמרא - האם מזכירים את ראש חודש בתפילת ראש השנה, וכן בטיב הקרבנות שמקריבים באותו היום. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ברוך גיגי קדושת השבת, המועדים ויום הכיפורים מהו היחס בין איסורי מלאכה לקדושת היום? בשיעור זה נעסוק בהבדלים שבין איסורי המלאכה בשבת ויו`ט, ואף נברר האם הבדלים אלו נובעים מקדושתם השונה של הימים. בנוסף לכך, נבחן את רמת הקדושה של יום כיפור ואת השלכותיה על איסורי המלאכה שבו. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ברוך גיגי צרכי שבת נעשים ביום טוב השיעור הקודם עסק במחלוקת האמוראים בנוגע לדין `הואיל`. בשיעור זה נדון בשאלה האם גם רבה המקבל את דין `הואיל` יכול לסבור שצרכי שבת נעשים ביום טוב. שאלה זו נבחן ברמת ניתוח הסוגיה עצמה, ואף נתמודד עם השאלה כיצד מתיישבים הדברים עם איסור הכנה. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ברוך גיגי גדר מצוות קריאת שמע האם מצוות קריאת שמע היא מצווה מן התורה או מדרבנן? כיצד יש להסביר את הפסוקים לפי כל אחת מן הדעות הללו? מהו הגדר המדויק של מצוות קריאת שמע, האם מדובר בקבלת עול מלכות שמיים או שמא מדובר באופן מסוים של לימוד תורה? קש"ת - קריאת שמע
הרב ברוך גיגי יסודות האמונה בקריאת שמע בשיעור הקודם הצגנו את המתח שבין הגדרת קריאת שמע כקבלת עול מלכות שמיים לבין הגדרתה כסניף של תלמוד תורה. נדמה שהיישוב למתח זה נעוץ בחילוק שבין פעולת המצווה לבין קיום המצווה. בנוסף, נדמה כי התכנים שמכילה קריאת שמע אינם רק הכרזה כללית על קבלת עול מלכותו יתברך, אלא אמורים להחדיר באדם את יסודות האמונה. בשיעור זה נתמקד בהבנת המסגרת הכללית של קריאת שמע ובניתוח של מצוות תלמוד תורה המופיעה בפרשייה הראשונה. קש"ת - קריאת שמע
הרב ברוך גיגי אהבת ה' - הקריאה המתמדת הפרשה הראשונה של קריאת שמע פותחת במצוות אהבת ה'. כיצד ניתן לצוות על רגש האהבה? נדמה כי התשובה לשאלה זו טמונה בקריאה המתמדת של הקב`ה כלפינו, ובאהבתו אותנו. קריאה זו גורמת לכך שמאמץ מסוים מצידנו יוביל בהכרח לאהבת ה'. לפי עיקרון זה ניתן גם להבין את שייכותה של מצוות תפילין לפרשה זו. בתפילין אנו מביעים באופן ממשי את זיקתנו לקב`ה, ובאופן מקביל, קובעת הגמרא, לובש גם הקב`ה תפילין אשר מכילים פסוקים העוסקים באהבת ה' לעם ישראל. קש"ת - קריאת שמע
הרב ברוך גיגי מצוות המזוזה ומצוות ציצית מהו תפקידה של מצוות מזוזה בפרשה הראשונה של שמע? נדמה כי המזוזה מהווה מעין הכרזה על כך שבית האדם הוא ביתו של הקב`ה. באמצעות הבנה זו ניתן להסביר את הסגוליות של שמירת המזוזה על הבית. הכרזה זו משתלבת היטב עם היסודות של פרשה ראשונה בקריאת שמע - אהבת ה' והזיקה ההדדית שבין עם ישראל לקב`ה. באופן דומה מתבארת גם מצוות ציצית ושייכותה לקריאת שמע - הציצית נמצאת תמיד על גופו של האדם כחלק מבגדיו, והיא מכריזה על זיקתו של האדם לקב`ה. קש"ת - קריאת שמע
הרב ברוך גיגי קריאת שמע - מסגרת חיי האדם בחלקו הראשון של השיעור נשלים את הדיון בפרשה האחרונה של קריאת שמע ובעיקר במצוות זכירת יציאת מצרים. מדוע השמיט הרמב`ם מצוה זו ממניין המצוות? ייתכן כי לדעת הרמב`ם מצוות זכירת יציאת מצרים היא חלק ממצוות קריאת שמע, והדבר משתלב עם יסוד מצוות קריאת שמע - קבלת עול מלכות שמיים. בהמשך השיעור ננסה להראות כיצד מצוות קריאת שמע מהווה את מסגרת חיי היהודי: ק`ש שחרית וערבית; קריאת שמע של קרבנות וק`ש שעל המיטה; וכן ק`ש ערב ברית המילה, וק`ש בשעת הפטירה. קש"ת - קריאת שמע
הרב ברוך גיגי זמן קריאת שמע של ערבית המשנה הראשונה במסכת ברכות אומרת שזמן קריאת שמע של ערבית הוא משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. מדוע המשנה תולה את זמן ק`ש באכילת תרומה? ייתכן שהדבר תלוי בחקירה יסודית בזמן ק`ש - האם מדובר בזמן שכיבה, או שמא זמן השכיבה הוא סימן ללילה. בנוסף, ייתכן שהמשנה מעוניינת לקשור את קריאת שמע לעולם המקדש והכהנים, בבחינת `ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש`. בסוף השיעור נתחיל לדון בדברי הראשונים באשר למנהג העולם לקרוא את שמע טרם צאת הכוכבים. קש"ת - קריאת שמע
הרב ברוך גיגי קריאת שמע מפלג המנחה רבנו תם סבור שניתן באופן עקרוני לצאת ידי חובת קריאת שמע כבר מפלג המנחה, וזאת אליבא דרבי יהודה שמגביל את זמן מנחה לפלג המנחה. כיצד ניתן להבין שיטה זו? בשיעור ננסה להוביל שתי דרכים בהבנת שיטת רבנו תם, הדרך האחת מיוסדת על כך שזמן זה הוא זמן שכיבה, וזאת לאור שיטת רבנו תם הכללית באשר לזמני היום. הדרך השנייה טוענת שהחל מפלג המנחה מדובר כבר בלילה של עולם המקדש, ולאור זאת ניתן לקרוא את שמע החל מן הזמן הזה. קש"ת - קריאת שמע
הרב ברוך גיגי תפילת ערבית מוקדמת בשיעור הנוכחי נמשיך לעסוק בשיטות הראשונים השונות כיצד יש לנהוג כאשר מתפללים תפילת ערבית טרם צאת הכוכבים. נדון בדברי הראשונים ביחס לשיטת ר`ת - הטוען שניתן לצאת ידי חובת קריאת שמע כבר מפלג המנחה אליבא דרבי יהודה, האם ניתן להתפלל מנחה לאחר הפלג המנחה ומיד לאחר מכן ערבית; נעסוק בשיטת רבנו יונה, שיש לחזור ולקרוא שתי פרשיות ראשונות של שמע לאחר צאת הכוכבים. וכן נדון במנהג הנפוץ בקרב עדות ישראל הלכה למעשה. קש"ת - קריאת שמע
הרב ברוך גיגי זמן ערבית וקריאת שמע בארצות הצפון מנהג רווח מימות הקדמונים היה להתפלל ערבית זמן רב קודם צאת הכוכבים, ואפילו לפני פלג המנחה. תרומת הדשן טוען שעל אף שאין בסיס הלכתי למנהג זה, הרי שכיוון שרבים וטובים נהגו כך ניתן לאמץ מנהג זה. ייתכן שיש מקום ללמד זכות על מנהג זה, לאור היסוד של זמן קריאת שמע של ערבית לפי 'זמן שכיבה', וכן לפי העיקרון של 'תפילות אבות תקנום', כך שזמן תפילת ערבית אינו כפוף להקטרת אברים ופדרים במקדש, אלא לסיום יומו של האדם. ענין נוסף שנדון בשיעור הוא המנהג לקיים מניינים מאוחרים בשבתות, כך שלא ניתן לקרוא קריאת שמע בזמנה במסגרת המניין. קש"ת - קריאת שמע
הרב ברוך גיגי דין ריח הגט הפוסל בכהונה שיעור כללי
הרב ברוך גיגי מזויף מתוכו שיעור כללי
הרב ברוך גיגי תקנת זמן בגיטין ובשטרות שיעור כללי
הרב ברוך גיגי שם האיש והאשה בגט שיעור כללי
הרב ברוך גיגי ההשלכות של עציץ נקוב בסדר זרעים שיעור כללי
הרב ברוך גיגי שיעור פתיחה לברכות שיעור כללי
הרב ברוך גיגי אבות תיקנום או כנגד תמידין שיעור כללי
הרב ברוך גיגי תפילת תשלומים שיעור כללי
הרב ברוך גיגי שכח של שבת ביום טוב שחל בשבת שיעור כללי
הרב ברוך גיגי מפרכסת שיעור כללי חולין
הרב ברוך גיגי תחילתו בפסול וסופו בכשרות בפסולי עבירה שיעור כללי סנהדרין
הרב ברוך גיגי פסול אוהב ושונא שיעור כללי סנהדרין

עמודים