הרב משה טרגין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין חובת ה'הדר' בארבעת המינים התנאים נחלקו בהיקף הצורך ב'הדר': לחכמים קיים דין זה בכל ארבעת המינים, ולרבי יהודה הוא קיים באתרוג בלבד. המחלוקת משקפת כנראה שתי הבנות באופי הדין: האם זהו דין במעשה המצווה, או בהגדרת מין האתרוג. מכמה ראשונים עולה ששני הדינים קיימים להלכה. נפקא-מינות אפשריות הן פטור מהדר בשעת הדחק, ושאלת מקור הדין בפסוקים. מתודולוגיה
הרב משה טרגין שליח בית דין שהרג בשוגג המשנה במכות כותבת ששליח בית דין שהכה אדם במצוַת בית הדין והרג אותו בשוגג - אינו גולה. מהם יסודותיו של דין זה? מהו היחס בין קביעת מספר המלקות ע`י בית הדין באומד לבין מספר המלקות הקבוע בתורה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין אופי מצוַת נטילת לולב בשבעת הימים מהסוגיות בגמרא קשה להכריע אילו פסולים פוסלים את הלולב בכל שבעת הימים, ואילו פוסלים אותו רק ביום הראשון. בראשונים ובאחרונים עולות הצעות לחלוקה בין רמות שונות של פסולים (עיקריים לעומת משניים, פסולי הגדרת המין לעומת פסולי הדר, פסולים בחפצא לעומת פסולים במעשה המצווה), בין מקומות שונים (מקדש וגבולין), ובין מצוַת נטילת ארבעת המינים לבין מצוַת שמחת החג. מתודולוגיה
הרב משה טרגין מצוַת בניית סוכה האם בניית הסוכה היא חלק ממצוַת הישיבה בה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין האם ספירת העומר היא מצווה שהזמן גרמה לכאורה נראה שספירת העומר היא מצוַת עשה שהזמן גרמה, כיוון שחייבים לקיימה רק בלילה ורק בין פסח לשבועות. אמנם, הרמב`ן סבור שזו אינה מצווה שהזמן גרמה. מהן סיבותיו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין בעניין הידור מצווה השיעור עוסק בחיוב להדר במצוות: האם הוא מדאורייתא או מדרבנן? האם זהו חיוב לכתחילה בלבד, או שיש לו גם פן המעכב בדיעבד? מהו אופיו של חיוב זה: הוספת יופי וכבוד, או קיום מעולה יותר של המצווה?
הרב משה טרגין זריזין מקדימין למצוות
הרב משה טרגין תפקיד הכוונה במעשה המצווה להלכה נפסק שמצוות אינן צריכות כוונה. מה טיבה של פסיקה זו? האם עדיין יש משמעות לכוונה בעשיית המצווה?
הרב משה טרגין כתותי מכתת שיעוריה (א)
הרב משה טרגין כתותי מכתת שיעוריה (ב)
הרב משה טרגין אופיים של הביכורים קיים דמיון בולט בין מצוַת הביכורים לבין מצוות המעשר והתרומה. מהו הקשר בין הביכורים לבין עולם הקרבנות והמקדש?

עמודים