הרב משה טרגין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין כיבוד אב מול כיבוד אם הגמרא קובעת שכיבוד אב קודם לכיבוד אם. האם הסיבה היא מעשית, כי גם האם חייבת בכבוד בעלה, או שהקדימות היא עקרונית? מה יהיה הדין כאשר ההורים גרושים, או אחרי שהאב הלך לעולמו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קניין משיכה לקניין יש שני מרכיבים: גמירות דעת ומעשה קניין. מהי משמעותה של המשיכה? האם היא מבטאת שליטה על החפץ, או הכנסה לביתו של הקונה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שוויה אנפשיה חתיכא דאיסורא לכאורה נראה שדין `שוויה אנפשיה חתיכא דאיסורא` סותר את הכלל של `אין דבר שבערווה פחות משניים`. מהו אופיו והיקפו של דין זה? האם הוא נובע מגדרי העדות הרגילים, או מגדרי הנאמנות במקום שאין בו עדים? מתודולוגיה
הרב משה טרגין הנחת תפילין בלילה התנאים נחלקו האם הלילה הוא זמן הנחת תפילין. לדעת השוללים, ייתכן שקיים איסור להניח תפילין בלילה. ניתן להסביר שקיימים במצוַת תפילין שני דינים שונים, שאחד מהם דורש עלייה למדרגה רוחנית גבוהה, שאיננה אפשרית בלילה (מטעמי נקיות). מהי הגדרת ה`יום` וה`לילה` לעניין זה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מצוַת תוכחה האם חיוב תוכחה קיים גם כאשר אין כל סיכוי שתהיה לה השפעה כלשהי? מהו אופייה של מצוַת התוכחה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קניין הגבהה מהו אופיו של קניין ההגבהה? לאיזה גובה צריך להגביה את החפץ כדי לקנות אותו? האם דין `לבוד` חל גם על קניין הגבהה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קידוש השם מתודולוגיה
הרב משה טרגין קביעת מזוזה בפתח מקום שאינו עשוי לכבוד להלכה, אסור לקבוע מזוזה במקום שיש בו דברים לא-מכובדים. מהו יסוד דין זה: כבודה של המזוזה, או שקביעתה במקום כזה פוגעת בעצם המצווה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מי חייב במצוַת מילה (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין אין שליח לדבר עבירה מדין הגמרא אין שליח לדבר עבירה. לכן, אם אדם מינה שליח לעשות בעבורו עבירה - האחריות על העבירה מוטלת על השליח, ולא על המשלח. מהו אופי דין זה? האם שליחות לדבר עבירה אינה מתחילה כלל, או שהשליחות קיימת ורק מעשה העבירה אינו מתקיים? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תנופה הגמרא כותבת שהבעלים והכהן מניפים את הקרבן בצוותא. האם ידו של הבעלים אינה חוצצת בין יד הכהן לבין הקרבן? שיעור זה דן בתפקיד הכהן, על רקע חילוקו של ר' חיים בין כהן המבצע עבודה לבין כהן המשמש כמקום העבודה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין זכור את יום השבת לקדשו מהם הציוויים הכלולים בפסוק `זכור את יום השבת לקדשו`? כידוע, נחלקו הלל ושמאי כיצד יש לקיים מצווה זו. מהו יסוד המחלוקת? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קניין חזקה (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין קלוטה כמי שהונחה דמי מתודולוגיה
הרב משה טרגין מלך ומלכות (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין מנורת המקדש מתודולוגיה
הרב משה טרגין מי חייב במצוַת מילה (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין שבועת שווא מהי ההגדרה של שבועת שווא? מהו היחס בין שבועת שקר לבין שבועת שווא? מתודולוגיה
הרב משה טרגין משיח לפי תומו לעיתים ניתן לסמוך על עדותם של פסולי עדות, כאשר הם משיחים לפי תומם. מהו אופיו ומהו היקפו של דין זה? האם הוא חל על כל פסולי העדות? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שאילה בבעלים ההלכה קובעת ששומר פטור מתשלום על נזק שאירע לחפץ אם `בעליו עמו`. האם פטור זה חל גם על פשיעה של השומר? מהו דין `פושע כמזיק`? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קניין חזקה (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין מלאכת העברה בראשונים יש דעות שונות ביחס למידת ההבדל שבין איסור הוצאה מרשות לרשות לבין איסור העברה ברשות הרבים. בין השאר נידונים הצורך בכוונה לעבור על האיסור, הצורך בעקירה והנחה והיכולת להפעיל את דין `קים ליה בדרבה מיניה`. החילוק העולה הוא בין ההוצאה שעניינה בשינוי מקום החפץ לבין ההעברה שעיקרה הזזת החפץ בלבד, וכעין זה נמצא בחידושי ר' חיים מבריסק. מתודולוגיה
הרב משה טרגין הטפת דם ברית הגמרא קובעת שיש להטיף דם ברית מתינוק שנולד מהול ומגר שנתגייר. האם דין זה נובע מהחשש ל`ערלה כבושה`, או שזהו דין מהותי? מתודולוגיה
הרב משה טרגין הרהור בדברי תורה מתודולוגיה
הרב משה טרגין קידוש בבית הכנסת מהו יסוד המנהג לקדש בבית הכנסת? האם הקידוש בבית הכנסת אינו ברכה לבטלה, שהרי `אין קידוש אלא במקום סעודה`? האם האדם יכול להחיל קדושה על השבת? מתודולוגיה

עמודים