הרב משה טרגין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין מלך ומלכות (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין קריאת התורה בפורים מתודולוגיה
הרב משה טרגין אפוטרופוס הגמרא לומדת שאפוטרופוס רשאי לפעול לטובת יתומים. אך מהו אופי תפקידו של האפוטרופוס? האם הוא פועל מטעם היתומים או מטעם בית הדין? האם יש קשר בין סמכות האפוטרופוס לבין `זכין לאדם שלא בפניו`? האם היתומים יכולים להתנגד למעשיו של האפוטרופוס? מתודולוגיה
הרב משה טרגין אופיו של קניין חצר מספר סוגיות בגמרא קובעות שחצרו של אדם נחשבת כידו. האם יש לחצר מעמד ממש זהה ליד, או שקניין חצר דומה באופיו לקניין יד? מתודולוגיה
הרב משה טרגין הוצאה מרשות לרשות הגמרא מפרטת שני פסוקים שונים שנלמדת מהם מלאכת הוצאה. מדוע יש צורך ללמוד אותה מפסוקים, בניגוד לשאר המלאכות? לפי התוספות, הוצאה היא `מלאכה גרועה`, משום שאינה מוגדרת היטב ומשום שאינה מביאה לשינוי בגוף החפץ. מאפיינים מיוחדים של דיני הוצאה ניתן להסביר לאור הגדרתה כמלאכה גרועה, למשל היתר אמירה לגוי לדעות מסוימות, היתר מעשה שבת בהוצאה וחילוקים באופן ההוצאה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין קריאת התורה בשחרית של פורים מדוע כאשר קוראים בתורה, יש לקרוא לפחות עשרה פסוקים? כיצד אנו קוראים בשחרית של פורים תשעה פסוקים בלבד? האם ישנו הבדל בין הקריאה בתורה בימים טובים לבין הקריאה בתורה בשאר הימים? מתודולוגיה
הרב משה טרגין סמיכת הדיינים ההלכה קובעת שדיינים צריכים להיות סמוכים על ידי קודמיהם, ולא הדיוטות. מהו אופייה של סמיכה זו? האם הסמיכה מגדירה את המעמד האישי של כל דיין, או את מעמדו של בית הדין כולו? האם דין זה חל גם על בתי דין של התרת נדרים ושל חליצה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שומרים מדוע שומר שפשע חייב לשלם: בשל עצם הפשיעה או בשל הנזק שנוצר? מהן סברות המחלוקת בדין `תחילתו בפשיעה וסופו באונס`? איזו רמה של פשיעה מחייבת את השומר לשלם על אונסין? מתודולוגיה
הרב משה טרגין הנאה מתרומה טמאה ההלכה קובעת שכוהנים מותרים ליהנות משריפת תרומה טמאה. מהו אופיו של היתר זה? האם יש היתר מיוחד לכוהנים ליהנות משריפת התרומה, או שמא התרומה הטמאה מותרת לכוהנים באופן עקרוני בצורה של שריפה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין עקירה והנחה השאלה אם הוצאה היא מלאכה גרועה משליכה גם על שאלת מקומן של העקירה וההנחה במלאכת ההוצאה: האם הן רק נקודות קצה של הפעולה או שהן המרכיב העיקרי במלאכה. לשאלה זו נפקא-מינה במקרים שבהם העקירה או ההנחה אינן כרגיל, כגון `עקירת גופו`, `קלוטה כמי שהונחה` וקליטת חפץ בשלושת הטפחים הסמוכים לקרקע. מתודולוגיה
הרב משה טרגין תפילת הדרך האם תפילת הדרך היא תפילה לשלום ההולכים בדרך, או שהיא מעין 'התייעצות' עם הקב`ה? על איזו נסיעה יש לומר תפילת הדרך? מתי צריך לאומרה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין כלאיים הגמרא כותבת שגידולים שהשרישו בהיתר ואחר כך נתערבבו - נאסרים מחמת כלאים רק אחרי שהוסיפו שיעור של 1/200. מהו אופיו של דין זה? האם זהו דין מדיני התערובות והביטול, או שמא תערובת בשיעור קטן יותר אינה נחשבת לחפץ של איסור? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מיגו נגד עדים מדוע `מיגו נגד עדים - לא אמרינן`? האם הכוח של מיגו חלש מהכוח של עדים, או שמא אין למיגו שום משמעות במקום שיש עדים? מהן הנפקא-מינות של שאלה זו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין היחס בין שני ימי הפורים מהו היחס בין י`ד באדר לבין ט`ו בו? לפי הסבר היסטורי של הרמב`ן, יום י`ד הוא היום העיקרי ויום ט`ו משני לו. להסבר זה יש השלכות לדינם של הולכי מדבריות, לדיני בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר, ולשאלה אם פרוז יכול להוציא מוקף ידי חובתו בקריאת המגילה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין שומע כעונה הבנת דין `שומע כעונה` תלויה בהבנת כ`ף הדמיון: האם השומע נחשב כאילו אמר את הדברים בפועל ממש, או רק תוצאת האמירה נזקפת לזכותו? האם דין זה חל על סומא? האם הוא חל רק על מצוות שנאמרות בקול רם (כמו ברכת כוהנים)? האם קיים דין הפסק ב`שומע כעונה`? האם המשמיע צריך להיות מחוייב במצווה בעצמו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תוספת שביעית מתודולוגיה
הרב משה טרגין אפקעינו רבנן לקידושין הגמרא מעלה אפשרות שחכמים יכולים להפקיע רק קידושי כסף, ולא בקידושי ביאה. מהי סברת החילוק בין שני סוגי הקידושין? מהי מסקנת הגמרא? כיצד פועל דין `אפקעינהו`? מתודולוגיה
הרב משה טרגין פטור חתן מקריאת שמע מתודולוגיה
הרב משה טרגין דבר הגורם לממון לדעת רבי שמעון, `דבר הגורם לממון - כממון דמי`. האם דין זה מצביע על סוג חדש של בעלות? מתודולוגיה
הרב משה טרגין איסור `לא תתחתן בם` ממה נובע האיסור של `לא תתחתן בם`? האם יסודו בקדושת ישראל, או בחשש מהליכה אחרי עבודה זרה? האם איסור זה חל רק על שבעת העממים, או על כל הגויים? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קריאת המגילה בשני ימי הפורים בעניין בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר, הרי`ף סבר שדינו של האדם תלוי בדעתו, ואילו הרמב`ן פסק שדינו של האדם מבוסס על מנהג המקום. ניתן להעלות הבנה נוספת, לפיה קיימות שתי מצוות נפרדות - לקרוא את המגילה ביום י`ד וביום ט`ו. כתוצאה מהבנה זו, קיימים מקרים שבהם האדם יתחייב לקרוא את המגילה פעמיים, ומקרים שבהם האדם לא יתחייב בקריאת המגילה כלל. מתודולוגיה
הרב משה טרגין סוף טומאה לצאת בדיני טומאת אוהל נפסק שכל דבר הנמצא במסלול שהמת עתיד לצאת בו מן הבית - נטמא, גם אם הפתחים שבמסלול זה סגורים. מהו אופי דין זה? האם אנו מתייחסים לפתחים כאילו נפרצו, או שהטומאה חלה באופן גורף בכל 'תחומו' של המת, ואיננה מתחשבת במכשולים בדרך? לשאלה זו השלכה מעשית לדיני טומאת כוהנים. מתודולוגיה
הרב משה טרגין אדר א' ופורים קטן האם השם `אדר א'` רומז לכך שבשנה מעוברת יש שני חודשי אדר? מדוע מצוות הפורים אינן חלות באדר הראשון? מהו מעמדו של פורים קטן? האם יש קשר בינו לבין הפורים הגדול? מתודולוגיה
הרב משה טרגין חצי דבר דין `דבר ולא חצי דבר` קובע שאי אפשר לצרף שתי עדויות שונות לכלל עדות אחת. מהו היקפו של דין זה? מתי ניתן להתחשב גם בעדות על 'חצי דבר'? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מגילת אסתר ומעמדה ביחס לשאר ספרי התנ`ך מתודולוגיה

עמודים