הרב משה טרגין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין מצוַת כרפס מצוַת אכילת הכרפס נועדה כדי ש`יתמהו הנערים וישאלו`. מהו אופייה של מצווה זו, מהם דיניה ומהו שיעורה? האם זוהי מצווה עצמאית, או הרחבה של מצוַת המרור? מה דינו של אדם שיש לו רק ירק אחד? מתודולוגיה
הרב משה טרגין עד המסייע פוטר משבועה דין ידוע הוא שעדות של עד אחד מחייבת שבועה. היא עדות לטובת אדם מסויים יכולה גם לפטור אותו משבועה? האם `עד המסייע` מבטל את חיוב השבועה מעיקרו, או מהווה תחליף במקום השבועה? בהקשר זה, יש לדון גם בענייני גלגול שבועה, שבועת נשבע ונוטל, ודין `מתוך שאינו יכול להישבע - משלם`. מתודולוגיה
הרב משה טרגין גומלין לעיתים אין מאמינים לעד אחד בגלל חשש ל`גומלין` עם אדם אחר. האם זהו חשש לשקר, או הפקעה של נאמנות מיוחדת? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שתי הקריאות של המגילה כידוע, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום. האם שתי הקריאות של מגילת אסתר הן שתי קריאות נפרדות, או שהן שני חצאים של תהליך אחד? האם יש הבדל בין שתי הקריאות? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שופר שנסדק מדוע שופר שנסדק - פסול? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שבועת ביטוי להבא ברור שמי שנשבע שלא יאכל, ועבר על שבועתו ואכל - עבר על איסור; אך מהו אופי האיסור? האם מתברר למפרע שנשבע שבועת שקר, או שמא הוא קיבל על עצמו איסור עצמאי, מעין נדר? הדים לחקירה זו אפשר למצוא במחלוקת אמוראים בעניין מקור הדין, ובכמה מחלוקות תנאים בעניין היקפו - האם גם מי שאכל פחות מכזית חייב? האם יש היקש בין שבועה על העבר לבין שבועה על העתיד? האם ניתן להתפיס שבועה אחרת בשבועה כזו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תפיסה (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין קדימות בני ירושלים בצדקה האם יש להקדים את עניי ירושלים לעניים אחרים בנתינת צדקה? השיעור סוקר את תשובת ה`חתם סופר` על שאלה זו, ועוסק בשאלה האם יש מצווה בימינו לגור בירושלים. מתודולוגיה
הרב משה טרגין ולפני עור לא תתן מכשול (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין לא תחמוד (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין מצוַת משלוח מנות האם מצוַת משלוח מנות היא מצווה עצמאית, או שהיא חלק ממצוַת הסעודה? מהו זמנה של מצווה זו? מי מחוייב בה? כיצד מקיימים אותה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מצווה הבאה בעבירה הראשונים נחלקו האם פסול `מצווה הבאה בעבירה` הוא דאורייתא או דרבנן. מהירושלמי עולה שהבעיה במצווה כזו אינה במעשה המצווה, אלא בחפץ שנעשות בו המצווה והעבירה. להבנה זו השלכות על אופי הפסול: הוא יחול רק על מצוות שיש בהן חשיבות לחפצא של המצווה, כמו לולב, ולא כאשר החפץ אינו חשוב, כמו בקריעת בגד של אָבל או בשמיעת קול השופר (להבנת הרמב`ם). הראב`ד מציג הבנה אחרת, שלפיה הפגם נעוץ במעשה, ולא בחפצא. מתודולוגיה
הרב משה טרגין שופר שניקב המשנה כותבת ששופר שניקב וסתמו, אם מְשנה את קולו - פסול, ואם לאו - כשר. נחלקו התנאים במקרה שהשופר ניקב וסתמו במינו של השופר. מהו יסוד המחלוקת? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תפיסה (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין בדיקת חמץ מתודולוגיה
הרב משה טרגין מינוי על קרבן פסח כדי לאכול מקרבן פסח, חובה להימנות עליו מראש. מה פשר המינוי הזה? האם הוא מהוו רכישת בעלות על הקרבן, או רק רכישת זכות אכילה ממנו? כיצד מתמנים על הקרבן? האם ניתן להצטרף לחבורה באיחור? האם מחשבה להאכיל את הפסח למי שאינו מהחבורה נחשבת מחשבת פיגול? כיצד יש לחלק את הבשר בין המנויים עליו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ולפני עור לא תתן מכשול (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין לא תחמוד(ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין מום בשופר האם המושג 'מום' שייך להקשר של דיני השופר? האם יש קשר בין התקיעה בשופר לבין העבודה במקדש? האם ניתן לדבר על מימד מסויים של חיוּת בשופר? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שטר מודעה (ביטול מכירה) כיצד שטר מודעה יכול לבטל מכירה? באילו מקרים הוא פועל? האם ניתן לבטל מודעה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין בל ייראה ובל יימצא מי חייב באיסור `בל יראה` ו`בל ימצא`? האם מוקד האיסור נעוץ בבעלות הממונית על החמץ, או גם בזיקה שאינה ממונית? מה דינו של שומר שהופקד אצלו חמץ בפסח? שאלה זו נושקת לדיני חמץ שעבר עליו הפסח, ביטול החמץ המופקד, ורמת השמירה הנדרשת. האם יש לשומר בעלות מסויימת על החפץ שהופקד אצלו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מתנות לאביונים האם מצוַת מתנות לאביונים היא חלק ממצוַת הצדקה, או שזוהי מצווה עצמאית? המאמר עוסק בשאלה זו ובנפקא מינות העולות ממנה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין סמיכת גאולה לתפילה מהי המטרה של סמיכת הגאולה לתפילה? לפי הירושלמי - הסמיכה מוסיפה לחוויית תפילת העמידה, ואילו לפי רבנו יונה - הדין שייך דווקא להלכות ברכת הגאולה. האם צריך לסמוך גאולה לתפילה גם בלילה? מה דינו של אדם היוצא לדרך, או כאשר דין זה עומד כנגד תפילה במניין? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ציפוי השופר נחלקו הרא`ש והרמב`ן בדבר דינו של שופר שציפהו זהב. מהו יסוד מחלוקת זו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין דין כיבוס בחטאת טיפת דם מקרבן החטאת שנפלה על בגד מחייבת לכבס את הבגד כולו. האם מטרת הכיבוס היא רק לנקות את הבגד מהדם, או שיש לכיבוס מעמד הלכתי כלשהו? מתודולוגיה

עמודים