הרב משה טרגין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין עביד איניש דינא לנפשיה הגמרא אומרת שלפעמים אדם יכול לקחת את החוק לידיו מדין `עביד איניש דינא לנפשיה`. האם דין זה הוא חוץ-משפטי, או חלק מהסמכות הרגילה של בתי הדין? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תהליך הגרות מילה וטבילה מהוות את לבו של תהליך הגיור. מהו היחס בין שתיהן? מתודולוגיה
הרב משה טרגין חטא כדי שיזכה חברך האם מותר לאדם לעבור על איסור קל כדי להציל את חבירו מעבירה על איסור חמור? התוספות (בסוגיית `רדיית הפת`) מציעים שתי מערכות של קריטריונים לפסיקה בשאלה זו. נראה, ששתי המערכות הללו משקפות שתי נקודות מבט שונות על טיב החובה למנוע את ביצוע העבירה החמורה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין ספירת העומר בזמן הזה מפסוקי התורה עולה שיש קשר ברור בין ספירת העומר לבין קרבנות העומר ושתי הלחם. האם ספירת העומר בזמן הזה היא דאורייתא או רק משום זכר למקדש? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שבועה על המצווה רב גידל קובע במסכת נדרים שראוי להישבע לקיים מצווה כלשהי. לכאורה, קביעתו נסתרת משתי סוגיות הקובעות שמי שנשבע על מצווה - שבועתו בטלה. כדי לתרץ את הסתירה, בעל המאור מחלק בין שבועה לקיים את המצווה לבין שבועה לבטלה; קצות החושן מחלק בין רמות שונות של חיובי שבועה; והתוספות מסבירים שדברי רב גידל מתייחסים רק לחילול השם שייגרם מהפרת השבועה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין איסור הוראת הלכה בפני הרב ממה נובע האיסור על אדם להורות הלכה בפני רבו? האם יסוד האיסור הוא שמירה על כבוד הרב, או חשש מקלות ראש בפסיקת ההלכה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין עדות קידוש החודש מתודולוגיה
הרב משה טרגין התחלת שאלה לדעת רב הונא, מחוייבות השוכר והשואל מתחילה מהרגע שבו הם מתחילים להשתמש בחפץ. מהו מעשה הקניין הרלוונטי? מהי המשמעות ההלכתית של רגע השימוש. מתודולוגיה
הרב משה טרגין מזיק ברשות מתודולוגיה
הרב משה טרגין כדי שישמור שבתות הרבה רבי שמעון בן מנסיא התיר לחלל שבת לצורך פיקוח נפש בשל הסברה: `חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה`. האם סברה זו נפסקה להלכה? ה`בית יוסף` יישם אותה גם במקרה של חשש מפני יציאה לשמד. מסתבר שקיימת גם סברה מקבילה ביחס לדיני הקרבנות. מתודולוגיה
הרב משה טרגין גר קטן (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין השתתפות הציבור בברכת כוהנים מן הפסוקים למדנו שיש להכריז `כוהנים` לפני ברכת כוהנים, ולהקריא לכוהנים את מילות הברכה. בהשקפה ראשונה נראה שמדובר בדינים טכניים בלבד, אך הבנה מחודשת שלפיה גם הישראלים מחויבים במצוַת ברכת כוהנים מאירה את הדינים האלה באור חדש, ולפיה הם מייצגים את דרכו של הציבור כולו להשתתף בקיום המעשי של המצווה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין קריעה על ראיית ערי יהודה בחורבנן מתודולוגיה
הרב משה טרגין נרות שבת מדוע חייבים להדליק נרות שבת? האם חובה זו שייכת לדיני כבוד שבת או עונג שבת? לשאלה זו יש כמה נפקא-מינות: הברכה על ההדלקה, והצורך להדליק לשם נר שבת. מתודולוגיה
הרב משה טרגין תפקיד בית הדין של השבט לחלוקה לשבטים יש חשיבות גדולה במקרא. האם נותרה משמעות לחלוקה זו גם אחרי תקופת המקרא? מהו מעמדו של בית הדין השבטי? מתודולוגיה
הרב משה טרגין חצי שיעור (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין גר קטן (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין קרבן שתי הלחם בחג השבועות בחג השבועות יש חובה להקריב את קרבן שתי הלחם. האם שתי הלחם הם יחידה אחת וקרבן אחד, או שלכל אחד מהלחמים יש מעמד עצמאי? מתודולוגיה
הרב משה טרגין צדי רשות הרבים מה מעמדם של צדי רשות הרבים - האם הם נחשבים לרשות היחיד או לרשות הרבים? שאלה זו משיקה להבנת אופיו של קניין משיכה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברי ושמא (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין עדים זוממים הגמרא קובעת שיש להתרות בעדים מייד אחרי עדותם, בתוך כדי דיבור. מהו יסוד דין `תוך כדי דיבור`? ומהו תפקידה של ההתראה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין חצי שיעור (ב) - חצי שיעור במעשים אסורים מתודולוגיה
הרב משה טרגין תפקיד הפשרה במערכת המשפט ההלכתית מתודולוגיה
הרב משה טרגין ההגדרה ההלכתית של מצוַת שופר מהי מצוַת השופר: לתקוע בשופר או לשמוע את קולו? שיעור זה עוסק בשיטת הרמב`ם, הסובר באופן עקרוני שהמצווה היא בשמיעה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברי ושמא (ב) מתודולוגיה

עמודים