הרב משה טרגין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין חצי שיעור (ג) - הגדרת האיסור וסיווגו מתודולוגיה
הרב משה טרגין תפילת נעילה מהו מעמדה של תפילת הנעילה? האם זוהי תפילה עצמאית, או הרחבה של שאר תפילות היום? מהו המקור לתפילה מיוחדת זו? מהו נוסח התפילה? מתי מתפללים אותה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שליחות לדבר עבירה מתודולוגיה
הרב משה טרגין חיובי שואל מדוע שואל חייב לשלם על נזקים שאירעו באונס? האם השואל מקבל על עצמו תשלומים אלו, או שהוא נחשב בעלים חלקיים על החפץ המושאל? מתודולוגיה
הרב משה טרגין איסור אבל ללכת לבית שמחה מהו היקפו ומהו אופיו של האיסור על אבל ללכת לבית שמחה? מה הדין אם האבל אינו משתתף בסעודה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מאי חזית דדמא דידיה סומק טפי מתודולוגיה
הרב משה טרגין היש צורך בבעלות על סוכה לקיום מצוותה? האם אדם יוצא ידי חובת הישיבה בסוכה כאשר הסוכה אינה שייכת לו? מהי רמת הבעלות הנדרשת? מה דינה של סוכה גנובה? מהו דינם של שואל ושל שותפים? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברכת היין - בורא פרי הגפן מתודולוגיה
הרב משה טרגין שיעור רביעית דם נחלקו התנאים האם דם בשיעור רביעית מטמא, גם אם הוא לא ניגר מגוף אחד. מהו יסוד המחלוקת? האם יש הבדל בין שיעור רביעית דם לבין השיעורים הנדרשים במקומות אחרים בהלכה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שקר ודרכי שלום התורה מצווה `מדבר שקר תרחק`, אך שקר הותר מפני דרכי שלום ובמקרים רבים נוספים. כיצד יש להבין את מחלוקת בית שמאי ובית הלל בנושא `כיצד מרקדים לפני הכלה`? מתודולוגיה
הרב משה טרגין היחס בין תקיעת שופר לתפילה כמה מהלכות תקיעת השופר מצביעות על קשר בין השופר לבין התפילה. הגמרא הקובעת שתקיעת השופר היא 'לזיכרון'; החיוב לעשות את השופר כפוף; והפסוק המקשר בין הלל לבין שופר - כולם מצביעים על כך שתקיעת השופר מעלה את איכות התפילה. הסבר אפשרי אחד לכך הוא שהשופר מזכיר לנו את זעקת הבהמה שממנה בא; משום כך שייך לגבי שופר גם דין `אין קטגור נעשה סנגור`. מתודולוגיה
הרב משה טרגין אבילות תשעה באב אבלות תשעה באב נתקנה על דרך האבלות הנוהגת בשבעת הימים הראשונים שבהם אדם מתאבל על קרוביו, הן מבחינת היקפה והן מבחינת חומרתה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין הגדרת קנאי מתודולוגיה
הרב משה טרגין השופר כליווי לתפילה הסבר אפשרי לקשר שבין השופר לתפילה עולה מדברי התוספות, לפיהם תקיעת השופר היא מעין קישוט מוסיקלי לתפילה. הבנה זו קצת קשה לשיטת הרמב`ם, שראה את עיקר המצווה בקול השופר ולא בחפצא שלו, אך משתלבת היטב עם שיטת הרמב`ן, שסבר שהשופר עצמו צריך להיות כלי מהודר, כדי שיהיה קישוט נאה לתפילה. לדעת הרמב`ן, השופר צריך להיות מוגדר 'כלי' מבחינה הלכתית, וצריך לבוא דווקא מבהמה כשרה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין הזאת הדם בקודש הקדשים ביום כיפור לא ברור מן הפסוקים אם הזאת הדם ביום הכיפורים הייתה לפני הארון או ממש עליו. האם מוקד ההזאה הוא קודש הקדשים, או הארון? מה ניתן להוכיח מההזאה על אבן השתייה בבית המקדש השני? ר' חיים מבריסק הציע שיש קדושה מיוחדת למקום הארון, גם כשהארון איננו נמצא בו. לענייננו שייכת גם מחלוקת התנאים לגבי איסור הכניסה לקודש הקדשים. מתודולוגיה
הרב משה טרגין דין `ממשקה ישראל` - איסור הקרבת קרבנות מדברים אסורים מתודולוגיה
הרב משה טרגין מבנה התקיעות בראש השנה האם קיים מושג של 'הפסק' בין התקיעות? האם יש הבדל בין הפסק בזמן לבין הפסק בתקיעה שאינה שייכת לתקיעות? האם צריך להקפיד על הסדר הנכון של התקיעות? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תהליך הפיס בעבודת יום הכיפורים (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין הקפדה על הסדר בעבודת יום הכיפורים המשנה קובעת שאין לשנות את סדר העבודה בעבודות יום הכיפורים. מהו אופיו של דין זה ומה היקפו? יש שקבעו שהדין חל רק בעבודות פנים, אבל הרחיבו את ההגדרה של עבודות אלו; ויש שקבעו שהדין חל אף בעבודות חוץ, אם הדבר גורם לדחייה בעבודת פנים אחרת. מתודולוגיה
הרב משה טרגין לעולם ישלש אדם שנותיו הגמרא בקידושין קובעת כי האדם צריך לשלש את שנותיו: שליש במקרא, שליש במשנה ושליש בתלמוד. כיצד הוראה זו מתיישבת עם הנוהג כיום, להשקיע את מירב הזמן בלימוד הגמרא? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מצוַת האכילה בערב יום הכיפורים הגמרא קובעת שיש חובה לאכול בערב יום הכיפורים. האם חובה זו היא הכנה לקראת יום הכיפורים, או שהיא ממוקדת ביום התשיעי עצמו בלי קשר ליום שאחריו? הנפקא-מינות של החקירה נוגעות לחיוב נשים במצוַת האכילה, לשאלה אם יש חיוב גם בליל ט' בתשרי, ולאופי הסעודה שיש לאכול. מתודולוגיה
הרב משה טרגין תהליך הפיס בעבודת יום הכיפורים (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין ההגדרה ההלכתית של מצות שופר גישתו של הרמבם היא כי מצוות היום אינה השופר כחפץ אלא שמיעת קול השופר. גישה זו מדגישה את כוונת הלב של התוקע בזמן התקיעות. שמיעת תקיעות השופר נותנת דרך נוספת להתפלל בימים נוראים. מתודולוגיה
הרב משה טרגין איסור תלמוד תורה כחלק מאבילות תשעה באב מהיכן נובע האיסור על האבל ללמוד תורה? האם יסוד האיסור הוא באיסור ההנאה, או שעצם הלימוד בתשעה באב הוא בעייתי? מתודולוגיה
הרב משה טרגין איסור רחיצה ביום הכיפורים האם חמשת איסורי ההנאה ביום הכיפורים הם חמישה איסורים נפרדים, או איסור אחד בעל חמישה מרכיבים? השיעור עוסק בשאלה זו באמצעות בחינת איסור הרחיצה. האם רחיצה בלא הנאה מותרת? האם מותר ליהנות מרחיצה בלי להתרחץ בפועל? מתודולוגיה

עמודים