הרב משה טרגין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין יט: - שטרא פרסאה: שטרות העולים בערכאות של עכו`ם מהו מעמדם של שטרות שנעשו בערכאות של גויים? האם יש הבדל לעניין זה בין שטרי ראיה לבין שטרי קניין? מה היחס בין דין זה לבין "דינא דמלכותא דינא"? גמרא גיטין
הרב משה טרגין לא: - כתותי מיכתת שיעוריה גמרא סוכה
הרב משה טרגין ו: - ביטול חמץ מדברי הגמרא משמע שביטול חמץ מועיל כדי שלא לעבור על "בל ייראה" ועל "בל יימצא". כיצד הביטול מועיל - האם הביטול זהה להפקרה, אולי הוא משנה את היחס שבין האדם לבין החמץ או שמא הוא משנה את מהותו האובייקטיבית של החמץ? גמרא פסחים
הרב משה טרגין שיעור 2 - קידושין כקניין האם תהליך קידושי אישה זהה לכל תהליך קנייני אחר, או שמא ישנו מרכיב מיוחד בקידושין, שאינו קיים בקניין רגיל? מהו המרכיב העיקרי של הקידושין: הקניין, או יצירת המעמד האישי? גמרא קידושין
הרב משה טרגין שיעור 11 - קידושין מדין עבד כנעני - נתינה על ידי אחר בקידושין הגמרא כותבת שאיש שנתן כסף לאישה על מנת שתתקדש לאחר - מקודשת. דין זה נלמד מדיני השחרור של עבד כנעני. מהו אופיו של דין זה? האם הוא נגזר מדיני שליחות, מדיני "זכין לאדם שלא בפניו" או מדינים אחרים? מה הקשר בין שחרור עבד כנעני לבין קידושי אישה בכסף? גמרא קידושין
הרב משה טרגין שיעור 16 - קידושי ביאה מהו אופיים של קידושי ביאה? מהם התנאים לחלות של קידושין כאלו? האם יש הבדל מהותי בין קידושי ביאה לבין קידושי כסף ושטר? גמרא קידושין
הרב משה טרגין שיעור 22 - שליחות לדבר עבירה גמרא קידושין
הרב משה טרגין שיעור 38 - `שווייה אנפשיה חתיכא דאיסורא` הגמרא קובעת כי "אין דבר שבערווה פחות משניים", אך אדם יכול לאסור על עצמו דברים מסויימים באמצעות "שווייה אנפשיה חתיכא דאיסורא". מה טיבו של דין זה? האם הוא שייך לדיני העדות או למערכת דינים אחרת? מהו היקף דין "שווייה אנפשה"? האם בית הדין כופים עליו? האם אדם יכול לחזור בו מטענתו? גמרא קידושין
הרב משה טרגין קריאת התורה בפורים הלכה אורח חיים
הרב משה טרגין חב לאחריני מתודולוגיה
הרב משה טרגין תמיכה חיצונית לעדות ההלכה מעניקה לעדות של שני עדים כוח כמעט מוחלט, אך ייתכן שבשל כך מוטלת עליהם גם מגבלה: אי אפשר לתמוך עדות בראיה משפטית נוספת, כמו 'מיגו' או שבועה. מה קורה כאשר עדותם של העדים אינה מספיקה, כמו במקרים של `תרי ותרי`, `כיוון שהגיד` או עדים שהם נוגעים בדבר? מתודולוגיה
הרב משה טרגין הקדמה למתודולוגיה תלמודית השיעור מציג את מתודיקה ללימוד תלמוד שהוא סגנון אנליטי המכונה `דרך בריסק`. יש גם סגנונות אחרים ללימוד תלמוד ואין סגנון אחד עדיף. כמו כן אין טכניקה אחת ויחידה לניתוח סוגיה ובדרכים שונות ניתן להגיע לאותם תוצאות. מטרת השיעורים היא הקניית תבניות ושיטות שיכולות לעזור בלימוד הגמרא. מתודולוגיה
הרב משה טרגין קידושין כקניין מתודולוגיה
הרב משה טרגין לא תשים דמים בביתך (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין דרכי מסירת התורה הגמרא קובעת ש`דברים שבכתב - אי אתה רשאי לאומרן בעל פה`. מהו אופיו של איסור זה? מה דינם של ספרים שנכתבו בלשון שאינה לשון הקודש? האם ספרים כאלו הם בכלל קדושים? האם מותר להציל אותם משריפה בשבת? האם צריך לשרטט את הגיליון לפני שכותבים אותם? ומה דינו של ספר המכיל רק חלקים מן התורה? האם דינים אלו נוהגים גם בימינו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין השבת אבידה (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין הגדרת גמר דין אדם שחייב את עצמו לשלם או להישבע - האם הוא יכול לחזור בו מחיובו? מה פשר השלב של `גמר דין`? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מיגו דזכי לנפשיה שליח יכול לזכות את משלחו גם במקום שחב לאחריני, מדין `מיגו דזכי לנפשיה - זכי נמי לחבריה`. מהו יסוד דין זה? האם השליח זוכה קודם לעצמו ואחר כך למשלחו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תגי האותיות כשכותבים ספר תורה, צריך לעטר חלק מן האותיות בתגים. האם תגים אלו הם תוספת נפרדת, שמטרתה להדר ולפאר את הכתב, או שהם נחשבים לחלק מהכתב? חקירה זו היא בעלת השלכות רבות: האם הוספת תגים נחשבת כתיבה בשבת; האם התגים מעכבים את כשרות הספר; האם צריך להוסיף תגים בגט; צורת התגים ומקומם. מתודולוגיה
הרב משה טרגין ותן טל ומטר מה המקור לחובת אמירת `ותן טל ומטר`? האם זוהי הוספה חיצונית לתפילה, או חלק אינטגרלי ממנה, המגדיר את התפילה כולה כתפילה הנאמרת בזמן הגשמים? מהן ההשלכות של שאלה זו? מה מעמדה של תוספת `משיב הרוח ומוריד הגשם`? מתודולוגיה
הרב משה טרגין השבת אבידה (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין שיעור כזית בברכה אחרונה מהגמרא בברכות עולה שאין מברכים ברכה אחרונה על אכילת כמות של פחות מכזית. האם אכילת פחות מכזית אינה נחשבת 'אכילה', או שאוכל פחות מכזית אינו גורם להנאה ואינו נחשב ל'אוכל'? מתודולוגיה
הרב משה טרגין על מי מוטלת מצוַת מילה? האם מצוַת המילה מוטלת על הבן הנימול או על אביו? מהי משמעות הציווי לאדם שלא נימול למול את עצמו בגיל שלוש עשרה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין האם מילה היא מצווה שהזמן גרמא מדוע יש פטור מיוחד לנשים ממצוַת המילה, והרי זו מצוַת עשה שהזמן גרמה? האם מצוַת המילה היא אכן מצוַת עשה שהזמן גרמא? האם נשים פטורות מכל מצווה כזו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת מצוַת הדלקת נר חנוכה קשורה קשר אמיץ עם מושג ה'בית' - `נר איש וביתו`. אם כן, מדוע מדליקים נרות חנוכה גם בבית הכנסת? האם יש קשר בין נרות חנוכה לבין מנורת המקדש? מתודולוגיה

עמודים