הרב משה טרגין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין נוגע בדבר מי שהוא נוגע בדבר - פסול מלהעיד על אותו דבר. מהו אופי הפסול? האם קיים חשש שהוא ישקר, או שהפסול הוא פורמאלי, ונובע מהגדרתו כ'בעל דין' ולא כ'עד'? נפקא-מינות לחקירה זו: האם חל על קרוב דין `תחילתו וסופו בכשרות`? מה דינה של כת שנמצא אחד מהם קרוב או פסול? מהו המקרה של `כבר העידו עדים הראשונים`? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ערב מתודולוגיה
הרב משה טרגין לא תשים דמים בביתך (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין רבי חייא קמייתא לדעת רבי חייא, אדם שנתבע על סכום מסוים והכחיש הכל, ובאו שני עדים והעידו שהוא חייב חלק מהסכום - חייב להישבע שבועת מודה במקצת על שאר הסכום. מהו טעם הדין? מהו יסוד דין מודה במקצת? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מצוַת כתיבת ספר תורה מהו אופי המצווה לכתוב ספר תורה? האם די בכך שאדם יהיה בעלים של ספר תורה, או שהוא צריך לכתוב את הספר בעצמו? שאלה זו תלויה, בין השאר, במקור המדויק בתורה של מצווה זו. מתודולוגיה
הרב משה טרגין איסור צידה בשבת הגדרת הצֵידה כמלאכה היא בעייתית, שכן בניגוד למלאכות האחרות, הצידה אינה יוצרת שום שינוי בגוף החפץ. מהו אופייה של מלאכה זו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין יאוש בעלים (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין נר חנוכה כחובת בית הגמרא במסכת שבת (כא ע"ב) מתארת את החיוב ה ב ס י ס י (להבדיל ממנהג המהדרין מן המהדרין, שכמותו אנו נוהגים כיום) של נר חנוכה במילים "מצות חנוכה - נר איש וביתו". מתודולוגיה
הרב משה טרגין טוען וחוזר וטוען - היכולת לחזור מטענה שנטענה בבית דין אדם שחייב את עצמו לשלם או להישבע - האם הוא יכול לחזור בו מחיובו? מה פשר השלב של `גמר דין`? מתודולוגיה
הרב משה טרגין דבר שיש לו מתירין מתודולוגיה
הרב משה טרגין כיוון שהגיד אינו חוזר ומגיד מהו המקור לדין `כיוון שהגיד אינו חוזר ומגיד`? האם הוא נובע מחשש לשקר, או שזהו אחד מהליכי המשפט? מהן ההשלכות של שאלה זו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מיטב - תשלום נזקים באמצעות קרקע מתודולוגיה
הרב משה טרגין הדלקת נרות חנוכה בשמן הקדוש בקדושת שביעית מתודולוגיה
הרב משה טרגין יאוש בעלים (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברכות הנהנין המאמר עוסק בחקירה היסודית האם ברכות הנהנין הן מצווה או מתיר לאכילה. בחלקו השני של המאמר ישנה התייחסות פרטנית לגדרי ברכות בורא פרי העץ ובורא פרי האדמה, תוך התייחסות לשאלה האם הברכה היא על הפרי או על העץ, וההשלכות השונות לשאלה זו הנידונות בגמרות ובראשונים. מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברייה בעניין איסורי אכילה, נפסק להלכה ש'ברייה' היא רק דבר שהיה חי. בדיני ביטול, לעומת זאת, 'ברייה' יכולה להיות גם עצם דומם. מהו ההבדל בין שתי מערכות הדינים הללו? האם ברייה אינה בטילה מחמת חשיבותה, או מפני שהיא אינה נטמעת בתערובת? מתודולוגיה
הרב משה טרגין דבר שיש לו מתירין (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין החנוכייה ומנורת המקדש מתודולוגיה
הרב משה טרגין קריאת מגילה מוקדמת בכפרים (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין קניין בדבר שלא בא לעולם נחלקו האמוראים בשאלה האם ניתן לקנות דבר שלא בא לעולם. מהן סברות המחלוקת? האם הבעיה היא רק בגמירות הדעת, או שמא עצם מעשה הקניין פגום? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברכת `שעשה נסים` מתודולוגיה
הרב משה טרגין ייאוש בעלים (ג) מתודולוגיה
הרב משה טרגין תענית אסתר הרב סולובייצ'יק הציע שתענית אסתר איננה כשאר ארבעת הצומות, אלא היא חלק ממערכת השמחה של ימי הפורים. להבנה זו השלכות לעניין הקדמת התענית כשחלה בשבת, צביון התענית וקיומה בימות המשיח. מתודולוגיה
הרב משה טרגין הלל מתודולוגיה
הרב משה טרגין קריאת מגילה מוקדמת בכפרים (ב) מתודולוגיה

עמודים