הרב משה טרגין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין דין `ייהרג ואל יעבור` ומצוַת קידוש השם יהודי מחויב למסור את נפשו ולא לעבור על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. האם דין זה נובע מחומרת העברות הללו, או ממצווה עצמאית של קידוש השם? לשאלה זו השלכות רבות: גוי הכופה יהודי להנאת עצמו, עבירה פסיבית (`קרקע עולם`), רפואה בעבירות אלו, דינו של אדם שעבר ולא נהרג והשאלה האם גם גויים חייבים להיהרג ולא לעבור. מתודולוגיה
הרב משה טרגין תשלומי מזונות מקדימים אם האיש לא נשא את ארוסתו שנים-עשר חודשים אחרי הקידושין, הוא מתחיל לשלם לה מזונות. האם תשלומי המזונות הללו הם קנס, או שהם מעידים על תחילת חיי הנישואין? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שחיטה על ידי גוי מדוע שחיטתו של גוי פסולה? האם פסול זה נובע מחשש לקרבה בין יהודים לגויים, או שמאיסור פורמאלי כלשהו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קריאת התורה במנחה של תעניות מהו מקור החיוב לקרוא בתורה בתפילת המנחה בתענית? מהו אופייה של חובה זו? מדוע מעלים בה ארבעה קרואים? האם יום התענית הוא יום של תשובה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קניין חליפין באילו חפצים ניתן לבצע קניין חליפין? האם יש צורך להשתמש דווקא ב'כלי', או שדי בכל חפץ בעל חשיבות? מהו אופיו של קניין החליפין? מתודולוגיה
הרב משה טרגין נתינה על ידי אחר בקידושין מתודולוגיה
הרב משה טרגין מצוַת כיבוד סב האם אדם חייב לכבד את סבו? אם כן, האם מדובר בחובה עצמאית, או בהרחבה של מצוַת כיבוד אב? האם חובה זו חלה גם אחרי פטירת האב, או במקרים שבהם האדם אינו חייב בכבוד אביו? ומהצד השני - האם הסבא חייב ללמד את נכדו תורה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין יכולתו של הלווה לקנות מחדש את נכסיו הגמרא דנה בדין `שומא הדר`: אדם שהיה חייב כסף, ולא היה לו לשלם ומכרו את שדותיו - יכול לפדות אותם אחרי שהוא משיג כסף. מהו אופיו של דין זה? האם זהו דין מוסרי בלבד, או שהוא מושתת על עקרונות משפטיים? מתודולוגיה
הרב משה טרגין אכילת בשר וחלב על שולחן אחד פרט לאיסורי הבישול, האכילה וההנאה של בשר בחלב, יש איסור דרבנן להעלותם על אותו שולחן. מהי אופי האיסור? האם הוא נובע מחשש ערבוב, או שחז`ל הגדירו בצורה מחודשת את ה'אכילה'? מתודולוגיה
הרב משה טרגין פרסומי ניסא וברכת `שעשה נסים` (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין פסיק רישיה (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברכות קריאת שמע שלפניה האם הברכות שלפני קריאת שמע הן ברכות המצווה או ברכות השבח? ההשלכה של שאלה זו, בין השאר, היא האם חייבים לברך אותן בצמוד לקריאת שמע. הרמב`ן והרשב`א נחלקו בחקירה זו, וייתכן לחלק בין שתי הברכות - בין `יוצר אור` לבין `אהבה רבה` (או `אהבת עולם`). מתודולוגיה
הרב משה טרגין האם טימאו היוונים את כלי המקדש? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מוקף גוויל מתודולוגיה
הרב משה טרגין אכילת קרבן פסח האם הקרבת קרבן הפסח ואכילתו הן שתי מצוות נפרדות? מהו המייחד את אכילת קרבן הפסח מאכילת שאר הקרבנות? האם קיים מימד של אכילת קדשים באכילת קרבן הפסח? מתודולוגיה
הרב משה טרגין פסיק רישיה (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין פרסומי ניסא (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין תלמוד גדול או מעשה גדול מה עדיף: תלמוד תורה או קיום מצוות? האם חייב האדם להפסיק מלימודו כדי לקיים מצווה שנזדמנה לו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין דין אמירה בקידושין מה הדין כאשר האיש נותן את הכסף, והאישה אומרת את נוסח הקידושין? מהו תפקיד האמירה בתהליך קידושין? האם יש עניין מיוחד בכך שהאישה לא עושה דבר? מתודולוגיה
הרב משה טרגין זמן בדיקת חמץ מדוע נקבעה בדיקת חמץ לליל י`ד בניסן? מן הבבלי ומפרשיו עולה גישה מעשית: זה המועד שבו אור הנר יפה לבדיקה, ומצד שני אין חשש שהבדיקה תישכח במרוצת ההכנות לחג. בירושלמי עולה גישה שונה, ולפיה התאריך הוא מרכיב מהותי של הבדיקה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין קידושי ביאה מתודולוגיה
הרב משה טרגין חובת כיבוד אב ואם לאישה נשואה מדוע נשים נשואות פטורות מכיבוד אב ואם? האם הפטור הוא טכני, כי הן נמצאות בבית אחר, או מהותי, כי הן מחוייבות בכבוד הבעל? מה דינה של אישה שבעלה מתיר לה לכבד את אביה? ומה דינה של אישה שיש לה הכנסה משלה? מתי חל פטור זה? האם נשים פטורות גם ממצוַת מורא אב ואם? מתודולוגיה
הרב משה טרגין לשון הרע האם קיים איסור לדבר לשון הרע בפניו של האדם שעליו מספרים? מהו בדיוק ההיתר של `באפי תלתא`? מתודולוגיה
הרב משה טרגין בתי תפילין של ראש בניגוד לתפילין של יד, המורכבות מיחידה אחת, התפילין של ראש מורכבות מארבעה בתים. האם ארבעת הבתים הם ארבעה יחידות שונות, או שארבעתם מרכיבים יחידה אחת? מתודולוגיה
הרב משה טרגין שטרות העולים בערכאות של עכו`ם ודינא דמלכותא דינא האם ניתן, על ידי הכלל של `דינא דמלכותא דינא`, להכשיר שטרות שנכתבו בבתי משפט של גויים? האם יש הבדל לעניין זה בין שטרי ראיה לבין שטרי קניין? מהי סברת הדין של `דינא דמלכותא דינא`? האם בשטרות כאלו צריך להקפיד על כל כללי השטרות הרגילים? מתודולוגיה

עמודים