הרב משה טרגין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין דין כיבוס בחטאת טיפת דם מקרבן החטאת שנפלה על בגד מחייבת לכבס את הבגד כולו. האם מטרת הכיבוס היא רק לנקות את הבגד מהדם, או שיש לכיבוס מעמד הלכתי כלשהו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין הלל בליל הסדר האם ההלל של ליל הסדר זהה להלל שאנו אומרים בדרך כלל? לפי הגאונים, ההלל של ליל הסדר אינו 'קריאה' אלא 'שירה', ולכן אין מברכים עליו. הגרי`ז מסביר את שיטתם בכך שהלל זה נקבע על חוויה ניסית ציבורית. הרמב`ן חולק על הגאונים, ופוסק שיש לברך על ההלל של ליל הסדר. ההפסקה בין שני חלקיו של ההלל אינה מהוו הפסק, שכן קיים רצף של עיסוק במצוַת סיפור יציאת מצרים. מתודולוגיה
הרב משה טרגין תפקיד המתברך בברכת כוהנים מהו תפקידו של האדם המתברך על ידי הכוהנים? האם שמור לו תפקיד פסיבי בלבד? מדוע אסור להסתכל על הכוהנים בשעת הברכה? האם ישראל יכול לברך את אחיו כאשר אין כוהנים? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ארבע כוסות האם מצוַת ארבע הכוסות היא מצווה ייחודית לליל הסדר, או שהיא חלק מהמצווה הכללית של ברכה על הכוס? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ספירת העומר (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין טבילות הכוהן הגדול ביום הכיפורים האם ריבוי טבילותיו של הכהן הגדול ביום הכיפורים נובע מהמעברים הרבים בין מקומות בעלי קדושה שונה, או שטבילות אלו הן חלק מעיצומו של היום הקדוש? האם טבילות יום הכיפורים זהות באופיין לטבילות כל יום רגיל? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קניין אגב כיצד פועל קניין אגב? מה ניתן לקנות בקניין זה? מה מעמדה של הקרקע בקניין אגב? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ביקור ד' ימים - בדיקת קרבן פסח ד' ימים לפני שחיטתו האם הקרבת קרבן הפסח ואכילתו הן שתי מצוות נפרדות? מהו המייחד את אכילת קרבן הפסח מאכילת שאר הקרבנות? האם קיים מימד של אכילת קדשים באכילת קרבן הפסח? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ספירת העומר (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין ספירת העומר ושיטת בעל הלכות גדולות מדוע אדם ששכח לספור את ספירת העומר ממשיך לספור בשאר הלילות בלי ברכה? כיצד ייתכן האם ספירת העומר היא מצווה אחת או כמה מצוות? מתודולוגיה
הרב משה טרגין 'תמימות' בספירת העומר התורה מחייבת לספור `שבע שבתות תמימות`. מה בא ללמדנו המונח `תמימות`? האם דרישה זו נוגעת לכל אחד מימי הספירה, או למכלול הספירה בלבד? האם קיים הבדל בין מניין הימים לבין מניין השבועות? האם דרישה זו מעכבת בדיעבד? לדין זה השלכה חשובה לדינו של מי ששכח לספור באחד מימי הספירה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין חמתה מרובה מצילתה - שיטת רבי יאשיה התנאים נחלקו בהיקף הצורך ב'הדר': לחכמים קיים דין זה בכל ארבעת המינים, ולרבי יהודה הוא קיים באתרוג בלבד. המחלוקת משקפת כנראה שתי הבנות באופי הדין: האם זהו דין במעשה המצווה, או בהגדרת מין האתרוג. מכמה ראשונים עולה ששני הדינים קיימים להלכה. נפקא-מינות אפשריות הן פטור מהדר בשעת הדחק, ושאלת מקור הדין בפסוקים. מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברכה על מצווה שקיומה איננו מובטח בניגוד לספירת העומר, אין מברכים על ספירת ימי הטהרה של זבה כיוון שאין יודעים אם הספירה תגיע לסופה, והברכה עלולה להיות ברכה לבטלה. מהם גדרי קביעה זו? האם מברכים על מצוות נוספות שקיומן המלא אינו מובטח (שחיטה, אמירת `עננו` בתענית ציבור ובדיקת חמץ)? ייתכן שיש לחלק בין מצוות הממוקדות בתהליך מסויים לבין מצוות הממוקדות בתוצאה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין האם חמץ שנשרף לפני פסח מותר באכילה במועד חמץ שנשרף לפני פסח - מותר ליהנות ממנו במועד. האם גם מותר לאכול אותו? מהו ההבדל בין חמץ שנשרף לפני פסח לבין חמץ שנשרף בפסח? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קדושת ערי חומה המשנה בתחילת מסכת כלים מונה את ערי החומה ברמה השנייה של הקדושה. מה מעמדן ומהי קדושתן של ערים אלו? האם יש קשר בין קדושתה של ירושלים לקדושתן של ערי חומה? האם מצורע משתלח מעיר חומה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין איסור `לא תנחשו` מהם גדרי איסור `לא תנחשו`? האם נאסרו כל הדרכים לגילוי העתיד, או רק מה שהיה נהוג בימי קדם? מהו שורש האיסור: חוסר האמונה בה', או עבודה זרה? האם לגוי מותר לנחש? מתודולוגיה
הרב משה טרגין פנים חדשות הגמרא קובעת שבשבעת ימי המשתה מברכים את שבע ברכות הנישואין רק אם באו `פנים חדשות`. מהו טעם הדין? האם חיוב הברכה מוטל רק על האנשים החדשים, או שמא הם גורמים לתוספת שמחה כללית ומחייבים בברכה את כל המסובים? משאלה זו נגזרים חלק מדיני הפנים החדשות: מי יכול להיות פנים חדשות, מי מוגדר 'חדש', מתי צריך פנים חדשות, האם קטנים יכולים להיות פנים חדשות, והאם יום השבת נחשב לפנים חדשות. מתודולוגיה
הרב משה טרגין חרב כחלל - טומאת כלי מתכות ההלכה קובעת שכוהנים מותרים ליהנות משריפת תרומה טמאה. מהו אופיו של היתר זה? האם יש היתר מיוחד לכוהנים ליהנות משריפת התרומה, או שמא התרומה הטמאה מותרת לכוהנים באופן עקרוני בצורה של שריפה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ביכורים כקרבן מסתבר שלביכורים יש מעמד של מעין-קרבן. מעמד זה משפיע על כמה מדיני הביכורים, וביניהם: פסולי קרבנות שחלים על ביכורים, פסול 'מאוס' בביכורים - שתלוי במחלוקת התנאים אם ביכורים הם קדשי מזבח או קדשי בדק הבית, פסול מצווה הבאה בעבירה, זמן הבאת הביכורים, חיוב נשים במצווה, והכנסת ספק-ביכורים לעזרה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין איסור עשיית מלאכה בערב פסח מהו יסוד האיסור לעשות מלאכה בערב פסח? האם איסור זה מבוסס על חשש שהאדם לא יתכונן לליל הסדר, או שזהו איסור מהותי הקשור להקרבת קרבן הפסח? האם איסור זה חל גם בימינו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מקדש במלווה מתודולוגיה
הרב משה טרגין ספק ספיקא (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין תקיעה בחצוצרות בימי תענית מתי תוקעים בחצוצרות ומתי בשופר? מהי המשמעות של התקיעה בחצוצרות בימי התענית? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מקרא ביכורים של גֶּר מתודולוגיה
הרב משה טרגין גניבת דעת מהו איסור גניבת דעת? האם זהו איסור דאורייתא או דרבנן? מתודולוגיה

עמודים