הרב ראובן טרגין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ראובן טרגין ג. - מאי שנא שן? דיש הנאה להיזקה ייחודה של שן משאר הנזקים הוא "דיש הנאה להיזקה". נחלקו הראשונים האם כל הנאה של הבהמה מגדירה את המעשה כשן, או שמא רק הנאת גופה של הבהמה. במחלוקת זו ניתן לתלות את השאלה האם החיוב על נזקי שן נובע מהנאת הבהמה או מגרימת הנזק, ומכוח דיון זה נתייחס גם לצורך ב"מכליא קרנא" כדי לחייב משום שן. גמרא בבא קמא
הרב ראובן טרגין ו:-ז. - מיטב שדהו ישלם השיעור יעסוק במחלוקת ר' עקיבא ור' ישמעאל על תשלום נזק - האם מיטב שדהו של המזיק או מיטב שדהו של הניזק? נסביר את המקור בכתובים לדעת ר' ישמעאל. גמרא בבא קמא
הרב ראובן טרגין ט. - הידור מצווה עד שליש נעסוק במחלוקת רש"י ותוספות באשר למשמעות הידור מצווה עד שליש. גמרא בבא קמא
הרב ראובן טרגין טו. - לא תשים דמים בביתך על פי מצוות מעקה - מה הגדר של רכוש מזיק (כלב, גג נמוך)? האם הלאו "לא תשים דמים בביתך" זהה לעשה של עשיית מעקה או מרחיב אותו? גמרא בבא קמא
הרב ראובן טרגין ב. - בדיקת חמץ, חיובה ותוצאותיה מסכת פסחים פותחת בחיוב המבשר את הגעתו של חג הפסח - בדיקת חמץ. לדעת רוב הראשונים, במקרים מסוימים חיוב הבדיקה הוא מדאורייתא. גמרא פסחים
הרב ראובן טרגין שיעור 14 - `תנם על גבי סלע` הגמרא כותבת שהאומר לאישה "התקדשי לי במנה", והיא אומרת לו "תנם על גבי סלע" - אינה מקודשת, אך אם הסלע שייך לה - מקודשת. מהו ההבדל בין שני המקרים? מתברר, כי לדין זה יש השלכה חשובה לדיני הערבות. גמרא קידושין
הרב ראובן טרגין שיעור 36 - טיבה וכוחה של עדות אב האם אדם יכול להתחייב מיתה כאשר רק עד אחד מעיד על אחת מנסיבות העבירה? האם ניתן להרוג אישה שזנתה על פי עד אחד המעיד שהיא נשואה? האם לעדותו של האב יש כוח רב יותר מלעדותו של אדם אחר? גמרא קידושין