הרב ראובן טרגין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ראובן טרגין ג. - מאי שנא שן? דיש הנאה להיזקה ייחודה של שן משאר הנזקים הוא "דיש הנאה להיזקה". נחלקו הראשונים האם כל הנאה של הבהמה מגדירה את המעשה כשן, או שמא רק הנאת גופה של הבהמה. במחלוקת זו ניתן לתלות את השאלה האם החיוב על נזקי שן נובע מהנאת הבהמה או מגרימת הנזק, ומכוח דיון זה נתייחס גם לצורך ב"מכליא קרנא" כדי לחייב משום שן. גמרא בבא קמא
הרב ראובן טרגין ו:-ז. - מיטב שדהו ישלם השיעור יעסוק במחלוקת ר' עקיבא ור' ישמעאל על תשלום נזק - האם מיטב שדהו של המזיק או מיטב שדהו של הניזק? נסביר את המקור בכתובים לדעת ר' ישמעאל. גמרא בבא קמא
הרב ראובן טרגין ט. - הידור מצווה עד שליש נעסוק במחלוקת רש"י ותוספות באשר למשמעות הידור מצווה עד שליש. גמרא בבא קמא
הרב ראובן טרגין טו. - לא תשים דמים בביתך על פי מצוות מעקה - מה הגדר של רכוש מזיק (כלב, גג נמוך)? האם הלאו "לא תשים דמים בביתך" זהה לעשה של עשיית מעקה או מרחיב אותו? גמרא בבא קמא
הרב ראובן טרגין ב. - בדיקת חמץ, חיובה ותוצאותיה מסכת פסחים פותחת בחיוב המבשר את הגעתו של חג הפסח - בדיקת חמץ. לדעת רוב הראשונים, במקרים מסוימים חיוב הבדיקה הוא מדאורייתא. גמרא פסחים
הרב ראובן טרגין שיעור 14 - `תנם על גבי סלע` הגמרא כותבת שהאומר לאישה "התקדשי לי במנה", והיא אומרת לו "תנם על גבי סלע" - אינה מקודשת, אך אם הסלע שייך לה - מקודשת. מהו ההבדל בין שני המקרים? מתברר, כי לדין זה יש השלכה חשובה לדיני הערבות. גמרא קידושין
הרב ראובן טרגין שיעור 36 - טיבה וכוחה של עדות אב האם אדם יכול להתחייב מיתה כאשר רק עד אחד מעיד על אחת מנסיבות העבירה? האם ניתן להרוג אישה שזנתה על פי עד אחד המעיד שהיא נשואה? האם לעדותו של האב יש כוח רב יותר מלעדותו של אדם אחר? גמרא קידושין
הרב ראובן טרגין בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים - מעמד בני ישראל בסיפור יציאת מצרים גאולת עם ישראל ממצרים מתחייבת מצד הצדק והמוסר האנושיים, אך גם מצד הברית שכרת הקב`ה עם עם ישראל. כיצד שני הפנים האלו באים לידי ביטוי בפרשת שמות?
הרב ראובן טרגין בעלותם של אדם ואלוקיו מה פשר מיקומן של פרשיות בהר ובחוקותי? מה מייחד את העניינים הנידונים בהן? המאמר טוען, שפרשיות אלו עוסקות בעניינים המדגישים את ההגבלה של בעלות ה' על בעלות האדם.
הרב ראובן טרגין המשכן והכהנים - הנצחה אנושית של מעמד אלוקי ישנן נקודות דמיון רבות בין בניית המשכן לבין בריאת העולם. מהי משמעותה של השוואה זו?
הרב ראובן טרגין מה' יצא הדבר בתוך מסגרת הסיפור העוסק ביציאת יעקב מארץ כנען ובחזרתו אליה, מספרת התורה על גלותו של יעקב. מטרת המאמר היא להבליט את הקשרים שבין הסיפורים השונים שבמסגרת. הבנת קשרים אלו מאפשרת לגלות את המסר של הסיפור כולו.
הרב ראובן טרגין קדושים תהיו - `רוב גופי תורה תלויים בה` מה ההבדל בין עונש הכרת לבין עונש המיתה בידי שמיים? המאמר דן בשיטות הראשונים השונות העוסקות בשאלה זו.